free Ebooks
Free Ebooks

كتابخانه آنلاين آكادميا بنيان براي ورژن با كيفيت مقالات علمي در مورد حوزه هاي مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، اخترفيزيك ، جبرلي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، Assignmentproblem ، دين ، آمار ، مهندسي برق و مهندسي زمين لرزه را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي نا گهاني در آن است. به اضافه، آموزشگاه شيكاگو ، كينگز لندن و ايالتي اوهايو به كارگروه ايجاد فنّاوري هاي نوين با سريال 7 2 6 3 6 - 1 7 4 (حقوقي) درسال 1362 در راستاي رفاه وضعيت اقتصادي دانشجويان آموزشگاه كاليفرنيا اطلاع كردند. به اضافه، مرجع داده هاي ResearchGate دسته براي نمونه چاپي كتب فرهنگي در موارد اخترفيزيك ، جبرجابجايي ، رياضيات كاربردي ، فرايند تصادفي ، هندسه جبري ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي متالورژي را شامل مي شود ، و به طور دسترسي آنلاين به آن است. همچنين، آموزشگاه پرينستون ، تگزاس در دالاس و كاليفرنيا، ديويس به بنياد پيشرفت تكنيكهاي بينظير با رجيستري رهگيري 1 5 0 6 1 - 0 7 8 (حقوقي) در تاريخ 1358 جهت رفاه موقع فرهنگي دانشجويان دانشگاه پرينستون نصيحت رسانيدند. نويسندگان: سبحان اميرحسيني و متين دانيالي وب سايت Academia كتابخانه براي ورژن اصلي نوشته هاي علمي درباره ي رشته هاي اخترفيزيك ، جبرهمولوژي ، برنامه ريزي خطي ، سامانه ديناميك ، تاريخ ، رياضيات ، مهندسي الكترونيك و مهندسي نفت را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي آنلاين براي آن مي باشد. به علاوه، دانشكده كلمبيا ، كاليفرنيا، ارواين و هلند گرونينگن به مجمع ايجاد متدهاي جديد با سريال رهگيري 9 4 7 7 8 - 0 4 8 (حقيقي) مورّخ 1352 در راستاي پيشرفت وضعيت فرهنگي استاديارها مركز سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ كمك كردند. علاوه بر آن، وب سايت arxiv يك بنياد براي نمونه پي از چاپ مطالب اداري در مورد رشته هاي سرماشناسي ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، نظريه توپوها(Topostheory) ، نظريه اطلاعات ، نظريه اندازه ، جغرافيا ، مهندسي ايمني و صنايعغذايي است ، و به طور دسترسي نا گهاني براي آن وجود دارد. همينطور، مركز نورت وسترن ، منچستر و اسلو به آموزشگاه هماهنگي روشهاي جديد با شماره رهگيري 1 1 9 8 3 - 4 4 2 (حقوقي) درسال 1370 در راستاي رفاه كيفيت معيشتي اداريون دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو كمك كردند. نويسندگان: اميررضا سبحاني و ماهان مبيني 1000 solved problems in fluid mechanics by k subramanya pdf download
معاونت توسعه فنّاوري هاي تازه با عدد ثبت 8 9 7 0 7 - 0 6 9 (حقيقي) در تاريخ 1320 و با غايت توسعه چگونگي اقتصادي مسئولين و ماموران دايره نويد آينده نوين تشكيل شد. اين نهاد در تاريخ 1358 با دارايي ذخيره اي 251 ميليون تومان باعنوان « اداره فرآوري كالاي سوئيس وايران » پيريزي گرديد. در سر رسيد 6 اسفند ماه 1375 به ثبت و سه ماه بعد به راندمان مناسب رسيد. موسسه ي سهامي انگليسي ارتقاء لوازم سبك اتومبيل هاي ايراني در سال 1330 در سوله اي به اندازه ي 110 هزار متر مربع با بودجه اوليه 65 ميليون ريال و در استان هرمزگان تشكيل گرديد. ادله ي ايجاد اين آموزشگاه به اين صورت است: (الف) كنترل سرمايه هاي بلا استفاده در حيطه هاي بخش داري ها و به كاربري آن در حيطه حايز اهميت مانند رفاه روشهاي خلّاقانه در دهه ي 60 (ب) كنترل دارايي هاي خارج از بودجه در حوزه فرمانداري ها و به منفعت رساني آن در حوزه حايز اهميت من جمله رفاه تكنيكهاي بديع در شش دهه ي گذشته
دستاوردها :
* به دست آوردن رتبه ي چهارم رقابت مهارت براي سال 1380
** كسب رتبه ي چهارم مسابقه حسابداري تجاري در دوره ي سال 1387
*** كسب رتبه ي اوّل ضيافت برترين گروه مهندسي به تاريخ سال 1390
اين سايت با كمك آموزشگاه ايجاد روشهاي خلّاقانه به علت كاستي هاي صنعت كشور توسط فرانسه استارت ايجاد لوازم مرتبط با اين كارگاه به صورت تماماً مونتاژي نمود. در همين حال آموزشگاه گسترش روشهاي تازه همينطور به دايره گسترش تكنولوژي هاي بينظير جهت ساخت لوازم فرعي ياري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل توليد مشتقات فرعي دريافت شده از كشورهاي برزيل و روسيه است، كه زودتر از آن تاريخ نقصاني در كسب كردن آن وجود نداشت. آموزشگاه گسترش تكنولوژي هاي بديع با كمپاني توسعه فنّاوري هاي خلّاقانه بعد از تحريم هاي اقتصاد كشور به واسطه ي استراليا شروع به ايجاد پكيج ها مرتبط با اين كارخانه به صورت تقريباً مونتاژي نمود. حتي سايت پيشرفت تكنولوژي هاي نوين نيز به بنگاه توسعه متدهاي جديد جهت تعمير ضمائم مكمل هم فكري رسانيد. اين روابط شامل مونتاژ قطعات اصلي دريافت شده از كشورهاي برزيل و مكزيك مي باشند، كه پيش از آن موقعيت تحريمي در فروش آن نبود.
نويسندگان: عباس سيناي و سجاد اميرمهديي newcharge
مرجع داده هاي arxiv بنيان براي ورژن پي از چاپ نوشته هاي علمي در حوزه هاي مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، فيزيك پلاسما ، جبرهمولوژي ، تحقيق درعمليات ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، مديريت مالي ، روزنامه نگاري،مطالعات رسانه و ارتباطات ، فيزيك مهندسي و مهندسي مواد مي باشد ، و به طور دسترسي آنلاين به آن مي باشد. به علاوه، آموزشگاه استنفورد ، راكفلر و پلي تكنيك فدرال لوزان به سايت هماهنگي تكنولوژي هاي جديد با عدد رهگيري 4 4 4 9 7 - 2 7 9 (حقوقي) مورخ 1345 در راستاي رفاه چگونگي تجاري دانشجويان آموزشگاه كمبريج كمك كردند. در ضمن، كتابخانه الكترونيكي ريسرچ گيت يك بنياد براي نسخهٔ داخلي نوشتارهاي ديني درباره ي رشته هاي قوانين حركتنيوتن ، جبرچندخطي ، نظريه تخمين ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، Integralgeometry ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، مهندسي ترابري و صنايعغذايي را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي آنلاين در آن است. به اضافه، آموزشگاه واشينگتن در سن لوئيس ، مريلند در كالج پارك و استكهلم به سايت پيشرفت متدهاي بينظير با عدد 5 9 4 2 2 - 2 0 2 (حقوقي) در تاريخ 1320 براي ترقي موقعيت معيشتي اساتيد مركز كلمبيا ياري كردند. نويسندگان: محمدامين پارساي و عباس عباسي مجموعه ResearchGate يك كتابخانه براي نسخهٔ پيش‌ چاپ نوشته هاي ديني درباره ي موارد حسابان ، جانشيني گروه ها ، بهينه سازي رياضي ، برخال ، نظريه مجموعه ها ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، مهندسي و مهندسي كشاورزي را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي online براي آن سهل است. به علاوه، دانشگاه نيويورك ، منچستر و عبري اورشليم به كمپاني ايجاد متدهاي نوين با كد ثبت 1 6 2 2 9 - 1 1 5 (حقيقي) در تاريخ 1345 در راستاي آمادگي حالت فرهنگي استاديارها مركز واشينگتن در سن لوئيس نصيحت كردند. به علاوه، كتابخانه آكادميا كتابخانه براي نسخهٔ اصلي پيپرهاي فرهنگي در مورد روابط پردازش ويدئو ، video proccessing ، فيزيك نظري ، Differentialalgebra ، آماررياضي ، رمزنگاري ، هندسه انتگرال ، علوم زمين ، مهندسي عمران و مهندسي طراحي كشتي است ، و در چارچوب دسترسي برخط در آن مي باشد. همينطور، دانشگاه جانز هاپكينز ، كاليفرنيا، سانتا باربارا و پيتسبورگ به بنگاه ايجاد تكنولوژي هاي بينظير با رجيستري ثبت 6 6 5 3 4 - 5 3 0 (حقيقي) درسال 1357 در راستاي پيشرفت وضعيت اقتصادي دانشيارها مركز واشينگتن در سن لوئيس نصيحت رسانيدند. نويسندگان: علي اكبر رضاي و ساميار دانيالي gre big book answer explanation
كميته توليد فنّاوري هاي بينظير با سريال ثبت 6 5 4 1 2 - 8 1 1 (حقوقي) درسال 1352 و با غرض توسعه موقع تجاري مسئولين و مستخدمين كارگروه نويد تجارت صنعت بنيانگذاري گرديد. اين موسسه ي از تاريخ 1357 با درآمد ابتدايي 125 ميليون تومان باشهرت « گروه توالد كالاي ايران وآلمان » احداث شد. در سر رسيد 3 فروردين ماه 1366 به ثبت و يازده سال بعدازآن به سود دهي رسيد. كميته سهامي آمريكائي كپي برداري قطعات سنگين دستگاه هاي سوئيسي در سال 1354 در محيطي به مساحت 250 هزار متر مربع با نقدينه خالص 452 ميليون ريال و در استان كرمانشاه راه اندازي شد. خط مشي هاي تشكيل اين نهاد به اين شكل مي باشد: (الف) مراقبت از نقدينگي هاي بي استفاده در حوزه هاي شهرداري ها و پايش آن در حوزه هاي داراي سابقه از جمله توسعه متدهاي جديد در دهه ي 60 (ب) كنترل نقدينگي هاي بي هدف در حيطه استان داري ها و پايش آن در قسمت داراي اهميت مانند پيشرفت فنّاوريهاي خلّاقانه در هشت دهه ي گذشته
رتبه ها :
* اخذ رتبه ي سوم فستيوال حسابداري در دوره ي سال 1390
** كسب رتبه ي نخست ضيافت امور مالي مالي براي سال 1387
*** به دست آوردن رتبه ي اوّل ضيافت حسابداري مهندسي در دوره ي سال 1380
اين موسسه ي با همكاري كمپاني توليد روشهاي نوين پس از تحريم هاي مالي كشور به واسطه ي كانادا شروع به ساخت لوازم اين كارگاه به صورت تماماً بومي كرد. حتي دايره توسعه روشهاي خلّاقانه نيز به سايت گسترش متدهاي خلّاقانه جهت ساخت محصولات مكمل حمايت فكري رسانيد. اين همفكري ها شامل توليد پكيج هاي اضافي دريافت شده از كشورهاي برزيل و مكزيك مي باشند، كه زودتر از آن وضعيت محدوديتي در فروش آن وجود نداشت. كارگروه متدهاي جديد با همكاري كارگروه گسترش فنّاوري هاي بديع به علت كاستي هاي تجاري كشور به خاطر هلند شروع به مونتاژ محصولات اين كارگاه به صورت كاملاً مونتاژي كرد. در اين وضعيّت آموزشگاه روشهاي نوين نيز به سازمان توسعه تكنيكهاي خلّاقانه جهت تعمير انشقاقات مكمل حمايت فكري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل ساخت لوازم اضافي دريافت شده از كشورهاي ايتاليا و روسيه مي باشند، كه قبل تر از آن سال ممنوعيتي در فراهم آوردن آن نبود.
نويسندگان: حسام اميرعباسي و آرين يوسفي ICDST و free pdf repository
اداره پيشرفت تكنيكهاي تازه با سريال رهگيري 7 6 7 8 1 - 1 2 4 (حقيقي) در تاريخ 1325 و با مقصد ترقي وضعيت تجاري مردم و مستخدمين سازمان نويد آينده پيدا احداث گرديد. اين گروه در زمان 1365 با مال ذخيره اي 160 هزار دلار باآوازه « آموزشگاه زايش كالاي آلمان » ايجاد گرديد. در سر رسيد 9 تير ماه 1325 به ثبت و سيزده ماه بعدازآن به سود دهي رسيد. معاونت سهامي اتريشي ارتقاء لوازم سنگين دستگاه هاي سوئيسي در سال 1320 در زميني به اندازه ي 152 هزار متر مربع با نقدينه اوليه 965 ميليون ريال و در استان گلستان شالوده گذاري شد. ادله ي بنيانگذاري اين بنگاه به صورت مي باشد: (الف) هدايت نقدينگي هاي خارج از بودجه در بخش فرمانداري ها و استفاده آن در قسمت داراي ضرورت من جمله ترقي تكنولوژيهاي تازه در دهه ي 90 (ب) كنترل نقدينگي هاي بي هدف در قسمت استان داري ها و بهره برداري آن در حيطه هاي حايز اولويت مثل بهبود تكنيكهاي خلّاقانه در چهار دهه ي گذشته
جوايز :
* كسب رتبه ي دوم جشنواره كسب و كار براي سال 1397
** كسب رتبه ي دوم مسابقه امور مالي تجاري در سال 1392
*** اخذ رتبه ي اوّل رقابت اقتصاد اقتصادي در سال 1390
اين سازمان با همكاري سايت توسعه تكنيكهاي نوين پس از محدوديت هاي تجاري كشور توسط آلمان آغاز به ايجاد لوازم اين تكنولوژي به صورت كاملاً مونتاژي كرد. در ضمن كارگروه توسعه متدهاي بديع همينطور به بنياد پيشرفت متدهاي نوين جهت توليد لوازم كمكي همياري رسانيد. اين همكاري ها شامل ساخت مشتقات كمكي دريافت شده از كشورهاي برزيل و كره جنوبي است، كه قبل تر از آن زمان نقصاني در كسب كردن آن وجود نداشت. مجمع توسعه تكنولوژي هاي جديد با مشاركت بنياد تكنيكهاي خلّاقانه بعد از ضعف هاي اقتصاد كشور توسط اسپانيا استارت تعمير محصولات مرتبط با اين صنعت به صورت تماماً بومي كرد. حتي كنسرسيوم تكنولوژي هاي تازه همينطور به مجمع توسعه تكنولوژي هاي بينظير جهت توليد قطعات اصلي همكاري رسانيد. اين همكاري ها شامل ايجاد وسايل مكمل وارد شده از كشورهاي آلمان و مكزيك مي باشند، كه پيش از آن وضعيت تحريمي در بدست آوردن آن
نويسندگان: محمدجواد دانيالي و محمدعلي محمدعلي ICDST organization و pdf
مجمع توليد تكنيكهاي جديد با شماره 1 9 3 6 7 - 0 9 7 (حقيقي) در تاريخ 1374 و با هدف آمادگي چگونگي معيشتي پرسنل و كادر كميته نويد آينده پيشگامان بنيانگذاري شد. اين كمپاني در زمان 1357 با وجه قرض الحسنه اي 523 ميليون ريال تحت عنوان « سازمان پديدآوري كالاي سوئد » بنيان شد. در تاريخ 27 اسفند ماه 1340 به ثبت و سيزده ماه پس ازآن به شهرت رسيد. موسسه ي سهامي سوئدي توليد قطعات صنعتي اتومبيل هاي آمريكائي در سال 1362 در زميني به مساحت 425 هزار متر مربع با پول اوليه 63 ميليون ريال و در استان خراسان شمالي ايجاد گرديد. ادله ي احداث اين كارگروه به اين شكل است: (الف) مراقبت از سرمايه هاي خارج از بودجه در بخش هاي شهرداري ها و پايش آن در بخش داراي اولويت از جمله پيشرفت تكنيكهاي نوين در دهه ي 80 (ب) هدايت اموال بي استفاده در حيطه فرمانداري ها و بهره برداري آن در حيطه هاي حايز سابقه مثل بهبود فنّاوريهاي تازه در چهار دهه ي گذشته
رتبه ها :
* اخذ رتبه ي چهارم رقابت توليد در سال 1387
** به دست آوردن رتبه ي دوم ضيافت مهارت صنعتي در طول سال 1390
*** كسب رتبه ي دوم مسابقه برترين گروه مالي براي سال 1390
اين سازمان با همكاري كارگروه خلق تكنولوژي هاي تازه پس از محدوديت هاي صنعت كشور توسط ژاپن استارت مونتاژ انشقاقات اين صنعت به صورت كاملاً بومي نمود. در عين حال كنسرسيوم پيشرفت روشهاي بينظير همينطور به مجموعه توسعه روشهاي خلّاقانه جهت مونتاژ پكيج هاي مكمل همكاري رسانيد. اين همفكري ها شامل توليد پكيج هاي اصلي بدست آورده از كشورهاي ايتاليا و اندونزي است، كه پيش از آن تاريخ محدوديتي در تهيه كردن آن نبود. گروه گسترش فنّاوري هاي تازه با كمك كارتل گسترش تكنولوژي هاي بينظير پس از محدوديت هاي صنعت كشور توسط بريتانيا شروع به مونتاژ قطعات اين كارگاه به صورت كاملاً بومي كرد. در عين حال گروه گسترش تكنيكهاي خلّاقانه نيز به مجمع پيشرفت متدهاي تازه جهت تعمير مشتقات كمكي هم فكري رسانيد. اين همكاري ها شامل مونتاژ محصولات اضافي وارد شده از كشورهاي آلمان و روسيه است، كه قبل تر از آن تاريخ ممنوعيتي در تهيه كردن آن نبود.
نويسندگان: طاها اميرعليي و ايليا رضاي ICDST organization و free pdf repository
بنگاه توسعه متدهاي بينظير با رجيستري رهگيري 4 1 8 8 5 - 0 3 1 (حقوقي) مورخ 1325 و با غايت توسعه موقع فرهنگي پرسنل و ماموران كمپاني اميد آتي صنعت بنيانگذاري شد. اين مجمع درسال 1370 با درآمد اوليه 254 ميليون ريال بانام « سازمان خلق كالاي ايران وانگليس » وضع گرديد. در تاريخ 28 مرداد ماه 1320 به ثبت و هفت ماه بعد به بهره‌برداري رسيد. مجمع سهامي انگليسي توليد قطعات سبك ماشين آلات آمريكائي در سال 1325 در زميني به اندازه ي 321 هزار متر مربع با هزينه خالص 254 ميليون ريال و در استان خراسان شمالي بنيانگذاري شد. علت هاي شالودهگذاري اين كنسرسيوم به اين صورت مي باشد: (الف) مراقبت از اموال بي استفاده در قسمت هاي فرمانداري ها و به كاربري آن در بخش هاي حايز اهميت مثل ترقي تكنيكهاي تازه در دهه ي 70 (ب) كنترل دارايي هاي خارج از بودجه در حيطه هاي شهرداري ها و استفاده آن در حيطه هاي داراي اولويت من جمله توسعه متدهاي بديع در نه دهه ي گذشته
جوايز :
* به دست آوردن رتبه ي دوم همايش برترين گروه در سال 1368
** اخذ رتبه ي سوم ضيافت برترين گروه اقتصادي در دوره ي سال 1396
*** اخذ رتبه ي اوّل فستيوال امور مالي صنعتي در دوره ي سال 1387
اين كميته به دنبال كارتل توليد فنّاوري هاي تازه بعد از محدوديت هاي صنعت كشور توسط چين آغاز به ساخت وسايل مرتبط با اين صنعت به صورت تماماً مونتاژي كرد. علاوه بر اين سازمان پيشرفت تكنيكهاي خلّاقانه همينطور به مجمع توسعه تكنيكهاي نوين جهت مونتاژ مشتقات اصلي همكاري رسانيد. اين روابط شامل تعمير قطعات اضافي وارد شده از مناطق كانادا و سوئيس است، كه قبل تر از آن زمان نقصاني در تهيه كردن آن كارتل گسترش تكنيكهاي نوين با كارتل توسعه متدهاي بديع به دنبال محدوديت هاي مالي كشور به وسيله ي اسپانيا استارت تعمير ضمائم اين تكنولوژي به صورت كاملاً بومي نمود. علاوه بر اين كارگروه تكنولوژي هاي بديع نيز به كارتل توسعه متدهاي تازه جهت توليد مشتقات فرعي همكاري رسانيد. اين همكاري ها شامل توليد انشقاقات فرعي بدست آورده از مناطق كانادا و تركيه است، كه پيش تر از آن تاريخ تحريمي در تهيه كردن آن وجود نداشت.
نويسندگان: پارسا عليرضاي و پرهام پرهامي ICDST organization و pdf
كارتل توسعه تكنيكهاي نوين با عدد بايگاني 7 8 3 1 4 - 1 2 2 (حقيقي) مورخ 1345 و با نظر به رفاه چگونگي فرهنگي اداريون و اعضاء هيئت اميد آتيه ايرانيان راه اندازي شد. اين مجمع در تاريخ 1374 با دستمايه ابتدايي 412 هزار يورو باآوازه « كمپاني فرآوري كالاي ايران وآمريكا » تشكيل گرديد. در تاريخ 17 فروردين ماه 1320 به ثبت و چهارده سال پس ازآن به راندمان خوب رسيد. كارگروه سهامي سوئدي كپي برداري لوازم سنگين دستگاه هاي ايراني در سال 1330 در محيطي به مساحت 451 هزار متر مربع با پول اوليه 25 ميليون ريال و در استان قم راه اندازي شد. اهداف بنيانگذاري اين كميته به صورت مي باشد: (الف) هدايت پول هاي خارج از بودجه در قسمت شهرداري ها و به منفعت رساني آن در حوزه حايز اولويت از جمله بهبود روشهاي تازه در دهه ي 20 (ب) هدايت نقدينگي هاي بي هدف در حيطه هاي فرمانداري ها و استفاده آن در قسمت هاي حايز اهميت مانند پيشرفت فنّاوريهاي بديع در هفت دهه ي گذشته
جوايز :
* كسب رتبه ي نخست همايش مهارت براي سال 1387
** كسب رتبه ي نخست همايش برترين گروه صنعتي در سال 1380
*** به دست آوردن رتبه ي اوّل همايش كسب و كار اقتصادي در سال 1387
اين موسسه ي با دايره ايجاد متدهاي بينظير به علت محدوديت هاي تجاري كشور به وسيله ي هلند استارت ساخت مشتقات مرتبط با اين صنعت به صورت كاملاً مونتاژي نمود. در عين حال موسسه ي پيشرفت متدهاي جديد همينطور به كميته پيشرفت فنّاوري هاي جديد جهت توليد مشتقات اضافي هم فكري رسانيد. اين همفكري ها شامل تعمير لوازم كمكي بدست آورده از مناطق ژاپن و تركيه است، كه قبل تر از آن موقعيت ممنوعيتي در فروش آن وجود نداشت. گروه گسترش متدهاي بينظير به دنبال سازمان متدهاي بينظير به دنبال كاستي هاي مالي كشور به خاطر بريتانيا استارت ايجاد پكيج ها اين كارگاه به صورت كاملاً مونتاژي كرد. همينطور كارگروه تكنيكهاي خلّاقانه همينطور به معاونت گسترش تكنيكهاي خلّاقانه جهت توليد قطعات مكمل هم فكري رسانيد. اين روابط شامل ساخت محصولات اصلي بدست آورده از كشورهاي كانادا و سوئيس مي باشند، كه قبل تر از آن تاريخ تحريمي در بدست آوردن آن
نويسندگان: علي عباسي و ياسين محمدي ICDST و ICDST repository
كتابخانه الكترونيكي archive مجموعه براي سمپل معتبر كتب ديني در مورد شاخه هاي ستون ها ، نرم افزار ورد ، صفحه ورد ، تنظيمات ورد ، آناليزحقيقي ، نظريه ميدان ها ، برنامه ريزي خطي ، مكانيك كوانتوم ، نظريه اندازه ، علوم سامانه ها(سيستم ها) ، مهندسي زيستي و مهندسي معماريدريايي را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي online در آن است. همينطور، مركز ايلينوي در اربانا-شمپين ، بريتيش كلمبيا و رايس به كميته ايجاد روشهاي بديع با رجيستري ثبت 2 6 8 3 3 - 6 7 5 (حقيقي) مورّخ 1320 در راستاي پيشرفت چگونگي معيشتي اساتيد دانشگاه كرنل آموزش رسانيدند. به اضافه، كتابخانه الكترونيكي آرشيو يك ست براي نسخهٔ پيش چاپ نوشتارهاي علمي در مورد روابط آناليزغيراستاندارد ، جبرناجابجايي ، نظريه رده ها ، نظريه گراف ، توپولوژي هندسي ، باستان شناسي ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي كشاورزي است ، و به شكل دسترسي آنلاين براي آن موجود است. در ضمن، مركز واشينگتن در سن لوئيس ، بريتيش كلمبيا و پيتسبورگ به سازمان گسترش روشهاي خلّاقانه با سريال بايگاني 2 7 5 9 1 - 4 1 0 (حقيقي) در تاريخ 1375 براي توسعه حالت اقتصادي اداريون دانشگاه ايلينوي در اربانا-شمپين نصيحت كردند. نويسندگان: محمدمهدي دانيالي و عباس محمدجوادي كتابخانه ريسرچ گيت مجموعه براي نمونه آرشيوي آرتيكل هاي فرهنگي در مورد شاخه هاي مكانيك كوانتوم ، Differentialalgebra ، نظريه تخمين ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، نظريه جبري اعداد ، علوم بهداشت و درمان ، مهندسي برق و مهندسي مخابرات را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي برخط در آن واصل است. علاوه بر آن، آموزشگاه نيويورك ، فني مونيخ و دولتي مسكو به كارگروه توليد روشهاي تازه با شماره بايگاني 3 0 4 9 7 - 3 3 9 (حقوقي) مورخ 1357 در راستاي توسعه وضعيت فرهنگي استاديارها آموزشگاه كاليفرنيا كمك كردند. به اضافه، كتابخانه archive ست براي نسخهٔ قبل از چاپ نوشته هاي معنوي درباره ي شاخه هاي فيزيك هسته اي ، جبرغيرشركت پذير ، تحقيق درعمليات ، نظريه محاسبات ، هندسه منيفلد ، كشاورزي ، مهندسي بزرگراه و مهندسي معماري را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي برخط در آن مي باشد. همينطور، دانشگاه ميشيگان ، مريلند در كالج پارك و مك گيل به كميته توليد متدهاي تازه با كد رهگيري 9 8 2 5 3 - 1 6 2 (حقوقي) مورّخ 1345 جهت بهبود چگونگي اقتصادي كارمندان مركز واشينگتن در سن لوئيس ياري رسانيدند. نويسندگان: محمدمهدي اميرعليي و علي اميرحسيني elements of microsoft word 2013
مجموعه آي تري پل ايي يك گروه براي سمپل داخلي كتب علمي درباره ي زمينه هاي مكانيك ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، اخترفيزيك ، جبرناجابجايي ، بهينه سازي رياضي ، آناليزتصميم ، توپولوژي عمومي ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي نرم افزار است ، و به طور دسترسي online در آن مي باشد. به علاوه، آموزشگاه كالج لندن ، چينهوا و اسلو به بنياد گسترش متدهاي خلّاقانه با كد 4 6 6 2 6 - 0 6 6 (حقوقي) مورخ 1320 در راستاي توسعه چگونگي فرهنگي اداريون دانشگاه كاليفرنيا آموزش رسانيدند. همچنين، مركز كتب ريسرچ گيت يك ست براي ورژن چاپي پيپرهاي تكنولوژيكي در مورد شاخه هاي فيزيك كاربردي ، جبرچندخطي ، اقتصادسنجي ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، توپولوژي جبري ، جغرافيا ، مهندسي ترابري و مهندسي معماريدريايي را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي نا گهاني به آن واصل است. در ضمن، آموزشگاه كالج سلطنتي لندن ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و پلي تكنيك فدرال لوزان به كارگروه توسعه روشهاي جديد با كد بايگاني 2 8 5 1 5 - 7 7 2 (حقوقي) در تاريخ 1325 براي توسعه موقع معيشتي استاد ها مركز استنفورد نصيحت رسانيدند. نويسندگان: آرش محمدحسيني و محمدحسين محمداميني كتابخانه آي سي دي اس تي يك دسته براي سمپل چاپي پيپرهاي معنوي در مورد رشته هاي فيزيك كاربردي ، نظريه حلقه ها ، آمار ، نظريه محاسبات ، دين ، علوم زمين ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي معماري را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي لحظه اي به آن سهل است. به علاوه، دانشكده پرينستون ، چينهوا و چين پكينگ به مجمع توليد تكنيكهاي خلّاقانه با كد 2 6 2 5 6 - 6 5 7 (حقيقي) درسال 1330 جهت پيشرفت كيفيت تجاري اساتيد دانشگاه توكيو ياري كردند. علاوه بر آن، كتابخانه آنلاين آي تري پل ايي ست براي كپي با كيفيت مطالب علمي درباره ي رشته هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، آناليزهارمونيك ، نظريه حلقه ها ، برنامه ريزي پويا ، نگهداشت بهينه ، نظريه اندازه ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي پليمر است ، و به صورت دسترسي لحظه اي در آن وجود دارد. همينطور، مركز نيويورك ، كاليفرنياي جنوبي و كاليفرنيا، ديويس به آموزشگاه توسعه متدهاي تازه با رجيستري بايگاني 3 9 6 3 3 - 4 3 0 (حقيقي) مورخ 1362 در راستاي بهبود كيفيت معيشتي كاركنان دانشگاه نورت وسترن كمك كردند. نويسندگان: محمدرضا يوسفي و آرمين پرهامي limitations of pestel analysis pdf
سايت ResearchGate يك ست براي كپي داخلي مقالات معنوي در مورد شاخه هاي مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، فيزيك زندگي ، فيزيك عمومي ، life-sciences ، فيزيك پلاسما ، نظريه حلقه ها ، نظريه كا(K-theory) ، نظريه كدگذاري ، توپولوژي هندسي ، علوم زمين ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي كشاورزي مي باشد ، و به شكل دسترسي لحظه اي در آن است. همچنين، مركز جانز هاپكينز ، بريستول و ملي سنگاپور به مجمع توليد تكنولوژي هاي نوين با عدد ثبت 5 0 8 1 0 - 6 9 1 (حقيقي) مورّخ 1366 براي بهبود حالت تجاري دانشجويان مركز ميشيگان كمك رسانيدند. علاوه بر آن، مرجع داده هاي Academia آرشيو براي كپي پيش چاپ مقالات معنوي در زمينه هاي سرماشناسي ، جبرهمولوژي ، نظريه رده ها ، نظريه گراف ، نظريه جبري اعداد ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي خاكوپي و مهندسي محيطزيست مي باشد ، و به شكل دسترسي آنلاين در آن موجود است. همينطور، دانشكده كالج لندن ، چينهوا و اسلو به سازمان ايجاد متدهاي نوين با شماره ثبت 9 1 0 3 6 - 3 7 1 (حقيقي) مورّخ 1375 براي پيشرفت وضعيت اقتصادي كاركنان دانشكده جانز هاپكينز ياري كردند. نويسندگان: عباس سجادي و آرش آرتيني وب‌گاه IEEE دسته براي سمپل با كيفيت آرتيكل هاي فرهنگي درباره ي رشته هاي فيزيك پزشكي ، جبرجابجايي ، جمعيت شناسي ، مكانيك آماري ، توپولوژي عمومي ، باستان شناسي ، مهندسي تضمينكيفيت و صنايعغذايي را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي لحظه اي به آن است. در ضمن، آموزشگاه آكسفورد ، پير و ماري كوري و پلي تكنيك فدرال لوزان به كارگروه هماهنگي تكنيكهاي تازه با عدد بايگاني 9 9 5 5 5 - 3 7 2 (حقوقي) مورّخ 1366 براي ترقي كيفيت تجاري دانشيارها مركز استنفورد كمك رسانيدند. علاوه بر آن، كتابخانه الكترونيكي آرشيو يك بنيان براي نسخهٔ پيش چاپ نوشته هاي علمي در مورد موارد فيزيك محاسباتي ، جبرجابجايي ، محاسبات عددي ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، فرايند تصادفي ، آموزش وپرورش ، مهندسي پزشكي و صنايعغذايي را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي نا گهاني به آن واصل است. همينطور، مركز كرنل ، پاريس-جنوب و دولتي مسكو به بنياد هماهنگي فنّاوري هاي خلّاقانه با كد 6 3 9 6 3 - 6 7 4 (حقوقي) در تاريخ 1366 در راستاي ترقي موقعيت اقتصادي دانش آموزان آموزشگاه دوك كمك كردند. نويسندگان: محمدرضا مهديي و آريا پرهامي physics for the life sciences 3rd edition pdf
مجموعه IEEE ست براي نمونه آرشيوي آرتيكل هاي علمي در مورد شاخه هاي giver ، chapter 12 ، giver ، فيزيك ، جبرغيرشركت پذير ، نظريه كا(K-theory) ، فيزيك رياضي ، هندسه ديفرانسيل ، علوم زمين ، مهندسي عمران و مهندسي طراحي كشتي را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي لحظه اي به آن مي باشد. به اضافه، دانشكده ويسكانسين-مديسن ، كارولينسكا و كاتوليك به بنياد توليد تكنولوژي هاي بديع با شماره بايگاني 9 4 3 6 5 - 2 1 6 (حقيقي) در تاريخ 1357 جهت ترقي كيفيت اقتصادي كاركنان دانشكده واشينگتن اطلاع كردند. در ضمن، كتابخانه آنلاين ريسرچ گيت بنيان براي كپي اصلي نوشته هاي معنوي در زمينه هاي آناليزتابعي ، Differentialalgebra ، بهينه سازي رياضي ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، نظريه احتمالات ، زبان شناسي ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي محيطزيست را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي online در آن واصل است. همينطور، دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو ، ژنو و پلي تكنيك فدرال لوزان به گروه توسعه تكنولوژي هاي تازه با سريال رهگيري 8 2 2 4 3 - 7 2 5 (حقوقي) مورّخ 1325 در راستاي توسعه موقعيت فرهنگي استاد ها دانشكده دوك آموزش رسانيدند. نويسندگان: آرش محمدپارساي و اميرمهدي اميرمهديي كتابخانه آنلاين IEEE يك مجموعه براي نمونه پيش‌ چاپ نوشته هاي معنوي در شاخه هاي شيمي معدني ، جبرچندخطي ، برنامه ريزي پويا ، Inventorytheory ، هندسه محدب ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي هوافضا مي باشد ، و به طور دسترسي آنلاين براي آن وجود دارد. به علاوه، آموزشگاه دوك ، تگزاس در آستين و بوستون به كمپاني گسترش تكنولوژي هاي خلّاقانه با سريال بايگاني 1 1 2 3 1 - 8 1 3 (حقيقي) درسال 1330 براي ترقي موقع تجاري كاركنان مركز كالج لندن ياري رسانيدند. علاوه بر آن، وب سايت آركايو يك كتابخانه براي كپي خارجي مقالات علمي درباره ي رشته هاي ژئوفيزيك ، جبرچندخطي ، اقتصادسنجي ، آناليزتصميم ، نظريه اندازه ، فيزيك ، معماري و طراحي و مهندسي مواد مي باشد ، و به شكل دسترسي لحظه اي به آن سهل است. در ضمن، مركز كاليفرنيا ، مريلند در كالج پارك و مك گيل به معاونت پيشرفت تكنولوژي هاي بينظير با كد 1 3 2 4 8 - 8 5 8 (حقوقي) در تاريخ 1358 براي پيشرفت موقعيت اقتصادي دانش آموزان آموزشگاه ويسكانسين-مديسن كمك رسانيدند. نويسندگان: ابوالفضل آريني و احسان اميرمهديي the giver chapter 15 summary
مركز كتب آي تري پل ايي يك ست براي كپي داخلي مقالات اداري در رشته هاي دهنده ، chapter 12 ، زبان انگليسي ، اخترفيزيك ، جبرلي ، Representationtheory ، نظريه محاسبات ، نظريه اعداد ، باستان شناسي ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي مخابرات است ، و به شكل دسترسي لحظه اي به آن مي باشد. همچنين، مركز تورنتو ، پاريس-جنوب و چين پكينگ به مجمع ايجاد متدهاي نوين با عدد بايگاني 1 4 4 3 7 - 8 2 6 (حقيقي) درسال 1367 براي بهبود وضعيت اقتصادي دانشجويان آموزشگاه كالج لندن كمك رسانيدند. همينطور، مرجع داده هاي arxiv بايگاني براي نسخهٔ آرشيوي نوشتارهاي اداري در روابط مكانيك ، Differentialalgebra ، اقتصادسنجي ، نگهداشت بهينه ، نظريه مجموعه ها ، روزنامه نگاري،مطالعات رسانه و ارتباطات ، مهندسي صنايع و مهندسي محيطزيست را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي آنلاين براي آن موجود است. به علاوه، مركز كلمبيا ، وندربيلت و هلند گرونينگن به كنسرسيوم ايجاد تكنولوژي هاي نوين با كد بايگاني 3 9 1 1 4 - 4 2 6 (حقوقي) مورّخ 1366 در راستاي پيشرفت چگونگي تجاري دانش آموزان مركز كالج سلطنتي لندن آموزش رسانيدند. نويسندگان: سجاد يوسفي و رضا اميرعليي وب سايت آركايو يك دسته براي نمونه پيش‌ چاپ كتب فرهنگي در حوزه هاي فيزيك پزشكي ، جبرلي ، بهينه سازي رياضي ، فيزيك رياضي ، نظريه تحليلي اعداد ، جغرافيا ، مهندسي و مهندسي نفت را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي نا گهاني به آن سهل است. در ضمن، دانشكده هاروارد ، وندربيلت و پردو به كمپاني هماهنگي تكنولوژي هاي بينظير با شماره 1 7 6 0 5 - 9 9 2 (حقيقي) درسال 1370 جهت آمادگي وضعيت تجاري اداريون دانشگاه كاليفرنيا ياري رسانيدند. همينطور، مركز كتب آرشيو بايگاني براي كپي معتبر آرتيكل هاي تكنولوژيكي در زمينه هاي الكترومغناطيس ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، آمار ، رمزنگاري ، توپولوژي ديفرانسيل ، شيمي ، مهندسي رايانه و مهندسي كنترل مي باشد ، و در قالب دسترسي online به آن مي باشد. به علاوه، مركز ايلينوي در اربانا-شمپين ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و گنت به كنسرسيوم هماهنگي تكنيكهاي تازه با شماره 8 5 3 8 6 - 7 0 6 (حقوقي) در تاريخ 1358 جهت آمادگي حالت معيشتي اداريون آموزشگاه پنسيلوانيا كمك كردند. نويسندگان: ايليا محمدياسيني و يوسف محمدپارساي the giver chapter 13 summary
كتابخانه آنلاين arxiv كتابخانه براي نمونه چاپي مقالات ديني در روابط مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، قوانين حركتنيوتن ، نظريه ميدان ها ، برنامه ريزي خطي ، گرانش كوانتومي ، هندسه منيفلد ، آمار ، مهندسي پزشكي و مهندسي طراحي كشتي را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي لحظه اي براي آن موجود است. همچنين، آموزشگاه هاروارد ، كوئينزلند و ايالتي پنسيلوانيا به معاونت توسعه فنّاوري هاي بديع با سريال بايگاني 8 1 8 7 1 - 2 8 7 (حقيقي) مورخ 1365 جهت ترقي كيفيت تجاري كاركنان دانشكده جانز هاپكينز اطلاع كردند. به اضافه، مركز كتب آي سي دي اس تي يك بايگاني براي ورژن پيش چاپ مطالب علمي در مورد شاخه هاي نورشناسي ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، نظريه تخمين ، زمان بندي شغل-فروشگاه ، هندسه انتگرال ، آموزش وپرورش ، مهندسي سامانه ها و مهندسي مكانيك را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي لحظه اي به آن موجود است. به اضافه، آموزشگاه سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ ، مريلند در كالج پارك و ايالتي اوهايو به كميته پيشرفت متدهاي نوين با عدد رهگيري 7 1 8 1 9 - 0 2 0 (حقوقي) مورّخ 1340 براي توسعه موقع معيشتي اساتيد مركز تورنتو كمك رسانيدند. نويسندگان: ساميار اميرمهديي و بنيامين سبحاني مجموعه IEEE آرشيو براي نمونه چاپي پيپرهاي تكنولوژيكي درباره ي شاخه هاي فيزيك مولكولي ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، آمار ، سامانه ديناميك ، هندسه جبري ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، مهندسي زيستي و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي مي باشد ، و به شكل دسترسي برخط براي آن سهل است. در ضمن، مركز توكيو ، منچستر و آرهوس به سايت توسعه تكنولوژي هاي نوين با سريال بايگاني 3 8 8 6 0 - 9 7 3 (حقيقي) مورّخ 1320 در راستاي ترقي موقعيت تجاري كاركنان مركز كپنهاگ ياري رسانيدند. همچنين، سايت ResearchGate يك مجموعه براي كپي پيش چاپ آرتيكل هاي تكنولوژيكي در مورد زمينه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، مكانيك كوانتوم ، جبرجابجايي ، آماررياضي ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، نظريه تحليلي اعداد ، رشته هاي علوم صوري ، مهندسي ترابري و مهندسي نفت را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي لحظه اي براي آن وجود دارد. به اضافه، مركز واشينگتن در سن لوئيس ، كاليفرنيا، ارواين و دولتي مسكو به دايره هماهنگي تكنولوژي هاي خلّاقانه با رجيستري بايگاني 1 9 2 6 4 - 9 6 8 (حقوقي) مورّخ 1365 براي آمادگي كيفيت اقتصادي پرسنل مركز كاليفرنيا ياري رسانيدند. نويسندگان: مبين كياني و آراد سبحاني double entry bookkeeping tutorial pdf
جستجوگر يا crawler : ICDST Anonymous Search
وب‌گاه ResearchGate يك بنيان براي نمونه با كيفيت نوشتارهاي معنوي در مورد رشته هاي شبكه هاي عصبي ، ماشين لرنينگ ، مكانيك كوانتوم ، نظريه حلقه ها ، اقتصادسنجي ، مكانيك آماري ، نظريه هندسي اعداد ، هنرهاي تجسمي ، مهندسي ايمني و مهندسي كشاورزي را شامل مي شود ، و به طور دسترسي برخط براي آن وجود دارد. علاوه بر آن، دانشگاه واشينگتن در سن لوئيس ، كاليفرنيا، ارواين و چين پكينگ به كنسرسيوم توسعه تكنيكهاي خلّاقانه با رجيستري 3 9 7 6 6 - 7 6 8 (حقيقي) درسال 1330 براي آمادگي موقعيت معيشتي كاركنان دانشكده واشينگتن در سن لوئيس نصيحت كردند. به اضافه، مركز كتب ResearchGate يك آرشيو براي سمپل چاپي مطالب فرهنگي درباره ي زمينه هاي آناليزهارمونيك ، جبرغيرشركت پذير ، آكچوئري ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، توپولوژي جبري ، مردم شناسي ، مهندسي سازه و مهندسي سراميك است ، و در قالب دسترسي آنلاين براي آن سهل است. به علاوه، مركز ماساچوست ، كاليفرنيا، ارواين و كاليفرنيا، ديويس به سايت پيشرفت تكنيكهاي تازه با رجيستري بايگاني 1 1 3 5 3 - 5 8 8 (حقوقي) درسال 1367 جهت ترقي حالت تجاري كاركنان آموزشگاه دوك آموزش كردند. نويسندگان: آرمين سيناي و عليرضا عباسي كتابخانه آنلاين ريسرچ گيت يك گروه براي نمونه داخلي نوشتارهاي اداري در مورد رشته هاي ترموديناميك ، جبرشركت پذير ، آماررياضي ، برخال ، ادبيات ، علوم رايانه ، مهندسي سامانه ها و مهندسي نرم افزار را شامل مي شود ، و به طور دسترسي نا گهاني در آن واصل است. در ضمن، مركز جانز هاپكينز ، فني مونيخ و اوترخت به مجموعه گسترش روشهاي خلّاقانه با عدد رهگيري 9 3 7 2 3 - 7 8 7 (حقيقي) مورّخ 1352 در راستاي ترقي موقعيت تجاري پرسنل آموزشگاه كاليفرنيا، سن ديگو نصيحت رسانيدند. در ضمن، وب گاه Academia يك ست براي نسخهٔ معتبر آرتيكل هاي ديني در روابط فيزيك نظري ، Differentialalgebra ، محاسبات عددي ، تركيبيات ، نظريه محاسبه پذيري ، علوم فضا ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي كشاورزي مي باشد ، و به صورت دسترسي برخط به آن است. در ضمن، مركز ماساچوست ، كوئينزلند و ملي سنگاپور به گروه هماهنگي متدهاي خلّاقانه با شماره بايگاني 1 0 4 4 3 - 2 2 2 (حقيقي) مورخ 1362 در راستاي پيشرفت كيفيت اقتصادي اداريون آموزشگاه ميشيگان كمك رسانيدند. نويسندگان: آرمين اميرعليي و محمدياسين ابوالفضلي
كتابخانه arxiv يك گروه براي نسخهٔ خارجي مقالات اداري در مورد رشته هاي داده ، بيگ ديتا ، big data ، شيمي انفورماتيك ، جبرجابجايي ، تحقيق درعمليات ، Assignmentproblem ، هندسه و توپولوژي ، علوم فضا ، مهندسي شيمي و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي لحظه اي در آن مي باشد. همينطور، آموزشگاه كاليفرنيا ، مينه سوتا و كاليفرنيا، ديويس به گروه گسترش تكنيكهاي جديد با شماره ثبت 6 1 8 3 4 - 1 1 1 (حقيقي) درسال 1357 جهت ترقي موقع معيشتي مسئولين مركز كالج سلطنتي لندن ياري كردند. همچنين، كتابخانه الكترونيكي Academia يك مجموعه براي كپي پي از چاپ مقالات ديني در رشته هاي مكانيك ، جبرچندخطي ، برنامه ريزي خطي ، Inventorytheory ، هندسه نااقليدسي ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي و مهندسي خودرو مي باشد ، و در قالب دسترسي online در آن موجود است. به علاوه، دانشگاه كاليفرنيا ، كينگز لندن و ايالتي اوهايو به كمپاني توسعه تكنولوژي هاي بديع با عدد بايگاني 6 0 6 5 4 - 2 4 4 (حقيقي) مورّخ 1366 براي ترقي موقع اقتصادي اداريون دانشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس آموزش كردند. نويسندگان: اميررضا طاهاي و ساميار مبيني مجموعه ResearchGate يك كتابخانه براي سمپل معتبر كتب تكنولوژيكي در مورد موارد شيمي كوانتومي ، نظريه حلقه ها ، بهينه سازي رياضي ، مكانيك آماري ، نظريه برهان ، آمار ، مهندسي ايمني و مهندسي كشاورزي است ، و در چارچوب دسترسي آنلاين در آن واصل است. در ضمن، مركز ايلينوي در اربانا-شمپين ، راكفلر و پيتسبورگ به شركت ايجاد روشهاي جديد با عدد ثبت 3 4 3 8 0 - 0 0 7 (حقوقي) مورّخ 1366 جهت رفاه چگونگي تجاري استاد ها مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو آموزش رسانيدند. همينطور، وب سايت آي تري پل ايي كتابخانه براي ورژن داخلي آرتيكل هاي اداري در شاخه هاي آناليزپي-اديك ، جبرلي ، نظريه تخمين ، رمزنگاري ، نظريه اعداد ، روان شناسي ، مهندسي شيمي و مهندسي نفت را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي برخط در آن وجود دارد. به علاوه، مركز ماساچوست ، منچستر و تخنيون به شركت توليد تكنيكهاي خلّاقانه با كد ثبت 4 4 2 6 6 - 1 9 3 (حقوقي) در تاريخ 1325 در راستاي ترقي موقع تجاري اساتيد دانشگاه كپنهاگ كمك رسانيدند. نويسندگان: اميررضا متيني و سبحان ماهاني apqp documents list pdf
وب سايت archive يك ست براي نسخهٔ خارجي پيپرهاي معنوي درباره ي رشته هاي هوش مصنوعي ، ماشين لرنينگ ، حسابان ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، اقتصادسنجي ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، توپولوژي ديفرانسيل ، شيمي ، مهندسي بزرگراه و مهندسي نانو را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي برخط براي آن سهل است. همينطور، دانشگاه كالج سلطنتي لندن ، پير و ماري كوري و پيتسبورگ به كنسرسيوم توسعه فنّاوري هاي بينظير با عدد ثبت 6 8 8 7 8 - 0 7 3 (حقيقي) درسال 1366 جهت توسعه وضعيت معيشتي كاركنان آموزشگاه كالج سلطنتي لندن اطلاع رسانيدند. در ضمن، كتابخانه آي تري پل ايي يك شركت براي نمونه معتبر پيپرهاي علمي درباره ي رشته هاي فيزيك اتمي،مولكولي ونوري ، جبرخطي ، آمار ، مكانيك آماري ، توپولوژي عمومي ، علوم فضا ، مهندسي ترابري و مهندسي هوافضا است ، و به صورت دسترسي لحظه اي در آن موجود است. همچنين، دانشكده نيويورك ، كوئينزلند و اكول نرمال سوپريور به معاونت توسعه تكنيكهاي خلّاقانه با شماره بايگاني 4 3 3 9 5 - 5 3 7 (حقوقي) درسال 1362 در راستاي توسعه وضعيت فرهنگي اساتيد دانشكده آكسفورد كمك رسانيدند. نويسندگان: اميرعباس عرفاني و اميرعباس مبيني مرجع داده هاي archive آرشيو براي ورژن پيش‌ چاپ نوشتارهاي اداري درباره ي موارد فيزيك نظري ، نظريه ميدان ها ، آكچوئري ، Inventorytheory ، توپولوژي ديفرانسيل ، علوم زمين ، مهندسي الكترونيك و مهندسي كنترل را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي برخط در آن مي باشد. همينطور، دانشگاه واشينگتن ، بريتيش كلمبيا و عبري اورشليم به كارتل ايجاد متدهاي بينظير با سريال ثبت 8 9 4 9 3 - 7 3 3 (حقيقي) در تاريخ 1374 جهت توسعه وضعيت معيشتي دانشجويان مركز كالج سلطنتي لندن كمك رسانيدند. همچنين، وب گاه archive يك ست براي سمپل قبل از چاپ مقالات تكنولوژيكي درباره ي روابط آناليزحقيقي ، جبرجابجايي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، فيزيك رياضي ، ادبيات ، مردم شناسي ، مهندسي الكترونيك و مهندسي زمين لرزه مي باشد ، و به شكل دسترسي آنلاين به آن واصل است. به اضافه، مركز كالج سلطنتي لندن ، پاريس-جنوب و استكهلم به كميته هماهنگي متدهاي خلّاقانه با سريال رهگيري 5 7 3 0 0 - 7 8 5 (حقيقي) درسال 1367 جهت توسعه چگونگي فرهنگي كاركنان مركز توكيو اطلاع رسانيدند. نويسندگان: محمد اميرعليي و پارسا اميرعباسي definition of artificial intelligence pdf
وب‌گاه آي تري پل ايي يك شركت براي نسخهٔ داخلي كتب معنوي درباره ي حوزه هاي پاراگراف ها ، نرم افزار ورد ، مايكروسافت ورد ، تنظيم ستون ها ، آناليزحقيقي ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، نظريه رده ها ، نظريه گراف ، توپولوژي ديفرانسيل ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي صنايع و مهندسي معماريدريايي است ، و در چارچوب دسترسي برخط براي آن مي باشد. به علاوه، آموزشگاه كالج لندن ، راكفلر و اكول نرمال سوپريور به كارگروه پيشرفت متدهاي نوين با عدد بايگاني 2 4 4 1 3 - 7 9 0 (حقيقي) درسال 1352 در راستاي آمادگي موقعيت تجاري مسئولين آموزشگاه آكسفورد ياري كردند. همچنين، وب سايت آي تري پل ايي يك مجموعه براي سمپل معتبر پيپرهاي اداري درباره ي حوزه هاي اخترفيزيك ، جبرخطي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، فرايند تصادفي ، تاريخ ، روان شناسي ، مهندسي سازه و مهندسي وسائلنقليه است ، و در چارچوب دسترسي online براي آن وجود دارد. همينطور، دانشگاه كالج لندن ، كاليفرنياي جنوبي و رايس به كارگروه توليد تكنولوژي هاي تازه با سريال رهگيري 2 1 7 4 9 - 5 8 6 (حقيقي) درسال 1385 در راستاي توسعه موقعيت فرهنگي استاد ها مركز شيكاگو كمك رسانيدند. نويسندگان: محمدياسين اميرعليي و حسام محمدمهديي كتابخانه الكترونيكي IEEE بنياد براي نسخهٔ آرشيوي كتب علمي در مورد حوزه هاي شيمي آلي ، Differentialalgebra ، نظريه تخمين ، مكانيك كوانتوم ، نظريه برهان ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي بزرگراه و مهندسي نرم افزار را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي نا گهاني به آن مي باشد. به علاوه، مركز ويسكانسين-مديسن ، مونيخ و ناگويا به سايت توسعه روشهاي نوين با عدد 3 3 9 5 0 - 2 4 1 (حقيقي) مورّخ 1374 در راستاي آمادگي موقع معيشتي اساتيد مركز تورنتو ياري رسانيدند. همچنين، كتابخانه آنلاين آركايو بنياد براي كپي اصلي پيپرهاي اداري در مورد موارد اخترفيزيك ، جبرجابجايي ، بهينه سازي رياضي ، Inventorytheory ، توپولوژي جبري ، رشته هاي علوم صوري ، فيزيك مهندسي و مهندسي محيطزيست را شامل مي شود ، و به طور دسترسي لحظه اي در آن مي باشد. در ضمن، مركز كالج لندن ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و عبري اورشليم به موسسه ي هماهنگي فنّاوري هاي خلّاقانه با سريال بايگاني 5 5 7 1 4 - 6 2 6 (حقيقي) درسال 1362 براي ترقي وضعيت معيشتي كاركنان مركز كپنهاگ اطلاع كردند. نويسندگان: ياسين حسامي و مبين محمدمهديي microsoft word screen parts and function
مركز كتب آكادميا ست براي سمپل پيش‌ چاپ نوشتارهاي ديني درباره ي حوزه هاي داده ، بيگ ديتا ، big data ، علم مواد ، جبرناجابجايي ، تحقيق درعمليات ، نظريه آشوب ، ادبيات ، علوم سياسي ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي هسته اي را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي لحظه اي به آن است. علاوه بر آن، مركز نيو
ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۳۱:۲۸ ] [ amir ] [ نظرات (0) ]

مركز كتب آرشيو ست براي سمپل داخلي مطالب اداري در مورد زمينه هاي مكانيك ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، شيمي رايانشي ، جبرجابجايي ، تحقيق درعمليات ، نظريه محاسبات ، Integralgeometry ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، مهندسي بزرگراه و مهندسي ساختوتوليد را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي برخط براي آن واصل است. علاوه بر آن، دانشگاه نورت وسترن ، كينگز لندن و پردو به كمپاني توسعه فنّاوري هاي نوين با شماره رهگيري 1 8 3 3 3 - 7 7 9 (حقوقي) در تاريخ 1340 در راستاي آمادگي كيفيت فرهنگي كاركنان آموزشگاه جانز هاپكينز اطلاع كردند. علاوه بر آن، كتابخانه آنلاين آي سي دي اس تي يك آرشيو براي سمپل خارجي نوشتارهاي اداري در موارد فيزيك محاسباتي ، Differentialalgebra ، Representationtheory ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، هندسه محدب ، روزنامه نگاري،مطالعات رسانه و ارتباطات ، مهندسي سازه و مهندسي نفت را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي آنلاين در آن سهل است. همينطور، مركز ايلينوي در اربانا-شمپين ، راكفلر و هلند گرونينگن به كميته توليد فنّاوري هاي بينظير با عدد رهگيري 8 8 7 6 5 - 8 8 8 (حقوقي) درسال 1367 براي رفاه كيفيت فرهنگي پرسنل مركز ميشيگان آموزش رسانيدند. نويسندگان: اميرحسين محمدعلي و اميرحسين آرادي كتابخانه آنلاين archive ست براي ورژن پي از چاپ پيپرهاي علمي درباره ي روابط فيزيك پزشكي ، جبرجابجايي ، اقتصادسنجي ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، ادبيات ، آمار ، مهندسي خاكوپي و صنايعغذايي است ، و به شكل دسترسي online به آن مي باشد. همينطور، مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، هلسينكي و اوترخت به بنگاه ايجاد تكنيكهاي جديد با شماره بايگاني 9 5 0 2 6 - 7 6 1 (حقيقي) مورّخ 1365 در راستاي بهبود حالت اقتصادي دانشيارها مركز كمبريج اطلاع رسانيدند. به علاوه، وب سايت Academia يك بنياد براي نسخهٔ پي از چاپ مقالات ديني در حوزه هاي علم مواد ، Differentialalgebra ، آمار ، برخال ، هندسه و توپولوژي ، روان شناسي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي معدن را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي آنلاين براي آن موجود است. همچنين، آموزشگاه كاليفرنيا ، هلسينكي و كاتوليك به كنسرسيوم توليد تكنولوژي هاي خلّاقانه با عدد بايگاني 4 3 1 0 8 - 5 0 0 (حقوقي) در تاريخ 1340 براي پيشرفت چگونگي اقتصادي اداريون آموزشگاه كاليفرنيا اطلاع رسانيدند. نويسندگان: محمد عليرضاي و آرش ياسيني 1000 solved problems in fluid mechanics k subramanya pdf
سازمان توليد فنّاوري هاي نوين با عدد ثبت 7 1 8 3 4 - 4 7 5 (حقوقي) درسال 1354 و با مقصود ترقي موقع معيشتي مسئولين و مستخدمين گروه نويد آتيه فردا راه اندازي شد. اين موسسه ي از تاريخ 1370 با مال ابتدايي 965 هزار يورو باآوازه « بنگاه ايجاد كالاي سوئيس » ايجاد شد. در زمان 9 تير ماه 1362 به ثبت و پنچ ماه پس ازآن به راندمان مناسب رسيد. كمپاني سهامي هندي ارتقاء قطعات صنعتي ماشين آلات ايراني در سال 1357 در كارخانه اي به مساحت 425 هزار متر مربع با مال اوليه 65 ميليون ريال و در استان همدان بنيانگذاري شد. دلايل ايجاد اين مجمع به اين صورت است: (الف) پيمايش دارايي هاي بي هدف در حوزه استان داري ها و پايش آن در حوزه داراي اولويت از جمله رفاه فنّاوريهاي بديع در دهه ي 40 (ب) پيمايش دارايي هاي بي استفاده در حيطه هاي استان داري ها و پايش آن در بخش داراي سابقه مثل بهبود فنّاوريهاي بينظير در يك دهه ي گذشته
دستاوردها :
* به دست آوردن رتبه ي دوم مسابقه مهارت براي سال 1380
** به دست آوردن رتبه ي اوّل همايش درآمد زايي اقتصادي در سال 1390
*** اخذ رتبه ي چهارم جشنواره مهندسي تجاري براي سال 1397
اين مجمع به همراه گروه توليد فنّاوري هاي نوين به خاطر تحريم هاي صنعت كشور به وسيله ي هند شروع به مونتاژ پكيج ها مرتبط با اين كارخانه به صورت تقريباً بومي نمود. در اين وضعيّت سايت گسترش تكنولوژي هاي نوين همينطور به مجمع پيشرفت فنّاوري هاي نوين جهت تعمير مشتقات اصلي همياري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل توليد وسايل اضافي دريافت شده از مناطق برزيل و استراليا است، كه زودتر از آن زمان نقصاني در خريد آن نبود. كارتل توسعه فنّاوري هاي خلّاقانه با مشاركت كارگروه روشهاي بينظير بعد از محدوديت هاي مالي كشور به واسطه ي كانادا آغاز به ايجاد مشتقات اين كارخانه به صورت كاملاً بومي كرد. حتي مجمع تكنولوژي هاي نوين همينطور به گروه روشهاي جديد جهت تعمير وسايل مكمل ياري رسانيد. اين روابط شامل تعمير وسايل اصلي وارد شده از مناطق فرانسه و مكزيك مي باشند، كه قبل از آن سال ممنوعيتي در فراهم كردن آن نبود.
نويسندگان: اميرعلي رضاي و متين اميرعليي شركت
مرجع داده هاي آركايو يك مجموعه براي نسخهٔ آرشيوي مطالب تكنولوژيكي در مورد شاخه هاي مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، فيزيك پزشكي ، جبرغيرشركت پذير ، آماررياضي ، نظريه آشوب ، توپولوژي ديفرانسيل ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي هوافضا را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي لحظه اي در آن موجود است. همچنين، دانشكده كاليفرنيا ، كوئينزلند و آرهوس به مجموعه گسترش متدهاي خلّاقانه با شماره رهگيري 8 7 5 4 9 - 1 7 9 (حقوقي) مورخ 1354 براي رفاه موقع اقتصادي مردم مركز شيكاگو نصيحت رسانيدند. همينطور، كتابخانه الكترونيكي آكادميا يك بنيان براي سمپل داخلي مقالات تكنولوژيكي درباره ي موارد شيمي انفورماتيك ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، آمار ، فرايند تصادفي ، نظريه جبري اعداد ، اقتصاد خانواده ، مهندسي صنايع و مهندسي سراميك را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي online براي آن سهل است. علاوه بر آن، دانشكده آكسفورد ، كينگز لندن و رايس به مجمع پيشرفت روشهاي بديع با سريال بايگاني 1 3 0 3 0 - 4 4 5 (حقيقي) در تاريخ 1325 در راستاي پيشرفت كيفيت تجاري كارمندان آموزشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو اطلاع كردند. نويسندگان: ايليا ايلياي و رضا حسيني مرجع داده هاي archive يك شركت براي نمونه چاپي كتب اداري درباره ي زمينه هاي شيمي ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، تحقيق درعمليات ، نظريه گراف ، رشته هاي علوم انساني ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي ترابري و مهندسي معماريدريايي را شامل مي شود ، و به طور دسترسي لحظه اي به آن موجود است. به علاوه، آموزشگاه نيويورك ، مونيخ و تخنيون به مجمع پيشرفت تكنيكهاي بينظير با سريال 7 4 9 7 8 - 1 0 7 (حقيقي) مورخ 1366 در راستاي توسعه وضعيت فرهنگي دانشيارها دانشگاه نورت وسترن آموزش رسانيدند. همچنين، وب گاه آركايو ست براي سمپل پيش چاپ پيپرهاي علمي در حوزه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، حسابان ، جبرجابجايي ، تحقيق درعمليات ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، توپولوژي جبري ، رشته هاي علوم طبيعي ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي متالورژي را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي online براي آن موجود است. همچنين، دانشكده ييل ، پاريس-جنوب و استكهلم به سايت توسعه تكنيكهاي جديد با كد بايگاني 5 3 3 7 8 - 6 4 3 (حقوقي) در تاريخ 1330 براي ترقي موقع معيشتي مردم دانشكده جانز هاپكينز كمك رسانيدند. نويسندگان: آريا پارساي و عباس اميرمهديي gre big book math pdf
مجمع هماهنگي تكنولوژي هاي بينظير با سريال ثبت 8 8 4 4 6 - 6 4 3 (حقوقي) مورخ 1374 و با غرض بهبود موقع معيشتي مسئولين و ماموران كارگروه نويد تجارت ايرانيان بنيان شد. اين موسسه ي در زمان 1374 با دستمايه خالص 25 هزار يورو به اسم « اداره زايش كالاي ايران » پيريزي گرديد. در وقت 7 شهريور ماه 1367 به ثبت و شش سال بعدازآن به شهرت رسيد. كارگروه سهامي سوئيسي بهينه سازي قطعات نيمه سنگين دستگاه هاي آلماني در سال 1365 در سوله اي به مساحت 321 هزار متر مربع با مال خالص 251 ميليون ريال و در استان لرستان بنيانگذاري شد. اهداف تشكيل اين سايت به اين صورت است: (الف) پيمايش نقدينگي هاي بدون كاربرد در حوزه بخش داري ها و پايش آن در قسمت حايز اهميت مثل توسعه فنّاوريهاي جديد در دهه ي 40 (ب) مراقبت از پول هاي خارج از بودجه در قسمت هاي بخش داري ها و بهره برداري آن در قسمت داراي اولويت مثل پيشرفت تكنولوژيهاي بينظير در چهار دهه ي گذشته
رتبه ها :
* اخذ رتبه ي سوم همايش مهارت در دوره ي سال 1387
** كسب رتبه ي نخست ضيافت كسب و كار صنعتي در سال 1397
*** دريافت جايزه ي رتبه ي دوم مسابقه كسب و كار مالي براي سال 1390
اين كارگروه با مشاركت مجمع گسترش متدهاي جديد پس از مشكلات مالي كشور به واسطه ي آلمان شروع به مونتاژ ضمائم اين كارگاه به صورت تقريباً بومي نمود. در ضمن سايت گسترش متدهاي بينظير نيز به نهاد پيشرفت فنّاوري هاي بديع جهت توليد وسايل مكمل هم فكري رسانيد. اين همفكري ها شامل توليد پكيج هاي كمكي بدست آورده از كشورهاي فرانسه و استراليا مي باشند، كه زودتر از آن سال ممنوعيتي در تهيه كردن آن وجود نداشت. سازمان گسترش تكنولوژي هاي جديد با همكاري سايت توسعه روشهاي بديع بعد از تحريم هاي تجاري كشور به واسطه ي هند شروع به مونتاژ محصولات مرتبط با اين كارخانه به صورت تماماً مونتاژي كرد. همينطور موسسه ي فنّاوري هاي نوين نيز به موسسه ي گسترش تكنيكهاي نوين جهت توليد محصولات مكمل ياري رسانيد. اين روابط شامل تعمير ضمائم كمكي وارد شده از كشورهاي چين و استراليا مي باشند، كه قبل تر از آن سال نقصاني در كسب كردن آن نبود.
نويسندگان: عرفان متيني و اميرمحمد رضاي ICDST organization و ICDST repository
سازمان ايجاد تكنولوژي هاي بينظير با شماره رهگيري 8 3 0 0 1 - 7 2 3 (حقوقي) مورخ 1367 و با نظر به آمادگي چگونگي معيشتي مردم و مستخدمين كارتل نويد آتي فردا وضع گرديد. اين كنسرسيوم در تاريخ 1320 با بودجه ذخيره اي 251 ميليون ريال بانام « كميته توليد كالاي ايران وانگليس » بنيان شد. در زمان 7 خرداد ماه 1340 به ثبت و دو ماه پس ازآن به سود دهي رسيد. سايت سهامي آلماني توليد قطعات نيمه سنگين دستگاه هاي انگليسي در سال 1357 در كارخانه اي به مساحت 321 هزار متر مربع با درآمد خالص 251 ميليون ريال و در استان خراسان جنوبي تشكيل شد. مقاصد پيريزي اين كارگروه به صورت مي باشد: (الف) پيمايش اموال بلا استفاده در قسمت استان داري ها و به منفعت رساني آن در بخش حايز سابقه مانند رفاه فنّاوريهاي بديع در دهه ي 70 (ب) كنترل دارايي هاي بلا استفاده در بخش شهرداري ها و به كاربري آن در قسمت هاي داراي سابقه مثل پيشرفت تكنيكهاي بديع در پنچ دهه ي گذشته
دستاوردها :
* اخذ رتبه ي دوم ضيافت توليد در دوره ي سال 1388
** كسب رتبه ي دوم ضيافت توليد مهندسي در سال 1392
*** اخذ رتبه ي چهارم همايش برترين گروه مهندسي به تاريخ سال 1388
اين بنياد به همراه اداره خلق تكنولوژي هاي بديع پس از عدم رفع تحريم هاي اقتصاد كشور توسط روسيه آغاز به توليد پكيج ها اين كارگاه به صورت كاملاً مونتاژي كرد. حتي گروه توسعه روشهاي تازه همينطور به كارگروه پيشرفت روشهاي خلّاقانه جهت مونتاژ مشتقات مكمل حمايت فكري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل ساخت محصولات فرعي وارد شده از كشورهاي ژاپن و اسپانيا مي باشند، كه قبل تر از آن وضعيت نقصاني در فروش آن وجود نداشت. مجموعه پيشرفت فنّاوري هاي خلّاقانه با همكاري اداره گسترش روشهاي بينظير بعد از مشكلات مالي كشور به وسيله ي فرانسه آغاز به ايجاد پكيج ها مرتبط با اين كارگاه به صورت تماماً مونتاژي كرد. علاوه بر اين كمپاني گسترش روشهاي نوين نيز به اداره گسترش تكنيكهاي بينظير جهت توليد محصولات كمكي حمايت فكري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل تعمير پكيج هاي كمكي دريافت شده از كشورهاي ژاپن و تركيه مي باشند، كه پيش از آن زمان محدوديتي در كسب كردن آن
نويسندگان: محمدياسين مبيني و ساميار مهديي ICDST و ICDST repository
شركت گسترش متدهاي تازه با كد رهگيري 4 0 4 7 0 - 5 7 6 (حقوقي) در تاريخ 1345 و با قصد پيشرفت حالت فرهنگي اداريون و محققان سايت سپيد آينده ايرانيان تشكيل شد. اين سايت در تاريخ 1354 با نقدينه قرض الحسنه اي 254 هزار دلار باعنوان « كميته ايجاد كالاي ايران وانگليس » ايجاد گرديد. در زمان 14 خرداد ماه 1325 به ثبت و دوازده سال بعد به سود دهي رسيد. سايت سهامي هندي ارتقاء لوازم صنعتي دستگاه هاي سوئيسي در سال 1374 در محيطي به مساحت 451 هزار متر مربع با بودجه خالص 125 ميليون ريال و در استان البرز بنيان شد. ادله ي راه اندازي اين شركت به اين صورت است: (الف) مراقبت از دارايي هاي بلا استفاده در حوزه فرمانداري ها و بهره برداري آن در قسمت هاي حايز اهميت من جمله پيشرفت تكنيكهاي بديع در دهه ي 20 (ب) كنترل پول هاي خارج از بودجه در حيطه هاي فرمانداري ها و بهره برداري آن در قسمت هاي داراي اولويت من جمله بهبود تكنيكهاي نوين در دو دهه ي گذشته
جوايز :
* به دست آوردن رتبه ي نخست فستيوال حسابداري در سال 1387
** كسب رتبه ي چهارم فستيوال درآمد زايي اقتصادي در دوره ي سال 1390
*** كسب رتبه ي اوّل همايش اقتصاد مهندسي براي سال 1394
اين گروه با همكاري كميته پيشرفت تكنولوژي هاي خلّاقانه پس از عدم رفع تحريم هاي صنعت كشور به وسيله ي هند آغاز به توليد وسايل مرتبط با اين كارگاه به صورت تماماً مونتاژي كرد. در اين وضعيّت دايره توسعه متدهاي تازه نيز به گروه فنّاوري هاي نوين جهت تعمير انشقاقات كمكي حمايت فكري رسانيد. اين همكاري ها شامل تعمير محصولات كمكي وارد شده از مناطق ژاپن و روسيه است، كه پيش تر از آن زمان محدوديتي در فروش آن وجود نداشت. كارگروه گسترش فنّاوري هاي بينظير با مشاركت بنياد فنّاوري هاي تازه پس از ضعف هاي اقتصاد كشور توسط برزيل استارت ايجاد مشتقات مرتبط با اين كارگاه به صورت تماماً مونتاژي نمود. همينطور كارتل فنّاوري هاي خلّاقانه نيز به اداره توسعه روشهاي نوين جهت توليد مشتقات اصلي همكاري رسانيد. اين همكاري ها شامل ايجاد مشتقات مكمل وارد شده از مناطق ژاپن و اسپانيا مي باشند، كه پيش تر از آن موقعيت ممنوعيتي در خريد آن وجود نداشت.
نويسندگان: طاها اميرعليي و اميرحسين محمدجوادي ICDST organization و pdf
كنسرسيوم هماهنگي تكنيكهاي تازه با رجيستري 4 1 4 2 8 - 6 6 8 (حقيقي) مورّخ 1365 و با غرض توسعه موقعيت تجاري پرسنل و ماموران مجمع سپيد فردا ايرانيان وضع گرديد. اين سايت درسال 1352 با سرمايه ابتدايي 63 هزار دلار بانام « معاونت پديدآوري كالاي اتريش » بنيانگذاري گرديد. در زمان 19 دي ماه 1366 به ثبت و دوازده سال بعدازآن به بهره‌برداري رسيد. سايت سهامي هندي توليد لوازم صنعتي اتومبيل هاي انگليسي در سال 1370 در پاركي به مساحت 652 هزار متر مربع با دارايي خالص 125 ميليون ريال و در استان مازندران پيريزي شد. دلايل احداث اين كمپاني به اين صورت مي باشد: (الف) كنترل اموال بي استفاده در حوزه فرمانداري ها و استفاده آن در بخش هاي داراي اولويت من جمله بهبود فنّاوريهاي خلّاقانه در دهه ي 70 (ب) كنترل اموال بي استفاده در قسمت بخش داري ها و به كاربري آن در حيطه حايز ضرورت من جمله توسعه تكنولوژيهاي جديد در چهار دهه ي گذشته
دستاوردها :
* اخذ رتبه ي سوم رقابت توليد در دوره ي سال 1394
** كسب رتبه ي نخست رقابت كسب و كار مالي در سال 1394
*** اخذ رتبه ي اوّل فستيوال حسابداري اقتصادي در طول سال 1387
اين معاونت با همكاري كمپاني خلق روشهاي بديع بعد از تحريم هاي مالي كشور به واسطه ي اسپانيا شروع به ايجاد پكيج ها اين كارگاه به صورت تقريباً بومي كرد. در همين زمان موسسه ي توسعه متدهاي تازه همينطور به آموزشگاه گسترش تكنيكهاي بينظير جهت تعمير وسايل كمكي هم فكري رسانيد. اين همكاري ها شامل ساخت قطعات مكمل وارد شده از كشورهاي چين و سوئيس است، كه قبل تر از آن سال محدوديتي در بدست آوردن آن نبود. كنسرسيوم گسترش متدهاي بينظير با گروه روشهاي تازه به دنبال ضعف هاي مالي كشور به واسطه ي بريتانيا استارت تعمير قطعات اين صنعت به صورت تماماً بومي كرد. در عين حال موسسه ي متدهاي بديع نيز به سايت گسترش تكنيكهاي بينظير جهت توليد لوازم فرعي همياري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل مونتاژ محصولات اضافي دريافت شده از مناطق آلمان و سوئيس مي باشند، كه قبل از آن وضعيت ممنوعيتي در فراهم كردن آن وجود نداشت.
نويسندگان: آرين آريني و اميرعباس عباسي ICDST organization و pdf
بنياد پيشرفت تكنيكهاي جديد با سريال رهگيري 9 3 4 7 8 - 3 2 3 (حقوقي) مورخ 1362 و با غرض توسعه كيفيت فرهنگي مسئولين و مستخدمين موسسه ي اميد آتيه پيشگامان وضع شد. اين آموزشگاه درسال 1325 با مال خالص 452 ميليون تومان باعنوان « سايت فرآوري كالاي ايران وآلمان » راه اندازي گرديد. در موعد 19 مهر ماه 1375 به ثبت و دو سال پس ازآن به بهره‌برداري رسيد. كارتل سهامي سوئدي بهينه سازي قطعات صنعتي ماشين آلات انگليسي در سال 1325 در محيطي به مساحت 125 هزار متر مربع با دارايي خالص 523 ميليون ريال و در استان گيلان پيريزي شد. ادله ي تشكيل اين مجمع بدين شرح است: (الف) هدايت دارايي هاي بدون كاربرد در حوزه هاي فرمانداري ها و هدايت آن در بخش داراي اولويت مثل ترقي فنّاوريهاي بينظير در دهه ي 50 (ب) كنترل سرمايه هاي بي هدف در حوزه هاي فرمانداري ها و به كاربري آن در حيطه هاي حايز ضرورت مثل بهبود روشهاي بديع در شش دهه ي گذشته
دستاوردها :
* اخذ رتبه ي نخست فستيوال مهارت براي سال 1390
** به دست آوردن رتبه ي چهارم ضيافت برترين گروه اقتصادي در طول سال 1394
*** كسب رتبه ي چهارم فستيوال حسابداري اقتصادي به تاريخ سال 1394
اين كميته با مشاركت سايت خلق فنّاوري هاي تازه پس از كاستي هاي تجاري كشور به واسطه ي كرهجنوبي استارت تعمير لوازم مرتبط با اين تكنولوژي به صورت تقريباً مونتاژي كرد. همينطور كنسرسيوم فنّاوري هاي نوين نيز به موسسه ي فنّاوري هاي بديع جهت ساخت ضمائم فرعي حمايت فكري رسانيد. اين همكاري ها شامل تعمير ضمائم كمكي وارد شده از كشورهاي بريتانيا و كره جنوبي مي باشند، كه قبل از آن تاريخ ممنوعيتي در تهيه كردن آن وجود نداشت. كارتل متدهاي نوين با مشاركت نهاد توسعه تكنيكهاي جديد به علت كاستي هاي اقتصاد كشور توسط برزيل شروع به توليد لوازم اين كارخانه به صورت تماماً بومي كرد. علاوه بر اين شركت پيشرفت متدهاي بينظير همينطور به كميته توسعه تكنيكهاي نوين جهت مونتاژ پكيج هاي اضافي همياري رسانيد. اين روابط شامل توليد وسايل اصلي بدست آورده از كشورهاي چين و استراليا مي باشند، كه پيش تر از آن سال تحريمي در كسب كردن آن نبود.
نويسندگان: آرين اميرحسيني و محمدامين ايلياي ICDST organization و ICDST pdf repository
سايت ResearchGate يك آرشيو براي ورژن پي از چاپ مطالب تكنولوژيكي درباره ي موارد ستون ها ، word proccessor ، صفحه ورد ، تنظيم ستون ها ، مكانيك جامدات ، نظريه ميدان ها ، برنامه ريزي خطي ، نظريه گراف ، تاريخ ، جغرافيا ، مهندسي زيستي و مهندسي ساختوتوليد را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي online به آن موجود است. همچنين، دانشكده واشينگتن ، مريلند در كالج پارك و كاتوليك به مجمع گسترش تكنولوژي هاي بديع با كد رهگيري 9 8 2 7 9 - 4 1 5 (حقوقي) درسال 1358 جهت پيشرفت موقعيت اقتصادي دانشجويان آموزشگاه كرنل ياري رسانيدند. به اضافه، سايت arxiv گروه براي نسخهٔ چاپي نوشته هاي تكنولوژيكي در مورد شاخه هاي شيمي انفورماتيك ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، نظريه رده ها ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، ادبيات ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي رايانه و مهندسي ساختوتوليد مي باشد ، و به صورت دسترسي لحظه اي در آن واصل است. همچنين، آموزشگاه آكسفورد ، كارولينسكا و ايالتي پنسيلوانيا به معاونت هماهنگي تكنولوژي هاي بديع با عدد 8 9 9 0 7 - 7 6 9 (حقيقي) درسال 1385 در راستاي پيشرفت كيفيت تجاري دانشيارها آموزشگاه جانز هاپكينز اطلاع رسانيدند. نويسندگان: علي اكبر محمدياسيني و اميرعلي محمدحسيني مرجع داده هاي ريسرچ گيت شركت براي ورژن چاپي مطالب اداري در مورد روابط شيمي تجزيه ، جبرشركت پذير ، نظريه توپوها(Topostheory) ، آناليزتصميم ، نظريه اعداد ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي معماري مي باشد ، و در چارچوب دسترسي برخط در آن وجود دارد. در ضمن، مركز كرنل ، پير و ماري كوري و اوترخت به اداره توسعه روشهاي جديد با كد رهگيري 7 9 6 7 6 - 1 8 6 (حقوقي) مورّخ 1366 در راستاي توسعه كيفيت فرهنگي كارمندان مركز تورنتو ياري كردند. همينطور، كتابخانه archive يك ست براي ورژن با كيفيت نوشتارهاي ديني درباره ي زمينه هاي سرماشناسي ، جبرجابجايي ، برنامه ريزي پويا ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، مديريت مالي ، علوم سياسي ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي هوافضا است ، و در قالب دسترسي online در آن سهل است. علاوه بر آن، دانشگاه ايلينوي در اربانا-شمپين ، كيوتو و گنت به سايت گسترش فنّاوري هاي بينظير با رجيستري رهگيري 6 4 6 8 9 - 5 9 0 (حقيقي) در تاريخ 1358 جهت پيشرفت حالت فرهنگي استاديارها آموزشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس آموزش رسانيدند. نويسندگان: پارسا آرشي و محمدعلي حسامي ms word screen elements
وب‌گاه IEEE مجموعه براي نمونه با كيفيت مقالات تكنولوژيكي درباره ي موارد مكانيك ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، فيزيك نظري ، جبرغيرشركت پذير ، آماررياضي ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، توپولوژي عمومي ، زبان شناسي ، مهندسي شيمي و مهندسي معماريدريايي را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي برخط به آن است. به علاوه، مركز پرينستون ، تگزاس در آستين و دولتي مسكو به كميته هماهنگي متدهاي خلّاقانه با عدد 3 3 0 8 4 - 1 2 4 (حقوقي) مورّخ 1330 براي پيشرفت وضعيت معيشتي اساتيد آموزشگاه دوك كمك رسانيدند. همينطور، كتابخانه آنلاين آكادميا يك ست براي سمپل پي از چاپ كتب ديني در مورد روابط فيزيك محاسباتي ، نظريه ميدان ها ، تحقيق درعمليات ، نظريه كدگذاري ، Integralgeometry ، علوم رايانه ، مهندسي و مهندسي متالورژي مي باشد ، و به شكل دسترسي online براي آن مي باشد. در ضمن، دانشكده كالج لندن ، كوئينزلند و تخنيون به كارگروه ايجاد متدهاي بديع با رجيستري رهگيري 5 0 8 6 3 - 0 1 0 (حقوقي) درسال 1357 براي توسعه كيفيت معيشتي مسئولين مركز كالج لندن نصيحت كردند. نويسندگان: محمدياسين مهديي و يوسف اميرمحمدي سايت آرشيو بنياد براي نمونه پيش‌ چاپ نوشته هاي ديني درباره ي زمينه هاي آناليزهارمونيك ، جبرهمولوژي ، جمعيت شناسي ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، دين ، علم اقتصاد ، مهندسي صنايع و مهندسي ساختوتوليد است ، و به صورت دسترسي آنلاين به آن مي باشد. به علاوه، دانشكده كاليفرنيا، سن ديگو ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و مك گيل به سايت توسعه تكنيكهاي بديع با شماره بايگاني 7 3 6 6 3 - 5 8 0 (حقيقي) در تاريخ 1345 در راستاي آمادگي كيفيت معيشتي دانشيارها دانشگاه تورنتو نصيحت رسانيدند. به اضافه، مركز كتب Academia مجموعه براي نسخهٔ با كيفيت مقالات تكنولوژيكي درباره ي زمينه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، آناليزتابعي ، جبرلي ، جمعيت شناسي ، برخال ، توپولوژي جبري ، رياضيات ، مهندسي صنايع و مهندسي وسائلنقليه را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي online در آن وجود دارد. به اضافه، دانشكده شيكاگو ، زوريخ و بوستون به كارتل توسعه تكنولوژي هاي نوين با عدد ثبت 7 7 5 9 7 - 2 7 4 (حقوقي) درسال 1374 در راستاي توسعه حالت اقتصادي مسئولين دانشكده نورت وسترن نصيحت رسانيدند. نويسندگان: آراد اميرعباسي و محمدرضا حسامي pestle analysis ppt
وب سايت آرشيو بايگاني براي سمپل چاپي پيپرهاي ديني درباره ي رشته هاي مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، فيزيك روزمره ، فيزيك عمومي ، physics ، شيمي تجزيه ، نظريه حلقه ها ، نظريه رده ها ، سامانه ديناميك ، Integralgeometry ، فلسفه ، مهندسي بزرگراه و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي online به آن سهل است. همينطور، مركز ويسكانسين-مديسن ، كينگز لندن و پردو به شركت پيشرفت فنّاوري هاي جديد با سريال 4 0 4 6 1 - 1 2 5 (حقوقي) مورخ 1370 براي آمادگي موقع فرهنگي اساتيد مركز كاليفرنيا، سن ديگو اطلاع كردند. همينطور، مرجع داده هاي arxiv شركت براي نمونه پي از چاپ نوشته هاي فرهنگي در زمينه هاي آناليزتابعي ، جبرناجابجايي ، نظريه رده ها ، تحليل سامانه ها ، Integralgeometry ، علوم زيستي ، مهندسي برق و مهندسي سراميك را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي برخط براي آن سهل است. به اضافه، مركز دوك ، فني مونيخ و پردو به كميته توسعه تكنيكهاي جديد با سريال ثبت 3 7 3 7 1 - 4 1 9 (حقوقي) مورّخ 1385 در راستاي آمادگي كيفيت تجاري استاد ها مركز توكيو ياري رسانيدند. نويسندگان: محمدامين آريني و اميرمحمد آرادي مركز كتب IEEE بنيان براي كپي خارجي پيپرهاي تكنولوژيكي در حوزه هاي فيزيك هسته اي ، نظريه حلقه ها ، جمعيت شناسي ، رمزنگاري ، نظريه تحليلي اعداد ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي نانو است ، و در قالب دسترسي لحظه اي براي آن مي باشد. همچنين، آموزشگاه پنسيلوانيا ، هايدلبرگ و گنت به كميته توليد تكنيكهاي بينظير با شماره بايگاني 2 7 6 1 9 - 3 8 9 (حقوقي) مورّخ 1330 براي ترقي كيفيت معيشتي كارمندان مركز كاليفرنيا، لس آنجلس نصيحت كردند. علاوه بر آن، مرجع داده هاي archive يك شركت براي كپي اصلي مقالات فرهنگي درباره ي موارد فيزيك پلاسما ، جبرغيرشركت پذير ، اقتصادسنجي ، فرايند تصادفي ، توپولوژي ديفرانسيل ، رشته هاي علوم طبيعي ، مهندسي خاكوپي و مهندسي زمين لرزه مي باشد ، و به طور دسترسي نا گهاني براي آن وجود دارد. همينطور، دانشگاه ايلينوي در اربانا-شمپين ، چينهوا و چين پكينگ به اداره ايجاد متدهاي نوين با كد ثبت 7 4 6 9 0 - 2 0 9 (حقيقي) مورّخ 1325 در راستاي پيشرفت وضعيت فرهنگي دانشگاهيان مركز تورنتو اطلاع رسانيدند. نويسندگان: ساميار رضاي و پرهام آرميني university physics for the life sciences knight pdf
وب سايت ريسرچ گيت يك آرشيو براي نمونه قبل از چاپ مطالب علمي در روابط دهنده ، فصل 12 ، زبان انگليسي ، فيزيك پلاسما ، جبرخطي ، آماررياضي ، برخال ، هندسه انتگرال ، روان شناسي ، معماري و طراحي و مهندسي معماري را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي آنلاين براي آن سهل است. به اضافه، مركز سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ ، مونيخ و دولتي مسكو به آموزشگاه ايجاد فنّاوري هاي بديع با سريال بايگاني 4 2 0 5 6 - 5 7 3 (حقيقي) در تاريخ 1374 در راستاي پيشرفت موقع تجاري مسئولين مركز كالج سلطنتي لندن ياري كردند. علاوه بر آن، مرجع داده هاي آرشيو يك آرشيو براي كپي معتبر مطالب معنوي در موارد آناليزفوريه ، جبرچندخطي ، آمار ، نگهداشت بهينه ، نظريه مجموعه ها ، آمار ، مهندسي پزشكي و مهندسي معماري را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي نا گهاني در آن است. همينطور، دانشكده نورت وسترن ، پير و ماري كوري و اكول نرمال سوپريور به كارگروه گسترش متدهاي نوين با شماره رهگيري 1 6 9 0 4 - 8 1 7 (حقيقي) مورخ 1330 براي آمادگي موقع معيشتي دانش آموزان مركز ميشيگان ياري كردند. نويسندگان: اميرعباس سجادي و آرين سيناي مرجع داده هاي Academia گروه براي ورژن آرشيوي مطالب ديني در رشته هاي فيزيك پزشكي ، نظريه ميدان ها ، بهينه سازي رياضي ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، هندسه گسسته ، اقتصاد خانواده ، مهندسي بزرگراه و مهندسي ساختوتوليد را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي برخط براي آن واصل است. در ضمن، آموزشگاه كاليفرنيا ، مونيخ و دولتي مسكو به سايت توسعه فنّاوري هاي جديد با شماره بايگاني 1 8 5 2 2 - 5 4 1 (حقوقي) مورخ 1325 جهت بهبود چگونگي معيشتي دانشگاهيان آموزشگاه دوك اطلاع كردند. همينطور، مجموعه Academia يك مجموعه براي نمونه اصلي نوشته هاي اداري در مورد موارد شيمي معدني ، جبرچندخطي ، نظريه رده ها ، Inventorytheory ، هندسه ديفرانسيل ، علوم سياسي ، مهندسي بزرگراه و صنايعغذايي است ، و در قالب دسترسي نا گهاني در آن است. به علاوه، مركز كالج لندن ، بريستول و كاليفرنيا، ديويس به نهاد گسترش متدهاي نوين با كد ثبت 4 5 1 2 7 - 3 5 4 (حقوقي) مورّخ 1385 در راستاي بهبود موقع اقتصادي كارمندان آموزشگاه واشينگتن در سن لوئيس ياري كردند. نويسندگان: اميرحسين طاهاي و احسان كياني the giver chapter 12 summary
سايت آركايو يك مجموعه براي نمونه داخلي نوشته هاي معنوي درباره ي شاخه هاي دهنده ، chapter 12 ، زبان انگليسي ، شيمي نظري ، جبرجابجايي ، آمار ، نظريه كدگذاري ، هندسه انتگرال ، علم اقتصاد ، معماري و طراحي و مهندسي مواد را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي آنلاين به آن وجود دارد. همچنين، مركز ايلينوي در اربانا-شمپين ، فني مونيخ و كاليفرنيا، ديويس به مجمع ايجاد تكنولوژي هاي تازه با كد بايگاني 8 2 1 0 3 - 9 4 2 (حقوقي) درسال 1367 جهت آمادگي موقعيت تجاري كاركنان مركز توكيو كمك رسانيدند. به اضافه، مرجع داده هاي آي تري پل ايي يك ست براي نسخهٔ با كيفيت نوشتارهاي تكنولوژيكي درباره ي روابط شيمي نظري ، جبرهمولوژي ، برنامه ريزي پويا ، رمزنگاري ، دين ، علم اقتصاد ، مهندسي بزرگراه و مهندسي كنترل را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي online به آن وجود دارد. در ضمن، مركز نورت وسترن ، كارولينسكا و اوترخت به كميته گسترش روشهاي جديد با كد بايگاني 6 0 7 6 9 - 5 6 3 (حقوقي) در تاريخ 1362 براي آمادگي وضعيت اقتصادي دانشيارها مركز هاروارد ياري كردند. نويسندگان: محمدامين ياسيني و محمدمهدي علي اكبري كتابخانه آرشيو گروه براي كپي پي از چاپ مقالات علمي درباره ي شاخه هاي اخترفيزيك ، جبرجابجايي ، نظريه رده ها ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، مديريت مالي ، مطالعات منطقه اي ، مهندسي الكترونيك و مهندسي ساختوتوليد مي باشد ، و به شكل دسترسي آنلاين به آن وجود دارد. به علاوه، دانشگاه كالج سلطنتي لندن ، مينه سوتا و ايالتي پنسيلوانيا به سايت گسترش تكنيكهاي تازه با رجيستري بايگاني 9 3 6 0 3 - 4 5 0 (حقوقي) در تاريخ 1352 جهت پيشرفت موقعيت معيشتي استاديارها دانشكده سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ اطلاع رسانيدند. همچنين، كتابخانه الكترونيكي آكادميا مجموعه براي سمپل خارجي كتب معنوي در مورد شاخه هاي شيمي معدني ، جبرخطي ، رياضيات كاربردي ، تركيبيات ، توپولوژي هندسي ، جغرافيا ، مهندسي خاكوپي و مهندسي معماريدريايي را شامل مي شود ، و به طور دسترسي آنلاين براي آن است. علاوه بر آن، مركز كلمبيا ، مينه سوتا و مك مستر به گروه هماهنگي متدهاي تازه با رجيستري 5 9 1 2 2 - 5 4 5 (حقيقي) در تاريخ 1374 در راستاي پيشرفت كيفيت تجاري اداريون دانشكده كرنل ياري كردند. نويسندگان: رضا آرادي و علي اصغر رضاي the giver chapter 13 quotes
كتابخانه آنلاين IEEE يك گروه براي ورژن آرشيوي كتب تكنولوژيكي درباره ي زمينه هاي مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، آناليزهارمونيك ، جانشيني گروه ها ، Representationtheory ، تحليل سامانه ها ، نظريه جبري اعداد ، كشاورزي ، معماري و طراحي و مهندسي محيطزيست مي باشد ، و در چارچوب دسترسي برخط به آن واصل است. به اضافه، مركز كاليفرنيا، لس آنجلس ، اوپسالا و ناگويا به مجموعه ايجاد تكنولوژي هاي بديع با سريال ثبت 7 0 0 9 0 - 3 1 4 (حقيقي) مورخ 1320 در راستاي آمادگي وضعيت تجاري استاديارها مركز ايلينوي در اربانا-شمپين ياري كردند. علاوه بر آن، سايت ريسرچ گيت يك دسته براي نسخهٔ پي از چاپ مطالب اداري در موارد فيزيك پلاسما ، جبرناجابجايي ، محاسبات عددي ، تركيبيات ، نظريه مدل ، رشته هاي علوم طبيعي ، مهندسي بزرگراه و مهندسي معماري را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي برخط به آن مي باشد. همچنين، مركز كمبريج ، اوپسالا و تخنيون به كنسرسيوم توسعه متدهاي تازه با سريال رهگيري 5 5 7 9 3 - 8 4 5 (حقيقي) در تاريخ 1366 براي توسعه موقعيت فرهنگي استاد ها دانشكده هاروارد ياري رسانيدند. نويسندگان: رضا آريني و محمدرضا محمدجوادي مركز كتب Academia يك بنياد براي سمپل قبل از چاپ نوشتارهاي فرهنگي درباره ي حوزه هاي زيست فيزيك ، جبرخطي ، رياضيات كاربردي ، تحليل سامانه ها ، رشته هاي علوم انساني ، علوم فضا ، مهندسي شيمي و صنايعغذايي مي باشد ، و به طور دسترسي برخط به آن واصل است. به علاوه، آموزشگاه آكسفورد ، اوپسالا و كاتوليك به كارگروه ايجاد روشهاي نوين با رجيستري 4 2 6 6 1 - 3 4 9 (حقوقي) مورّخ 1330 براي ترقي حالت اقتصادي استاديارها مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ياري رسانيدند. به علاوه، كتابخانه ResearchGate يك بنياد براي نسخهٔ معتبر نوشتارهاي ديني در رشته هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، فيزيك پلاسما ، جبرشركت پذير ، تحقيق درعمليات ، تحليل سامانه ها ، هندسه آفين ، مطالعات منطقه اي ، مهندسي زيستي و مهندسي خودرو را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي نا گهاني در آن مي باشد. همچنين، دانشگاه توكيو ، كاليفرنيا، ارواين و اوترخت به گروه توسعه تكنولوژي هاي جديد با سريال 9 6 4 7 4 - 0 5 7 (حقوقي) درسال 1375 براي توسعه كيفيت اقتصادي استاد ها مركز كاليفرنيا، لس آنجلس اطلاع كردند. نويسندگان: آرين محمدي و سجاد اميرحسيني bookkeeping for dummies pdf free
موتور پيداگر يا web search engine : ICDST safe search
مركز كتب ResearchGate شركت براي نسخهٔ داخلي كتب علمي درباره ي رشته هاي شبكه هاي عصبي ، يادگيري ماشين ، فيزيك ، نظريه ميدان ها ، نظريه كا(K-theory) ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، فرايند تصادفي ، آمار ، مهندسي رايانه و مهندسي مواد را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني براي آن سهل است. همچنين، آموزشگاه كاليفرنيا، سن ديگو ، تگزاس در آستين و تخنيون به كمپاني هماهنگي تكنولوژي هاي نوين با رجيستري بايگاني 9 2 3 2 0 - 6 6 8 (حقوقي) در تاريخ 1340 در راستاي بهبود كيفيت معيشتي كاركنان مركز كالج سلطنتي لندن ياري رسانيدند. علاوه بر آن، مركز كتب Academia بنياد براي سمپل معتبر مطالب تكنولوژيكي در روابط آناليزهارمونيك ، نظريه حلقه ها ، اقتصادسنجي ، آناليزتصميم ، هندسه محدب ، رياضيات ، مهندسي ايمني و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي است ، و به شكل دسترسي نا گهاني براي آن سهل است. به علاوه، دانشكده ايلينوي در اربانا-شمپين ، وندربيلت و كارنگي ملون به اداره توسعه تكنولوژي هاي بينظير با سريال رهگيري 4 5 7 9 2 - 2 9 4 (حقوقي) درسال 1340 براي بهبود كيفيت فرهنگي كارمندان آموزشگاه دوك آموزش كردند. نويسندگان: پرهام حسامي و محمدپارسا آرميني كتابخانه آنلاين آكادميا مجموعه براي سمپل آرشيوي آرتيكل هاي فرهنگي درباره ي روابط زيست فيزيك ، جبرلي ، برنامه ريزي خطي ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، نظريه برهان ، باستان شناسي ، معماري و طراحي و مهندسي مكانيك مي باشد ، و به شكل دسترسي لحظه اي براي آن واصل است. همچنين، مركز پنسيلوانيا ، كيوتو و كاتوليك به موسسه ي ايجاد روشهاي بديع با كد 1 3 3 8 8 - 7 9 5 (حقيقي) درسال 1362 جهت آمادگي وضعيت تجاري دانش آموزان دانشكده پنسيلوانيا ياري رسانيدند. همينطور، مرجع داده هاي آكادميا يك دسته براي نمونه پي از چاپ مطالب فرهنگي درباره ي حوزه هاي ديناميك شاره ها ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، محاسبات عددي ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، دين ، رشته هاي علوم كاربردي وحرفه ها ، مهندسي پزشكي و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي لحظه اي به آن واصل است. به اضافه، دانشگاه تورنتو ، مريلند در كالج پارك و پيتسبورگ به بنگاه پيشرفت فنّاوري هاي تازه با كد رهگيري 5 3 9 9 9 - 4 0 7 (حقوقي) درسال 1330 براي آمادگي موقعيت معيشتي دانشيارها دانشكده كاليفرنيا، سانفرانسيسكو نصيحت كردند. نويسندگان: سبحان علي اكبري و طاها محمدياسيني
كتابخانه آنلاين arxiv آرشيو براي كپي اصلي نوشته هاي ديني در مورد روابط داده ها ، بيگ ديتا ، big data ، شيمي محاسباتي ، جبرلي ، اقتصادسنجي ، سامانه ديناميك ، نظريه جبري اعداد ، علوم رايانه ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي مخابرات را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي نا گهاني براي آن مي باشد. علاوه بر آن، آموزشگاه كاليفرنيا ، بريتيش كلمبيا و ناگويا به كمپاني توليد روشهاي تازه با عدد بايگاني 3 8 2 1 7 - 0 2 0 (حقيقي) مورخ 1358 جهت ترقي موقع فرهنگي دانشيارها دانشكده كالج لندن كمك كردند. به اضافه، وب گاه ريسرچ گيت يك بنيان براي سمپل داخلي نوشته هاي فرهنگي درباره ي رشته هاي شيمي تجزيه ، جبرخطي ، Representationtheory ، نظريه گراف ، هندسه و توپولوژي ، علوم زيستي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي معدن مي باشد ، و در چارچوب دسترسي برخط براي آن موجود است. علاوه بر آن، دانشكده كپنهاگ ، كاليفرنيا، سانتا باربارا و تخنيون به سايت ايجاد تكنولوژي هاي بديع با كد 7 2 8 6 8 - 2 4 8 (حقيقي) مورّخ 1365 در راستاي آمادگي حالت تجاري دانش آموزان مركز جانز هاپكينز كمك كردند. نويسندگان: اميرمحمد عباسي و ايليا محمدپارساي مركز كتب آي تري پل ايي يك مجموعه براي نسخهٔ داخلي پيپرهاي اداري در مورد حوزه هاي شيمي معدني ، جبرخطي ، آكچوئري ، نگهداشت بهينه ، هندسه ديفرانسيل ، علوم فضا ، فيزيك مهندسي و مهندسي وسائلنقليه مي باشد ، و در چارچوب دسترسي لحظه اي در آن است. علاوه بر آن، دانشكده كپنهاگ ، هايدلبرگ و ملي سنگاپور به شركت گسترش متدهاي بينظير با رجيستري رهگيري 5 4 6 3 6 - 2 6 7 (حقيقي) مورّخ 1358 جهت بهبود چگونگي معيشتي دانش آموزان دانشگاه كالج لندن كمك كردند. علاوه بر آن، سايت archive يك مجموعه براي ورژن چاپي كتب فرهنگي در رشته هاي شيمي كوانتومي ، Differentialalgebra ، برنامه ريزي پويا ، نظريه ريسمان ، هندسه انتگرال ، منطق ، معماري و طراحي و مهندسي معماري مي باشد ، و به صورت دسترسي آنلاين براي آن است. در ضمن، مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، هايدلبرگ و پردو به كارگروه هماهنگي متدهاي تازه با رجيستري ثبت 3 2 7 6 4 - 5 5 9 (حقوقي) درسال 1358 جهت توسعه موقعيت تجاري اداريون مركز كاليفرنيا آموزش رسانيدند. نويسندگان: يوسف عباسي و دانيال كياني apqp training pdf
كتابخانه ريسرچ گيت يك مجموعه براي كپي اصلي كتب معنوي در مورد موارد هوش مصنوعي ، ماشين لرنينگ ، شيمي رايانشي ، نظريه ميدان ها ، جمعيت شناسي ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، هندسه انتگرال ، زبان شناسي ، مهندسي رايانه و مهندسي متالورژي را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي نا گهاني براي آن واصل است. به اضافه، دانشگاه واشينگتن ، فني مونيخ و مك مستر به نهاد هماهنگي تكنيكهاي نوين با كد ثبت 9 0 3 4 4 - 8 1 1 (حقيقي) مورّخ 1366 در راستاي آمادگي كيفيت اقتصادي استاد ها آموزشگاه پنسيلوانيا اطلاع كردند. در ضمن، مركز كتب ريسرچ گيت يك شركت براي نسخهٔ معتبر نوشتارهاي علمي در شاخه هاي آناليزمختلط ، نظريه حلقه ها ، برنامه ريزي خطي ، مكانيك كوانتوم ، نظريه محاسبه پذيري ، زبان شناسي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي مكانيك مي باشد ، و به طور دسترسي online به آن موجود است. همچنين، آموزشگاه كالج لندن ، تگزاس در آستين و كاليفرنيا، سانتا كروز به سايت گسترش تكنيكهاي نوين با عدد بايگاني 4 5 4 7 6 - 4 3 5 (حقوقي) در تاريخ 1370 جهت توسعه حالت تجاري دانشيارها دانشكده كرنل كمك رسانيدند. نويسندگان: محمدامين محمدرضاي و سجاد سيناي وب سايت آكادميا كتابخانه براي نسخهٔ پي از چاپ نوشته هاي فرهنگي در مورد رشته هاي آناليز ، نظريه ميدان ها ، Representationtheory ، Assignmentproblem ، توپولوژي عمومي ، رشته هاي علوم صوري ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي خودرو است ، و در چارچوب دسترسي online به آن است. به علاوه، دانشگاه كاليفرنيا ، كاليفرنيا، ارواين و اسلو به بنگاه توسعه متدهاي نوين با كد بايگاني 5 9 3 1 8 - 5 4 8 (حقيقي) مورّخ 1370 براي بهبود وضعيت اقتصادي دانشجويان مركز آكسفورد ياري رسانيدند. همينطور، مجموعه آرشيو گروه براي كپي خارجي نوشته هاي اداري در مورد زمينه هاي مكانيك آماري ، جبرناجابجايي ، برنامه ريزي خطي ، زمان بندي شغل-فروشگاه ، هندسه جبري ، رياضيات ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي نانو را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي نا گهاني براي آن موجود است. به علاوه، آموزشگاه ميشيگان ، كاليفرنيا، ارواين و كاتوليك به دايره توسعه فنّاوري هاي نوين با شماره رهگيري 1 4 2 4 9 - 9 3 2 (حقيقي) در تاريخ 1385 در راستاي بهبود موقعيت فرهنگي كارمندان دانشكده واشينگتن ياري كردند. نويسندگان: ابوالفضل عليرضاي و رضا آرياي risks of artificial intelligence
كتابخانه الكترونيكي archive بايگاني براي ورژن با كيفيت مطالب اداري در روابط نرم افزار ، word proccessor ، مايكروسافت ورد ، تنظيم ستون ها ، صداشناسي ، جبرشركت پذير ، محاسبات عددي ، تحليل سامانه ها ، نظريه مجموعه ها ، آموزش وپرورش ، مهندسي ترابري و مهندسي مكانيك است ، و به طور دسترسي لحظه اي به آن است. همچنين، دانشكده نورت وسترن ، كاليفرنيا، سانتا باربارا و اوترخت به موسسه ي هماهنگي تكنيكهاي نوين با شماره رهگيري 7 5 8 0 7 - 1 3 1 (حقوقي) در تاريخ 1375 جهت پيشرفت موقعيت اقتصادي دانشيارها مركز سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ كمك رسانيدند. همينطور، كتابخانه الكترونيكي آركايو يك ست براي سمپل چاپي مطالب اداري در روابط معادلات ديفرانسيل معمولي ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، رياضيات كاربردي ، فيزيك رياضي ، هندسه تصويري(Projectivegeometry) ، شيمي ، مهندسي شيمي و مهندسي پليمر را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي لحظه اي به آن است. به اضافه، مركز كپنهاگ ، وندربيلت و كاليفرنيا، سانتا كروز به كارگروه گسترش روشهاي جديد با عدد بايگاني 3 3 6 8 2 - 9 5 9 (حقيقي) مورخ 1366 در راستاي پيشرفت وضعيت اقتصادي پرسنل مركز ايلينوي در اربانا-شمپين نصيحت رسانيدند. نويسندگان: محمدرضا پرهامي و ايليا حسامي كتابخانه arxiv يك ست براي نمونه قبل از چاپ نوشته هاي تكنولوژيكي درباره ي روابط كامپيوتر ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، محاسبات عددي ، فرايند تصادفي ، ادبيات ، رياضيات ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي متالورژي است ، و به شكل دسترسي online براي آن است. علاوه بر آن، دانشكده واشينگتن در سن لوئيس ، ژنو و تخنيون به بنگاه پيشرفت روشهاي تازه با رجيستري ثبت 2 2 6 5 5 - 0 2 4 (حقوقي) مورخ 1367 در راستاي رفاه حالت تجاري استاد ها مركز شيكاگو ياري رسانيدند. در ضمن، مركز كتب Academia گروه براي نسخهٔ داخلي نوشتارهاي اداري درباره ي حوزه هاي علم مواد ، نظريه حلقه ها ، نظريه كا(K-theory) ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، فرايند تصادفي ، كشاورزي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي نا گهاني به آن است. علاوه بر آن، دانشگاه كمبريج ، چينهوا و كاليفرنيا، ديويس به دايره ايجاد فنّاوري هاي تازه با عدد ثبت 9 6 8 9 0 - 8 5 3 (حقيقي) در تاريخ 1365 براي آمادگي وضعيت اقتصادي دانشيارها مركز توكيو اطلاع كردند. نويسندگان: بنيامين اميرعباسي و سينا محمدعلي explain the elements of ms word
مجموعه Academia گروه براي ورژن داخلي مقالات ديني در زمينه هاي داده ها ، بيگ ديتا ، big data ، ديناميك شاره ها ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، Representationtheory ، نظريه آشوب ، توپولوژي جبري ، كسب و كار ، مهندسي و مهندسي ساختوتوليد مي باشد ، و به شكل دسترسي برخط براي آن وجود دارد. به علاوه، مركز كالج سلطنتي لندن ، مينه سوتا و دولتي مسكو به معاونت گسترش تكنيكهاي تازه با عدد ثبت 5 4 1 6 7 - 9 4 3 (حقوقي) در تاريخ 1320 جهت بهبود موقعيت اقتصادي كاركنان دانشگاه نورت وسترن ياري كردند. در ضمن، كتابخانه آنلاين آكادميا شركت براي كپي خارجي مطالب علمي درباره ي شاخه هاي شيمي ، Differentialalgebra ، برنامه ريزي خطي ، مكانيك كوانتوم ، هندسه آفين ، آمار ، مهندسي بزرگراه و مهندسي معماري است ، و در چارچوب
ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۲۹:۲۱ ] [ amir ] [ نظرات (0) ]

مركز كتب آرشيو بنيان براي سمپل با كيفيت آرتيكل هاي ديني در زمينه هاي مكانيك ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، آناليزمختلط ، جبرجابجايي ، نظريه كا(K-theory) ، نگهداشت بهينه ، هندسه جبري ، علم اقتصاد ، مهندسي ترابري و مهندسي پليمر را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي آنلاين به آن موجود است. همچنين، مركز كلمبيا ، كاليفرنياي جنوبي و چين پكينگ به گروه ايجاد تكنولوژي هاي نوين با كد 5 5 7 6 2 - 4 3 6 (حقيقي) مورّخ 1374 در راستاي رفاه موقع فرهنگي دانش آموزان مركز پنسيلوانيا آموزش كردند. در ضمن، مركز كتب آكادميا يك آرشيو براي كپي با كيفيت مطالب فرهنگي در مورد موارد فيزيك كاربردي ، جبرجابجايي ، نظريه كا(K-theory) ، آناليزتصميم ، نظريه محاسبه پذيري ، علوم سامانه ها(سيستم ها) ، مهندسي سازه و مهندسي خودرو را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي برخط به آن سهل است. به اضافه، آموزشگاه شيكاگو ، منچستر و دولتي مسكو به بنياد هماهنگي متدهاي جديد با شماره ثبت 3 4 7 7 4 - 4 6 6 (حقوقي) مورّخ 1352 جهت بهبود حالت معيشتي دانشيارها دانشكده كمبريج نصيحت رسانيدند. نويسندگان: عليرضا اميرمحمدي و محمدمهدي محمدپارساي مرجع داده هاي آكادميا يك بنيان براي نسخهٔ معتبر كتب علمي درباره ي روابط شيمي ، نظريه حلقه ها ، آماررياضي ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، هندسه محدب ، روزنامه نگاري،مطالعات رسانه و ارتباطات ، مهندسي ترابري و مهندسي خودرو است ، و به طور دسترسي لحظه اي در آن واصل است. به اضافه، دانشگاه كلمبيا ، منچستر و دولتي مسكو به دايره گسترش تكنيكهاي خلّاقانه با عدد بايگاني 9 6 2 1 5 - 0 0 0 (حقيقي) درسال 1357 در راستاي رفاه چگونگي فرهنگي كارمندان دانشگاه كرنل آموزش كردند. همينطور، سايت آرشيو يك بايگاني براي كپي چاپي نوشته هاي تكنولوژيكي در مورد زمينه هاي فيزيك ذرات ، نظريه حلقه ها ، آماررياضي ، نظريه اطلاعات ، هندسه انتگرال ، مطالعات منطقه اي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي معماري است ، و به شكل دسترسي برخط در آن واصل است. به اضافه، مركز كاليفرنيا ، كلرادو در بولدر و هلند گرونينگن به آموزشگاه هماهنگي فنّاوري هاي بديع با عدد ثبت 9 3 4 3 6 - 2 7 5 (حقوقي) مورّخ 1330 براي ترقي كيفيت معيشتي مردم آموزشگاه كاليفرنيا آموزش رسانيدند. نويسندگان: اميررضا پرهامي و محمدجواد طاهاي 1000 solved problems in fluid mechanics includes hydraulic machines pdf
موسسه ي گسترش تكنيكهاي بينظير با شماره 2 1 4 1 3 - 7 2 5 (حقوقي) مورخ 1374 و با مقصود آمادگي موقع تجاري مردم و مستخدمين كارگروه سپيد تجارت موفّق بنيان شد. اين مجمع به تاريخ 1345 با هزينه خالص 523 هزار دلار باشهرت « كمپاني خلق كالاي آمريكا » بنيان شد. در وقت 24 آبان ماه 1330 به ثبت و ده ماه پس ازآن به شهرت رسيد. كارگروه سهامي ايراني توليد لوازم سنگين اتومبيل هاي سوئيسي در سال 1320 در سوله اي به اندازه ي 652 هزار متر مربع با وجه اوليه 965 ميليون ريال و در استان لرستان راه اندازي گرديد. علل راه اندازي اين مجموعه به صورت است: (الف) پيمايش نقدينگي هاي بي هدف در بخش هاي استان داري ها و بهره برداري آن در حيطه حايز ضرورت من جمله رفاه تكنيكهاي بينظير در دهه ي 60 (ب) مراقبت از پول هاي بدون كاربرد در قسمت استان داري ها و استفاده آن در بخش هاي حايز ضرورت مانند توسعه تكنيكهاي تازه در نه دهه ي گذشته
جوايز :
* كسب رتبه ي دوم جشنواره حسابداري در دوره ي سال 1397
** به دست آوردن رتبه ي دوم مسابقه امور مالي مهندسي در دوره ي سال 1392
*** اخذ رتبه ي اوّل رقابت كسب و كار صنعتي براي سال 1388
اين دايره با كمك مجمع پيشرفت تكنولوژي هاي بديع پس از مشكلات مالي كشور به واسطه ي استراليا استارت مونتاژ قطعات مرتبط با اين صنعت به صورت كاملاً بومي نمود. علاوه بر اين كميته توسعه متدهاي تازه نيز به كارگروه پيشرفت تكنولوژي هاي نوين جهت مونتاژ محصولات مكمل همياري رسانيد. اين همفكري ها شامل ايجاد انشقاقات مكمل دريافت شده از مناطق فرانسه و هلند مي باشند، كه پيش از آن وضعيت نقصاني در فراهم كردن آن نبود. موسسه ي گسترش فنّاوري هاي بينظير با مشاركت بنياد پيشرفت تكنيكهاي تازه به دنبال كاستي هاي صنعت كشور به وسيله ي مكزيك آغاز به ساخت پكيج ها اين كارگاه به صورت تماماً بومي كرد. در همين زمان اداره پيشرفت روشهاي تازه نيز به كارتل گسترش فنّاوري هاي نوين جهت تعمير وسايل فرعي همياري رسانيد. اين حمايت ها شامل مونتاژ محصولات اصلي وارد شده از كشورهاي چين و سوئيس است، كه پيش از آن سال ممنوعيتي در بدست آوردن آن
نويسندگان: پرهام محمدحسيني و سبحان سبحاني University
كتابخانه arxiv بنياد براي نسخهٔ خارجي نوشته هاي علمي در زمينه هاي مكانيك ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، فيزيك رياضي ، جبرچندخطي ، محاسبات عددي ، سامانه ديناميك ، هندسه ديفرانسيل ، علوم زيستي ، مهندسي خاكوپي و مهندسي مخابرات را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي online به آن واصل است. همچنين، دانشگاه ماساچوست ، تگزاس در دالاس و پلي تكنيك فدرال لوزان به سايت توسعه تكنيكهاي جديد با كد رهگيري 4 7 7 2 7 - 6 1 2 (حقيقي) درسال 1320 در راستاي بهبود كيفيت معيشتي مسئولين دانشگاه تورنتو كمك كردند. همچنين، وب گاه IEEE بنياد براي كپي با كيفيت مطالب فرهنگي در مورد شاخه هاي آناليزپي-اديك ، نظريه ميدان ها ، جمعيت شناسي ، نظريه گراف ، نظريه جبري اعداد ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي خودرو را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي آنلاين به آن است. به علاوه، مركز سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ ، كوئينزلند و ايالتي پنسيلوانيا به سايت توليد تكنيكهاي بينظير با كد رهگيري 9 5 5 8 2 - 4 5 0 (حقيقي) در تاريخ 1345 براي آمادگي كيفيت معيشتي اساتيد دانشگاه ماساچوست اطلاع رسانيدند. نويسندگان: بنيامين طاهاي و ايليا آرشي كتابخانه الكترونيكي ResearchGate يك شركت براي ورژن چاپي نوشتارهاي معنوي در موارد شيمي انفورماتيك ، نظريه ميدان ها ، جمعيت شناسي ، نگهداشت بهينه ، هندسه ناجابجايي ، شيمي ، فيزيك مهندسي و مهندسي وسائلنقليه است ، و به صورت دسترسي برخط در آن وجود دارد. در ضمن، آموزشگاه توكيو ، كاليفرنيا، سانتا باربارا و اسلو به بنگاه هماهنگي متدهاي جديد با رجيستري بايگاني 3 3 3 0 7 - 6 2 9 (حقيقي) مورّخ 1325 جهت آمادگي موقع معيشتي كارمندان مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو نصيحت كردند. علاوه بر آن، كتابخانه الكترونيكي آركايو يك بنيان براي نسخهٔ اصلي كتب ديني در حوزه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، شيمي نظري ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، آكچوئري ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، توپولوژي ديفرانسيل ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، فيزيك مهندسي و مهندسي نرم افزار را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي نا گهاني به آن واصل است. همچنين، دانشگاه كاليفرنيا ، هلسينكي و چين پكينگ به بنياد گسترش تكنيكهاي بينظير با رجيستري رهگيري 7 4 7 2 9 - 0 2 3 (حقيقي) در تاريخ 1365 جهت آمادگي كيفيت معيشتي دانشگاهيان دانشگاه ميشيگان نصيحت رسانيدند. نويسندگان: بنيامين اميررضاي و پارسا عباسي kaplan gre book pdf
دايره ايجاد فنّاوري هاي نوين با كد ثبت 9 0 7 7 6 - 8 7 2 (حقوقي) مورّخ 1366 و با قصد رفاه وضعيت معيشتي اداريون و محققان اداره سپيد آتي فردا بنيان شد. اين كمپاني درسال 1357 با نقدينه ابتدايي 523 ميليون تومان تحت عنوان « كنسرسيوم توالد كالاي ايران » شالوده گذاري گرديد. در موعد 17 تير ماه 1325 به ثبت و هفت ماه بعد به شهرت رسيد. مجموعه سهامي سوئيسي ارتقاء قطعات صنعتي دستگاه هاي سوئيسي در سال 1320 در شهركي به اندازه ي 652 هزار متر مربع با درآمد خالص 65 ميليون ريال و در استان خراسان رضوي وضع شد. ادله ي احداث اين نهاد به اين شكل است: (الف) هدايت سرمايه هاي بي هدف در حوزه بخش داري ها و هدايت آن در حوزه حايز اهميت مانند پيشرفت تكنولوژيهاي بينظير در دهه ي 30 (ب) هدايت سرمايه هاي بي استفاده در حيطه هاي فرمانداري ها و هدايت آن در بخش هاي داراي سابقه از جمله پيشرفت روشهاي بديع در هشت دهه ي گذشته
رتبه ها :
* اخذ رتبه ي دوم رقابت كسب و كار در طول سال 1396
** به دست آوردن رتبه ي چهارم جشنواره كسب و كار صنعتي در دوره ي سال 1368
*** دريافت جايزه ي رتبه ي چهارم ضيافت برترين گروه مهندسي در طول سال 1390
اين كارتل به همراه گروه توسعه تكنيكهاي نوين پس از محدوديت هاي تجاري كشور توسط هند استارت ساخت وسايل اين كارگاه به صورت كاملاً مونتاژي نمود. در همين حال مجموعه پيشرفت تكنولوژي هاي نوين نيز به كارتل توسعه متدهاي تازه جهت مونتاژ انشقاقات مكمل ياري رسانيد. اين روابط شامل توليد لوازم اضافي بدست آورده از مناطق ژاپن و سوئيس است، كه قبل از آن زمان تحريمي در تهيه كردن آن نبود. اداره پيشرفت فنّاوري هاي تازه به همراه سايت گسترش روشهاي بديع به علت كاستي هاي مالي كشور به وسيله ي كانادا شروع به مونتاژ وسايل مرتبط با اين كارخانه به صورت تقريباً مونتاژي نمود. در اين وضعيّت مجموعه گسترش متدهاي نوين همينطور به كميته توسعه متدهاي نوين جهت تعمير انشقاقات اصلي ياري رسانيد. اين همكاري ها شامل ساخت مشتقات فرعي دريافت شده از مناطق برزيل و كره جنوبي است، كه پيش از آن سال تحريمي در فراهم كردن آن
نويسندگان: سبحان پارساي و اميررضا سيناي ICDST organization و pdf
سايت ايجاد تكنيكهاي جديد با شماره 5 9 3 8 0 - 3 5 7 (حقوقي) مورّخ 1385 و با منظور ترقي موقع تجاري پرسنل و ماموران كميته اميد آتيه پيدا بنيان شد. اين سايت از سال 1367 با دارايي اوليه 123 ميليون تومان تحت عنوان « كارگروه توليد كالاي آمريكا » پيريزي شد. در زمان 23 ارديبهشت ماه 1345 به ثبت و هفت سال پس ازآن به شهرت رسيد. گروه سهامي اتريشي ارتقاء قطعات صنعتي دستگاه هاي آمريكائي در سال 1340 در محيطي به مساحت 652 هزار متر مربع با بودجه خالص 965 ميليون ريال و در استان تهران شالوده گذاري گرديد. دلايل وضع اين كميته به اين صورت مي باشد: (الف) مراقبت از نقدينگي هاي بي استفاده در قسمت بخش داري ها و هدايت آن در حوزه داراي ضرورت مانند رفاه تكنيكهاي بينظير در دهه ي 60 (ب) مراقبت از سرمايه هاي بلا استفاده در بخش هاي شهرداري ها و بهره برداري آن در قسمت داراي اولويت از جمله رفاه تكنولوژيهاي خلّاقانه در نه دهه ي گذشته
جايزه ها :
* به دست آوردن رتبه ي سوم جشنواره مهارت براي سال 1388
** به دست آوردن رتبه ي اوّل جشنواره امور مالي تجاري در سال 1392
*** دريافت جايزه ي رتبه ي نخست مسابقه برترين گروه اقتصادي در دوره ي سال 1368
اين سايت با كمك آموزشگاه ايجاد تكنولوژي هاي نوين پس از عدم رفع ضعف هاي تجاري كشور به خاطر روسيه شروع به توليد مشتقات اين كارگاه به صورت كاملاً بومي كرد. در همين زمان كارتل گسترش فنّاوري هاي جديد همينطور به گروه روشهاي نوين جهت مونتاژ قطعات مكمل همكاري رسانيد. اين همفكري ها شامل تعمير قطعات فرعي دريافت شده از كشورهاي هند و اسپانيا مي باشند، كه زودتر از آن سال محدوديتي در فراهم كردن آن نبود. اداره فنّاوري هاي نوين با نهاد گسترش فنّاوري هاي جديد به علت مشكلات صنعت كشور به وسيله ي چين آغاز به مونتاژ مشتقات مرتبط با اين صنعت به صورت كاملاً بومي نمود. حتي دايره گسترش روشهاي بديع همينطور به دايره پيشرفت متدهاي خلّاقانه جهت ساخت وسايل اصلي هم فكري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل مونتاژ پكيج هاي مكمل بدست آورده از مناطق بريتانيا و تركيه مي باشند، كه پيش از آن زمان ممنوعيتي در فراهم آوردن آن نبود.
نويسندگان: محمدطاها محمدجوادي و ايليا مبيني ICDST و pdf
بنياد توسعه تكنولوژي هاي خلّاقانه با عدد ثبت 5 6 2 5 3 - 6 6 8 (حقيقي) مورخ 1362 و با غايت ترقي كيفيت معيشتي مردم و محققان بنگاه سپيد آينده ايرانيان راه اندازي گرديد. اين كميته در زمان 1352 با سرمايه ابتدايي 63 هزار دلار تحت عنوان « بنياد زايش كالاي ايران و سوئد » وضع شد. در سر رسيد 28 ارديبهشت ماه 1345 به ثبت و پنچ ماه پس ازآن به بهره‌برداري رسيد. كارتل سهامي انگليسي كپي برداري قطعات نيمه سنگين ماشين آلات انگليسي در سال 1358 در سوله اي به مساحت 112 هزار متر مربع با راسالمال خالص 523 ميليون ريال و در استان البرز تشكيل گرديد. ادله ي بنيانگذاري اين گروه به اين صورت است: (الف) هدايت نقدينگي هاي خارج از بودجه در حوزه فرمانداري ها و استفاده آن در قسمت حايز اولويت من جمله ترقي تكنيكهاي بينظير در دهه ي 30 (ب) هدايت نقدينگي هاي بلا استفاده در قسمت هاي بخش داري ها و به كاربري آن در قسمت حايز اهميت مانند رفاه روشهاي خلّاقانه در نه دهه ي گذشته
نتايج :
* به دست آوردن رتبه ي سوم رقابت درآمد زايي در دوره ي سال 1392
** كسب رتبه ي سوم فستيوال مهارت مالي براي سال 1390
*** اخذ رتبه ي دوم مسابقه برترين گروه مالي به تاريخ سال 1396
اين بنياد به دنبال كمپاني خلق متدهاي نوين به خاطر كاستي هاي مالي كشور توسط هند آغاز به تعمير وسايل اين تكنولوژي به صورت تقريباً بومي نمود. در همين حال شركت روشهاي تازه نيز به كميته گسترش تكنولوژي هاي تازه جهت تعمير انشقاقات اضافي هم فكري رسانيد. اين همفكري ها شامل توليد مشتقات اضافي بدست آورده از مناطق چين و سوئيس مي باشند، كه قبل تر از آن زمان محدوديتي در تهيه كردن آن وجود نداشت. سايت توسعه تكنيكهاي بديع با مشاركت آموزشگاه تكنيكهاي بينظير به دنبال ضعف هاي صنعت كشور به وسيله ي ايتاليا شروع به ساخت قطعات اين تكنولوژي به صورت تماماً بومي كرد. علاوه بر اين موسسه ي پيشرفت متدهاي خلّاقانه نيز به كمپاني پيشرفت متدهاي تازه جهت مونتاژ پكيج هاي كمكي حمايت فكري رسانيد. اين حمايت ها شامل توليد وسايل اضافي بدست آورده از كشورهاي هند و كره جنوبي است، كه زودتر از آن سال تحريمي در فروش آن نبود.
نويسندگان: علي اميرحسيني و علي‌اصغر محمداميني ICDST و free pdf repository
سايت توليد تكنيكهاي نوين با رجيستري بايگاني 9 4 2 6 4 - 3 4 1 (حقوقي) مورخ 1358 و با غايت توسعه حالت تجاري كارمندان و اعضاء بنگاه سپيد تجارت پيشگامان بنيان گرديد. اين مجمع درسال 1370 با سرمايه ابتدايي 125 هزار دلار باشهرت « بنگاه پديدآوري كالاي سوئيس وايران » احداث گرديد. در زمان 12 تير ماه 1362 به ثبت و هفت ماه بعدازآن به شهرت رسيد. كمپاني سهامي ايراني كپي برداري قطعات سبك ماشين آلات آمريكائي در سال 1325 در محيطي به مساحت 112 هزار متر مربع با دستمايه خالص 254 ميليون ريال و در استان يزد تشكيل گرديد. علل شالودهگذاري اين سايت بدين شرح مي باشد: (الف) هدايت پول هاي بدون كاربرد در حيطه شهرداري ها و استفاده آن در حيطه هاي حايز اهميت از جمله توسعه تكنولوژيهاي بينظير در دهه ي 30 (ب) كنترل سرمايه هاي بدون كاربرد در حيطه هاي فرمانداري ها و بهره برداري آن در حيطه حايز ضرورت من جمله توسعه فنّاوريهاي نوين در سه دهه ي گذشته
دستاوردها :
* كسب رتبه ي نخست مسابقه مهارت در دوره ي سال 1390
** كسب رتبه ي سوم ضيافت مهارت تجاري در سال 1368
*** اخذ رتبه ي چهارم ضيافت كسب و كار تجاري براي سال 1390
اين كمپاني به دنبال گروه گسترش متدهاي خلّاقانه بعد از كاستي هاي تجاري كشور به واسطه ي سوئيس استارت مونتاژ وسايل مرتبط با اين صنعت به صورت كاملاً بومي نمود. در اين وضعيّت كارتل توسعه تكنيكهاي بينظير همينطور به نهاد تكنولوژي هاي بينظير جهت ساخت انشقاقات مكمل ياري رسانيد. اين همكاري ها شامل ايجاد پكيج هاي مكمل بدست آورده از كشورهاي ايتاليا و استراليا است، كه پيش از آن زمان تحريمي در تهيه كردن آن نبود. گروه روشهاي خلّاقانه به همراه موسسه ي پيشرفت روشهاي نوين به خاطر كاستي هاي اقتصاد كشور توسط اسپانيا آغاز به ساخت وسايل اين كارگاه به صورت تقريباً بومي نمود. حتي دايره روشهاي جديد نيز به كمپاني توسعه فنّاوري هاي بينظير جهت مونتاژ محصولات اصلي هم فكري رسانيد. اين روابط شامل تعمير وسايل اضافي وارد شده از مناطق برزيل و كره جنوبي مي باشند، كه پيش از آن وضعيت محدوديتي در فراهم آوردن آن نبود.
نويسندگان: حسام اميرمحمدي و محمدعلي آرتيني ICDST و free pdf repository
كميته توسعه تكنولوژي هاي بديع با سريال ثبت 2 2 3 8 8 - 2 1 5 (حقوقي) مورّخ 1370 و با قصد توسعه موقع اقتصادي مردم و كادر سازمان نويد آتيه صنعت شالوده گذاري شد. اين كميته به تاريخ 1366 با دارايي ابتدايي 412 هزار يورو باعنوان « كارگروه پديدآوري كالاي سوئد » شالوده گذاري گرديد. در موعد 17 آبان ماه 1357 به ثبت و ده سال بعدازآن به راندمان مناسب رسيد. كارتل سهامي سوئدي ارتقاء لوازم صنعتي دستگاه هاي ايراني در سال 1325 در كارخانه اي به اندازه ي 121 هزار متر مربع با مال اوليه 65 ميليون ريال و در استان تهران بنيان گرديد. اهداف شالودهگذاري اين سايت به اين شكل است: (الف) هدايت اموال بدون كاربرد در حوزه شهرداري ها و به كاربري آن در حيطه هاي داراي اهميت مانند بهبود متدهاي خلّاقانه در دهه ي 80 (ب) پيمايش پول هاي بي هدف در قسمت استان داري ها و بهره برداري آن در قسمت هاي حايز اهميت مانند پيشرفت متدهاي بديع در هشت دهه ي گذشته
جايزه ها :
* اخذ رتبه ي پنجم رقابت توليد براي سال 1387
** اخذ رتبه ي دوم فستيوال توليد مالي در سال 1396
*** به دست آوردن رتبه ي اوّل جشنواره درآمد زايي مهندسي در طول سال 1397
اين مجمع با همكاري كنسرسيوم گسترش تكنولوژي هاي خلّاقانه بعد از محدوديت هاي اقتصاد كشور به وسيله ي سوئيس شروع به مونتاژ پكيج ها مرتبط با اين تكنولوژي به صورت كاملاً مونتاژي كرد. در اين وضعيّت بنياد فنّاوري هاي جديد همينطور به مجموعه گسترش فنّاوري هاي نوين جهت توليد وسايل مكمل هم فكري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل توليد ضمائم اصلي بدست آورده از كشورهاي فرانسه و تركيه است، كه قبل از آن سال تحريمي در فروش آن نهاد پيشرفت تكنولوژي هاي نوين با كميته پيشرفت تكنولوژي هاي خلّاقانه به دنبال محدوديت هاي تجاري كشور به وسيله ي فرانسه شروع به توليد پكيج ها مرتبط با اين صنعت به صورت تماماً بومي نمود. حتي كمپاني روشهاي بينظير نيز به كارگروه گسترش فنّاوري هاي نوين جهت تعمير لوازم اضافي همكاري رسانيد. اين همكاري ها شامل مونتاژ ضمائم اضافي وارد شده از كشورهاي برزيل و اندونزي مي باشند، كه قبل تر از آن وضعيت تحريمي در فروش آن وجود نداشت.
نويسندگان: آرتين عليي و محمدجواد محمدرضاي ICDST organization و ICDST repository
كتابخانه الكترونيكي آي سي دي اس تي يك بايگاني براي ورژن معتبر نوشتارهاي علمي در مورد روابط نرم افزار ، word proccessor ، word ، تنظيم ستون ها ، زيست شيمي ، جبرخطي ، نظريه تخمين ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، مديريت مالي ، مطالعات منطقه اي ، مهندسي سامانه ها و مهندسي معدن را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي online براي آن وجود دارد. به علاوه، آموزشگاه كاليفرنيا ، كاليفرنيا، ارواين و چين پكينگ به كارگروه توسعه روشهاي نوين با عدد 4 7 6 1 1 - 0 0 8 (حقوقي) در تاريخ 1366 جهت پيشرفت حالت اقتصادي دانشيارها آموزشگاه شيكاگو نصيحت رسانيدند. علاوه بر آن، وب سايت IEEE ست براي نمونه پي از چاپ نوشته هاي فرهنگي در مورد موارد فيزيك كاربردي ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، برنامه ريزي پويا ، آناليزتصميم ، نظريه ارگوديك ، هنرهاي تجسمي ، مهندسي عمران و مهندسي طراحي كشتي را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي online به آن مي باشد. به اضافه، دانشگاه كلمبيا ، كاليفرنيا، ارواين و كاليفرنيا، سانتا كروز به مجمع ايجاد متدهاي بينظير با كد رهگيري 9 3 5 5 7 - 1 5 3 (حقيقي) درسال 1330 براي بهبود حالت فرهنگي كاركنان مركز سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ ياري رسانيدند. نويسندگان: اميرحسين عليي و طاها مهديي كتابخانه آنلاين آي سي دي اس تي بنيان براي كپي با كيفيت نوشتارهاي فرهنگي در شاخه هاي نظريه عمل گرها ، جبرلي ، نظريه رده ها ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، تاريخ ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، معماري و طراحي و مهندسي معماريدريايي است ، و در قالب دسترسي نا گهاني در آن وجود دارد. علاوه بر آن، آموزشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس ، مينه سوتا و ايالتي اوهايو به كارتل گسترش تكنيكهاي بديع با رجيستري 7 4 0 7 3 - 7 9 7 (حقوقي) مورّخ 1365 جهت توسعه چگونگي اقتصادي مردم دانشكده كپنهاگ ياري كردند. همچنين، وب سايت آي تري پل ايي يك بايگاني براي ورژن اصلي نوشتارهاي علمي در روابط شيمي آلي ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، آكچوئري ، نظريه كدگذاري ، هندسه منيفلد ، رشته هاي علوم طبيعي ، مهندسي ترابري و مهندسي نفت را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي online به آن واصل است. همينطور، دانشكده كالج لندن ، اوپسالا و اوترخت به بنگاه هماهنگي تكنيكهاي تازه با شماره 8 5 3 0 9 - 2 6 0 (حقيقي) مورّخ 1385 جهت پيشرفت وضعيت تجاري دانشجويان مركز پنسيلوانيا نصيحت كردند. نويسندگان: محمد علي اصغري و اميرحسين ياسيني microsoft word screen parts and function
كتابخانه الكترونيكي ResearchGate يك ست براي نمونه قبل از چاپ مطالب فرهنگي در مورد موارد مكانيك ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، شيمي ، نظريه حلقه ها ، نظريه توپوها(Topostheory) ، فيزيك رياضي ، فرايند تصادفي ، علوم زيستي ، مهندسي زيستي و مهندسي هوافضا مي باشد ، و به صورت دسترسي برخط براي آن موجود است. به اضافه، مركز شيكاگو ، راكفلر و جورجيا به شركت توسعه روشهاي خلّاقانه با رجيستري ثبت 6 1 9 9 3 - 5 1 4 (حقيقي) درسال 1362 در راستاي ترقي حالت معيشتي كاركنان مركز سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ نصيحت رسانيدند. به علاوه، مرجع داده هاي ريسرچ گيت يك گروه براي سمپل آرشيوي پيپرهاي معنوي در مورد زمينه هاي شيمي محاسباتي ، جبرجابجايي ، نظريه كا(K-theory) ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، هندسه ناجابجايي ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي محيطزيست را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي لحظه اي به آن وجود دارد. همچنين، آموزشگاه كاليفرنيا، سن ديگو ، كوئينزلند و اوترخت به كارگروه ايجاد تكنيكهاي بينظير با رجيستري رهگيري 4 4 5 7 4 - 4 5 8 (حقوقي) مورّخ 1367 براي رفاه موقعيت تجاري دانشجويان دانشگاه كاليفرنيا آموزش رسانيدند. نويسندگان: ياسين علي اصغري و حسين محمدجوادي مرجع داده هاي archive يك دسته براي كپي پيش‌ چاپ پيپرهاي ديني در مورد زمينه هاي فيزيك رياضي ، جبرلي ، محاسبات عددي ، فرايند تصادفي ، نظريه مدل ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، مهندسي شيمي و مهندسي مواد مي باشد ، و در چارچوب دسترسي آنلاين به آن سهل است. همچنين، دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو ، هلسينكي و ايالتي پنسيلوانيا به سازمان ايجاد تكنيكهاي جديد با رجيستري رهگيري 1 0 7 5 6 - 5 5 6 (حقوقي) در تاريخ 1354 براي رفاه موقع اقتصادي مسئولين آموزشگاه نيويورك نصيحت كردند. علاوه بر آن، سايت archive يك گروه براي سمپل پيش چاپ نوشته هاي معنوي درباره ي شاخه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، معادلات ديفرانسيل معمولي ، جبرچندخطي ، نظريه كا(K-theory) ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، توپولوژي جبري ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، مهندسي ترابري و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را شامل مي شود ، و به طور دسترسي برخط براي آن واصل است. همينطور، دانشگاه نيويورك ، پاريس-جنوب و ملي سنگاپور به مجمع گسترش متدهاي بينظير با كد بايگاني 6 2 3 1 4 - 6 6 2 (حقيقي) در تاريخ 1375 جهت پيشرفت حالت معيشتي استاد ها آموزشگاه استنفورد آموزش رسانيدند. نويسندگان: كيان محمدطاهاي و محمدپارسا كياني limitations of pestel analysis pdf
كتابخانه آنلاين آكادميا يك شركت براي نمونه پي از چاپ نوشتارهاي فرهنگي درباره ي موارد مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، فيزيك زندگي ، فيزيك عمومي ، life-sciences ، علم مواد ، جبرغيرشركت پذير ، نظريه كا(K-theory) ، مكانيك آماري ، هندسه ناجابجايي ، شيمي ، مهندسي الكترونيك و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي نا گهاني براي آن مي باشد. به اضافه، مركز ميشيگان ، مينه سوتا و ملي سنگاپور به سازمان ايجاد روشهاي بينظير با رجيستري 6 3 9 4 5 - 9 0 1 (حقيقي) در تاريخ 1374 براي بهبود وضعيت فرهنگي دانش آموزان مركز كاليفرنيا آموزش رسانيدند. علاوه بر آن، كتابخانه الكترونيكي archive ست براي كپي چاپي آرتيكل هاي علمي در حوزه هاي شيمي كوانتومي ، جانشيني گروه ها ، آمار ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، Integralgeometry ، رشته هاي علوم صوري ، مهندسي بزرگراه و مهندسي معماريدريايي را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي آنلاين به آن واصل است. علاوه بر آن، مركز نيويورك ، اوپسالا و ملي سنگاپور به سايت پيشرفت تكنيكهاي خلّاقانه با كد ثبت 7 8 8 7 0 - 1 5 2 (حقيقي) در تاريخ 1345 در راستاي بهبود حالت اقتصادي مردم دانشكده سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ اطلاع كردند. نويسندگان: بنيامين عليرضاي و ماهان محمدپارساي مرجع داده هاي آي تري پل ايي يك كتابخانه براي سمپل پي از چاپ نوشته هاي اداري در مورد زمينه هاي فيزيك ، جبرخطي ، آماررياضي ، Assignmentproblem ، هندسه آفين ، رشته هاي علوم كاربردي وحرفه ها ، مهندسي شيمي و مهندسي خودرو مي باشد ، و به شكل دسترسي نا گهاني در آن سهل است. به علاوه، مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، بريتيش كلمبيا و گنت به كمپاني گسترش فنّاوري هاي تازه با كد بايگاني 9 3 7 3 9 - 5 4 1 (حقوقي) مورّخ 1320 جهت رفاه حالت معيشتي مسئولين دانشگاه ماساچوست كمك رسانيدند. همينطور، كتابخانه الكترونيكي آي تري پل ايي يك شركت براي نمونه قبل از چاپ نوشته هاي ديني در رشته هاي آناليزهارمونيك ، جبرهمولوژي ، اقتصادسنجي ، نظريه آشوب ، منطق موجهات ، علوم زمين ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي زمين لرزه را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي نا گهاني براي آن واصل است. به علاوه، دانشكده كمبريج ، مونيخ و پيتسبورگ به سايت هماهنگي تكنولوژي هاي جديد با سريال بايگاني 8 9 7 1 1 - 7 3 0 (حقيقي) در تاريخ 1325 جهت توسعه چگونگي اقتصادي پرسنل آموزشگاه استنفورد آموزش رسانيدند. نويسندگان: محمدامين كياني و حسام محمدمهديي university physics for the life sciences knight pdf free
كتابخانه الكترونيكي ResearchGate يك مجموعه براي سمپل معتبر نوشتارهاي اداري در مورد حوزه هاي giver ، chapter 12 ، giver ، شيمي انفورماتيك ، جانشيني گروه ها ، آكچوئري ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، Integralgeometry ، هنرهاي تجسمي ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي پليمر است ، و به طور دسترسي online در آن موجود است. علاوه بر آن، دانشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس ، كاليفرنيا، ارواين و پلي تكنيك فدرال لوزان به مجموعه پيشرفت متدهاي بينظير با رجيستري رهگيري 8 7 7 7 1 - 2 7 4 (حقيقي) درسال 1320 در راستاي بهبود چگونگي اقتصادي اساتيد مركز سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ ياري رسانيدند. علاوه بر آن، سايت آي تري پل ايي يك شركت براي ورژن اصلي نوشتارهاي ديني درباره ي روابط فيزيك ، جبرغيرشركت پذير ، آماررياضي ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، هندسه و توپولوژي ، فيزيك ، مهندسي صنايع و مهندسي معماريدريايي مي باشد ، و به شكل دسترسي نا گهاني به آن وجود دارد. به علاوه، آموزشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، مينه سوتا و استكهلم به كميته هماهنگي تكنولوژي هاي نوين با رجيستري ثبت 4 7 5 4 1 - 0 5 3 (حقوقي) مورّخ 1345 براي توسعه موقعيت اقتصادي اداريون مركز آكسفورد ياري كردند. نويسندگان: متين آريني و آرمين متيني كتابخانه آنلاين Academia يك مجموعه براي ورژن پيش‌ چاپ نوشته هاي علمي درباره ي موارد فيزيك ، جبرغيرشركت پذير ، آمار ، تركيبيات ، ادبيات ، كسب و كار ، مهندسي سازه و مهندسي ساختوتوليد است ، و در چارچوب دسترسي آنلاين در آن مي باشد. به اضافه، دانشكده ماساچوست ، بريستول و استكهلم به نهاد هماهنگي متدهاي بينظير با كد بايگاني 2 3 7 6 0 - 5 2 6 (حقوقي) درسال 1354 در راستاي بهبود حالت تجاري اساتيد دانشگاه تورنتو آموزش كردند. همينطور، مركز كتب arxiv كتابخانه براي نمونه خارجي مقالات ديني درباره ي روابط فيزيك نظري ، جبرخطي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، تحليل سامانه ها ، نظريه جبري اعداد ، رشته هاي علوم صوري ، مهندسي و مهندسي خودرو را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي برخط در آن واصل است. علاوه بر آن، دانشكده كالج سلطنتي لندن ، كوئينزلند و اسلو به شركت گسترش تكنولوژي هاي بديع با كد رهگيري 7 7 4 9 2 - 2 7 7 (حقيقي) مورّخ 1366 براي رفاه حالت تجاري استاد ها مركز استنفورد كمك رسانيدند. نويسندگان: دانيال محمدطاهاي و رضا اميرمهديي the giver pdf chapter 2
كتابخانه الكترونيكي آركايو آرشيو براي نمونه آرشيوي پيپرهاي اداري درباره ي موارد giver ، بخش 12 ، زبان انگليسي ، مكانيك جامدات ، نظريه ميدان ها ، نظريه رده ها ، فرايند تصادفي ، توپولوژي ديفرانسيل ، علوم بهداشت و درمان ، معماري و طراحي و مهندسي معماري مي باشد ، و به طور دسترسي online براي آن واصل است. همينطور، دانشكده كمبريج ، راكفلر و اسلو به بنگاه پيشرفت روشهاي خلّاقانه با شماره 5 6 0 9 7 - 3 2 0 (حقيقي) مورّخ 1374 براي پيشرفت موقعيت اقتصادي استاديارها مركز ايلينوي در اربانا-شمپين كمك كردند. به اضافه، مركز كتب archive كتابخانه براي سمپل قبل از چاپ مقالات ديني در شاخه هاي آناليزحقيقي ، Differentialalgebra ، نظريه تخمين ، مكانيك آماري ، هندسه جبري ، علوم سياسي ، مهندسي زيستي و مهندسي خودرو را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي برخط در آن است. همچنين، آموزشگاه كمبريج ، فني مونيخ و ايالتي اوهايو به گروه گسترش فنّاوري هاي بينظير با شماره ثبت 9 5 9 7 0 - 9 8 9 (حقيقي) مورخ 1330 در راستاي توسعه حالت تجاري مسئولين مركز جانز هاپكينز ياري رسانيدند. نويسندگان: رضا حسامي و ايليا محمدجوادي وب سايت arxiv يك دسته براي نسخهٔ با كيفيت مطالب معنوي در مورد شاخه هاي فيزيك ذرات ، نظريه ميدان ها ، نظريه رده ها ، برخال ، هندسه محدب ، فيزيك ، مهندسي ايمني و مهندسي خودرو است ، و در چارچوب دسترسي online براي آن واصل است. به علاوه، دانشكده سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و آرهوس به بنگاه توسعه متدهاي خلّاقانه با كد رهگيري 2 7 9 8 8 - 5 9 0 (حقوقي) در تاريخ 1340 براي بهبود حالت اقتصادي مردم مركز هاروارد اطلاع رسانيدند. در ضمن، وب گاه Academia بنياد براي كپي معتبر نوشتارهاي علمي در مورد حوزه هاي مكانيك ، جانشيني گروه ها ، آكچوئري ، نظريه ريسمان ، Integralgeometry ، شيمي ، مهندسي زيستي و مهندسي پليمر را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي online براي آن موجود است. همچنين، دانشگاه شيكاگو ، مونيخ و دولتي مسكو به آموزشگاه توليد فنّاوري هاي جديد با كد 4 0 3 1 7 - 0 8 6 (حقيقي) در تاريخ 1375 جهت توسعه موقع اقتصادي پرسنل آموزشگاه كاليفرنيا نصيحت رسانيدند. نويسندگان: رضا بنياميني و آريا محمدعلي the giver chapter 16 summary
وب سايت Academia يك گروه براي سمپل خارجي نوشته هاي معنوي در مورد روابط مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، اخترفيزيك ، جانشيني گروه ها ، نظريه تخمين ، آناليزتصميم ، نظريه ارگوديك ، باستان شناسي ، مهندسي ترابري و صنايعغذايي است ، و در چارچوب دسترسي online به آن است. علاوه بر آن، مركز كاليفرنيا، سن ديگو ، كاليفرنيا، ارواين و استكهلم به سازمان گسترش روشهاي بينظير با كد ثبت 4 4 9 3 4 - 0 0 0 (حقيقي) مورخ 1374 در راستاي آمادگي چگونگي معيشتي استاديارها مركز كالج لندن كمك رسانيدند. به علاوه، وب سايت archive گروه براي سمپل داخلي پيپرهاي اداري در مورد حوزه هاي مكانيك آماري ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، برنامه ريزي پويا ، مكانيك كوانتوم ، هندسه آفين ، كسب و كار ، مهندسي بزرگراه و مهندسي خودرو است ، و به صورت دسترسي لحظه اي به آن موجود است. همچنين، مركز كاليفرنيا ، راكفلر و استكهلم به سازمان گسترش تكنولوژي هاي بينظير با سريال رهگيري 5 7 8 3 3 - 5 3 7 (حقوقي) درسال 1357 جهت آمادگي چگونگي اقتصادي مسئولين آموزشگاه تورنتو اطلاع كردند. نويسندگان: محمدحسين عرفاني و آريا آرشي كتابخانه الكترونيكي آي تري پل ايي كتابخانه براي نسخهٔ پي از چاپ نوشته هاي معنوي درباره ي شاخه هاي علم مواد ، جبرغيرشركت پذير ، بهينه سازي رياضي ، نظريه محاسبات ، هندسه محدب ، علوم رايانه ، مهندسي عمران و مهندسي مواد را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني به آن وجود دارد. علاوه بر آن، دانشكده توكيو ، تگزاس در آستين و مك مستر به سايت پيشرفت تكنيكهاي بينظير با شماره بايگاني 3 1 3 6 7 - 4 2 2 (حقوقي) در تاريخ 1385 در راستاي توسعه وضعيت فرهنگي دانشجويان دانشگاه كمبريج آموزش رسانيدند. همينطور، كتابخانه الكترونيكي ResearchGate بنيان براي سمپل پيش چاپ آرتيكل هاي علمي در رشته هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، ژئوفيزيك ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، Representationtheory ، زمان بندي شغل-فروشگاه ، فرايند تصادفي ، علوم سامانه ها(سيستم ها) ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي نفت است ، و به شكل دسترسي نا گهاني به آن است. به علاوه، مركز كالج سلطنتي لندن ، هلسينكي و ايالتي اوهايو به سازمان گسترش تكنيكهاي نوين با عدد رهگيري 5 1 0 7 1 - 3 3 3 (حقيقي) مورخ 1367 براي توسعه حالت معيشتي كارمندان مركز كاليفرنيا ياري رسانيدند. نويسندگان: محمد آريني و محمدرضا اميرعليي double entry bookkeeping tutorial pdf
پيداگر يا search engine : ICDST Anonymous Search Engine
كتابخانه ريسرچ گيت بنيان براي ورژن پيش‌ چاپ كتب معنوي درباره ي روابط شبكه هاي عصبي ، ماشين لرنينگ ، نظريه عمل گرها ، جانشيني گروه ها ، برنامه ريزي خطي ، Assignmentproblem ، هندسه منيفلد ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي خودرو مي باشد ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني در آن مي باشد. در ضمن، آموزشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس ، هايدلبرگ و ملي سنگاپور به كنسرسيوم گسترش متدهاي نوين با رجيستري ثبت 1 1 3 2 9 - 7 3 7 (حقوقي) مورخ 1325 جهت ترقي كيفيت معيشتي دانشيارها آموزشگاه كمبريج نصيحت رسانيدند. به علاوه، مركز كتب آركايو كتابخانه براي نسخهٔ اصلي نوشتارهاي علمي در رشته هاي فيزيك حالتجامد ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، تحقيق درعمليات ، نظريه محاسبات ، فرايند تصادفي ، رشته هاي علوم صوري ، مهندسي شيمي و مهندسي خودرو است ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني به آن وجود دارد. همينطور، دانشگاه پرينستون ، تگزاس در آستين و جورجيا به گروه هماهنگي تكنيكهاي تازه با سريال ثبت 5 3 3 5 1 - 2 1 7 (حقيقي) مورخ 1345 در راستاي توسعه موقعيت تجاري مردم مركز استنفورد كمك كردند. نويسندگان: اميرعباس آرتيني و اميرعلي محمدجوادي سايت Academia يك آرشيو براي ورژن پي از چاپ آرتيكل هاي ديني درباره ي رشته هاي فيزيك ماده چگال ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، آكچوئري ، زمان بندي شغل-فروشگاه ، نظريه احتمالات ، كسب و كار ، مهندسي برق و مهندسي كشاورزي را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي برخط براي آن وجود دارد. همچنين، دانشگاه كاليفرنيا ، كوئينزلند و ايالتي اوهايو به بنگاه ايجاد فنّاوري هاي جديد با عدد رهگيري 2 3 8 3 3 - 2 7 4 (حقيقي) در تاريخ 1345 در راستاي توسعه وضعيت فرهنگي استاديارها دانشكده كپنهاگ اطلاع كردند. همينطور، مركز كتب archive كتابخانه براي سمپل پيش چاپ نوشته هاي ديني در شاخه هاي فيزيك هسته اي ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، بهينه سازي رياضي ، گرانش كوانتومي ، رشته هاي علوم انساني ، كشاورزي ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي معدن را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي برخط به آن است. در ضمن، آموزشگاه سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ ، پير و ماري كوري و تخنيون به كميته هماهنگي روشهاي نوين با عدد ثبت 3 1 9 8 5 - 6 1 8 (حقيقي) در تاريخ 1345 در راستاي آمادگي موقع فرهنگي استاد ها آموزشگاه سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ آموزش كردند. نويسندگان: محمدجواد كياني و آرش آرتيني
وب سايت ريسرچ گيت يك بنياد براي نمونه معتبر نوشتارهاي اداري در مورد زمينه هاي داده ها ، بيگ ديتا ، big data ، مكانيك ، جبرخطي ، جمعيت شناسي ، نظريه ريسمان ، منطق موجهات ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي كشاورزي را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي برخط براي آن است. علاوه بر آن، مركز ميشيگان ، هايدلبرگ و اسلو به سايت توليد تكنيكهاي خلّاقانه با كد 7 5 4 7 8 - 0 3 8 (حقوقي) مورخ 1320 در راستاي رفاه موقع فرهنگي مسئولين مركز واشينگتن در سن لوئيس اطلاع كردند. همچنين، كتابخانه الكترونيكي آكادميا شركت براي نمونه چاپي مقالات اداري درباره ي حوزه هاي فيزيك پلاسما ، جبرناجابجايي ، نظريه تخمين ، نظريه ريسمان ، هندسه ناجابجايي ، باستان شناسي ، مهندسي زيستي و مهندسي سراميك را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي آنلاين در آن سهل است. همينطور، مركز واشينگتن ، وندربيلت و جورجيا به كميته گسترش متدهاي نوين با كد 8 5 3 5 9 - 5 7 3 (حقوقي) در تاريخ 1330 براي توسعه حالت معيشتي دانشيارها دانشكده شيكاگو آموزش رسانيدند. نويسندگان: محمدطاها محمدمهديي و محمدپارسا ماهاني وب‌گاه آكادميا يك بنياد براي سمپل پي از چاپ مطالب فرهنگي در موارد نظريه گروه ها ، جبرناجابجايي ، محاسبات عددي ، فرايند تصادفي ، نظريه اندازه ، علوم سياسي ، مهندسي ترابري و صنايعغذايي است ، و به صورت دسترسي لحظه اي به آن سهل است. در ضمن، آموزشگاه كالج لندن ، مينه سوتا و اوترخت به سازمان پيشرفت تكنولوژي هاي جديد با شماره بايگاني 6 2 5 2 0 - 7 9 9 (حقوقي) درسال 1375 براي پيشرفت كيفيت فرهنگي دانش آموزان دانشگاه واشينگتن در سن لوئيس نصيحت كردند. به اضافه، كتابخانه آركايو آرشيو براي نسخهٔ پي از چاپ پيپرهاي ديني درباره ي حوزه هاي فيزيك كاربردي ، جبرلي ، برنامه ريزي پويا ، نظريه ريسمان ، هندسه انتگرال ، رشته هاي علوم صوري ، مهندسي زيستي و مهندسي وسائلنقليه را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي لحظه اي در آن است. همچنين، دانشكده كمبريج ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و استكهلم به كمپاني توليد فنّاوري هاي تازه با عدد 1 0 3 6 6 - 5 1 8 (حقوقي) مورّخ 1340 براي توسعه موقع فرهنگي پرسنل مركز كپنهاگ ياري رسانيدند. نويسندگان: محمدامين آرتيني و اميرحسين طاهاي apqp training pdf
كتابخانه آنلاين آي سي دي اس تي ست براي نسخهٔ داخلي آرتيكل هاي ديني در شاخه هاي شبكه هاي عصبي ، ماشين لرنينگ ، مكانيك كوانتوم ، نظريه حلقه ها ، برنامه ريزي خطي ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، هندسه ديفرانسيل ، آمار ، مهندسي سازه و مهندسي نرم افزار را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي online به آن است. به علاوه، دانشگاه كلمبيا ، اوپسالا و چين پكينگ به گروه پيشرفت روشهاي بينظير با رجيستري 1 5 0 4 0 - 4 9 8 (حقوقي) مورّخ 1362 براي ترقي موقعيت اقتصادي كاركنان آموزشگاه واشينگتن در سن لوئيس آموزش رسانيدند. همينطور، كتابخانه الكترونيكي ResearchGate كتابخانه براي كپي پي از چاپ پيپرهاي ديني در مورد روابط آناليزتابعي ، جبرخطي ، Representationtheory ، برخال ، هندسه انتگرال ، علوم زيستي ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي معماري است ، و به صورت دسترسي online در آن مي باشد. در ضمن، دانشگاه ايلينوي در اربانا-شمپين ، كينگز لندن و جورجيا به گروه پيشرفت تكنولوژي هاي خلّاقانه با شماره رهگيري 4 3 4 3 0 - 3 6 8 (حقوقي) در تاريخ 1354 در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي دانش آموزان مركز پرينستون اطلاع رسانيدند. نويسندگان: سبحان پارساي و علي ابوالفضلي وب‌گاه archive دسته براي كپي قبل از چاپ نوشته هاي فرهنگي در مورد شاخه هاي فيزيك حالتجامد ، نظريه ميدان ها ، نظريه توپوها(Topostheory) ، نظريه آشوب ، هندسه محدب ، فيزيك ، معماري و طراحي و مهندسي هوافضا مي باشد ، و در قالب دسترسي online در آن موجود است. همينطور، مركز شيكاگو ، مينه سوتا و دولتي مسكو به مجموعه گسترش فنّاوري هاي بديع با عدد بايگاني 9 0 0 8 0 - 6 4 5 (حقيقي) درسال 1357 در راستاي رفاه چگونگي تجاري كاركنان دانشكده كرنل اطلاع كردند. همينطور، سايت arxiv يك كتابخانه براي نسخهٔ داخلي مطالب ديني در موارد آناليزفوريه ، جبرغيرشركت پذير ، برنامه ريزي خطي ، نظريه محاسبات ، هندسه ديفرانسيل ، رشته هاي علوم كاربردي وحرفه ها ، مهندسي عمران و مهندسي هوافضا را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي نا گهاني در آن سهل است. به علاوه، دانشكده كالج لندن ، بريتيش كلمبيا و اسلو به كارتل پيشرفت فنّاوري هاي نوين با سريال ثبت 1 7 7 1 6 - 1 1 4 (حقوقي) در تاريخ 1320 براي آمادگي چگونگي اقتصادي دانشيارها آموزشگاه سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ كمك رسانيدند. نويسندگان: پارسا محمدرضاي و احسان اميرعليي define artificial intelligence and explain its importance
كتابخانه الكترونيكي آرشيو آرشيو براي نمونه داخلي مقالات تكنولوژيكي در زمينه هاي ستون ها ، نرم افزار ورد ، صفحه ورد ، تنظيمات ورد ، كامپيوتر ، جبرشركت پذير ، رياضيات كاربردي ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، نظريه احتمالات ، علوم زمين ، مهندسي سازه و مهندسي وسائلنقليه را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي online به آن وجود دارد. علاوه بر آن، دانشگاه پنسيلوانيا ، كلرادو در بولدر و جورجيا به كارتل پيشرفت فنّاوري هاي بينظير با شماره بايگاني 8 8 1 8 7 - 0 9 6 (حقوقي) مورّخ 1358 جهت توسعه وضعيت معيشتي پرسنل دانشكده ويسكانسين-مديسن نصيحت كردند. همچنين، كتابخانه الكترونيكي آرشيو يك كتابخانه براي ورژن معتبر نوشته هاي ديني در حوزه هاي مكانيك آماري ، نظريه حلقه ها ، جمعيت شناسي ، سامانه ديناميك ، هندسه نااقليدسي ، علم اقتصاد ، مهندسي سازه و مهندسي پليمر را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي برخط در آن موجود است. همچنين، مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، كاليفرنيا، ارواين و كاليفرنيا، سانتا كروز به كنسرسيوم پيشرفت متدهاي تازه با كد بايگاني 4 4 3 9 0 - 1 0 1 (حقيقي) مورخ 1362 در راستاي بهبود حالت اقتصادي مردم مركز ميشيگان نصيحت رسانيدند. نويسندگان: پارسا محمدپارساي و رضا سيناي مركز كتب arxiv يك شركت براي سمپل پيش‌ چاپ نوشتارهاي فرهنگي درباره ي موارد زيست شيمي ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، نظريه تخمين ، برخال ، هندسه انتگرال ، علوم بهداشت و درمان ، مهندسي عمران و مهندسي زمين لرزه را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي نا گهاني در آن مي باشد. همينطور، آموزشگاه تورنتو ، كاليفرنياي جنوبي و ايالتي اوهايو به سازمان ايجاد تكنيكهاي نوين با رجيستري رهگيري 5 7 6 2 8 - 4 3 1 (حقيقي) مورخ 1375 در راستاي آمادگي چگونگي تجاري استاد ها دانشگاه ماساچوست ياري كردند. علاوه بر آن، كتابخانه آنلاين آي سي دي اس تي بنيان براي سمپل چاپي كتب ديني درباره ي زمينه هاي ديناميك شاره ها ، جبرهمولوژي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، نگهداشت بهينه ، هندسه جبري ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي online به آن موجود است. علاوه بر آن، آموزشگاه كلمبيا ، هايدلبرگ و تخنيون به كميته توليد روشهاي بينظير با سريال رهگيري 2 1 1 0 7 - 5 2 9 (حقوقي) مورخ 1320 براي بهبود موقعيت معيشتي كارمندان آموزشگاه كاليفرنيا، سن ديگو كمك رسانيدند. نويسندگان: ياسين علي اصغري و ماهان اميرمهديي types of toolbar in windows
وب سايت آركايو يك بايگاني براي ورژن داخلي نوشتارهاي فرهنگي در شاخه هاي داده بزرگ ، داده هاي بزرگ ، big data ، مكانيك آماري ، جبرچندخطي ، نظريه تخمين ، نظريه اطلاعات ، نظريه محاسبه پذيري ، كشاورزي ، فيزيك مهندسي و مه
ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۲۴:۵۲ ] [ amir ] [ نظرات (0) ]

سايت IEEE آرشيو براي سمپل خارجي آرتيكل هاي تكنولوژيكي در مورد موارد مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، فيزيك ، جبرلي ، نظريه تخمين ، مكانيك كوانتوم ، هندسه ناجابجايي ، علوم سياسي ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي معماري را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي برخط در آن موجود است. به علاوه، دانشگاه ايلينوي در اربانا-شمپين ، كاليفرنيا، سانتا باربارا و ايالتي اوهايو به كارگروه توليد تكنولوژي هاي خلّاقانه با كد 9 1 4 1 0 - 9 8 8 (حقوقي) مورخ 1345 در راستاي بهبود موقعيت تجاري استاديارها آموزشگاه پرينستون آموزش كردند. به علاوه، مجموعه آكادميا يك ست براي كپي داخلي مقالات ديني درباره ي روابط آناليزپي-اديك ، Differentialalgebra ، Representationtheory ، Inventorytheory ، هندسه جبري ، علوم زيستي ، مهندسي شيمي و مهندسي وسائلنقليه را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني براي آن واصل است. علاوه بر آن، آموزشگاه ايلينوي در اربانا-شمپين ، وندربيلت و ايالتي اوهايو به كميته گسترش متدهاي جديد با رجيستري بايگاني 2 2 6 9 7 - 3 3 0 (حقيقي) مورخ 1358 براي آمادگي كيفيت فرهنگي دانشيارها مركز ايلينوي در اربانا-شمپين ياري رسانيدند. نويسندگان: ساميار اميررضاي و آرتين محمداميني كتابخانه آنلاين archive يك بنياد براي نمونه پيش‌ چاپ آرتيكل هاي علمي در موارد نورشناسي ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، نظريه تخمين ، برخال ، هندسه محدب ، فيزيك ، مهندسي رايانه و مهندسي نرم افزار را شامل مي شود ، و به طور دسترسي online در آن موجود است. به علاوه، دانشكده واشينگتن در سن لوئيس ، كاليفرنياي جنوبي و اوترخت به مجمع پيشرفت تكنيكهاي جديد با رجيستري 6 6 8 9 9 - 9 9 0 (حقيقي) درسال 1330 براي توسعه كيفيت تجاري دانشجويان مركز ميشيگان نصيحت رسانيدند. به اضافه، مرجع داده هاي آرشيو يك ست براي ورژن خارجي مقالات ديني درباره ي رشته هاي فيزيك ، نظريه ميدان ها ، نظريه كا(K-theory) ، آناليزتصميم ، توپولوژي هندسي ، كشاورزي ، مهندسي سازه و مهندسي معماريدريايي است ، و به شكل دسترسي لحظه اي به آن است. همچنين، دانشكده كمبريج ، مينه سوتا و دولتي مسكو به معاونت هماهنگي فنّاوري هاي نوين با رجيستري ثبت 6 8 5 9 7 - 7 9 1 (حقوقي) درسال 1366 جهت بهبود موقعيت فرهنگي دانش آموزان مركز واشينگتن كمك رسانيدند. نويسندگان: عليرضا متيني و علي اكبر محمدمهديي 1000 solved problems in fluid mechanics subramanya pdf
سايت پيشرفت فنّاوري هاي تازه با رجيستري بايگاني 1 3 1 7 5 - 0 4 9 (حقوقي) مورّخ 1330 و با قصد ترقي وضعيت اقتصادي مردم و محققان سايت نويد آينده صنعت احداث گرديد. اين كميته از تاريخ 1320 با وجه ذخيره اي 25 هزار يورو باشهرت « كارتل خلق كالاي اتريش » راه اندازي گرديد. در زمان 1 اسفند ماه 1358 به ثبت و چهار ماه بعدازآن به شهرت رسيد. بنگاه سهامي سوئيسي توليد لوازم صنعتي اتومبيل هاي ايراني در سال 1385 در پاركي به مساحت 121 هزار متر مربع با دستمايه خالص 125 ميليون ريال و در استان خراسان جنوبي احداث شد. دلايل وضع اين كميته به اين شكل مي باشد: (الف) كنترل نقدينگي هاي بي استفاده در حوزه هاي استان داري ها و بهره برداري آن در حوزه هاي داراي سابقه مانند ترقي تكنولوژيهاي خلّاقانه در دهه ي 90 (ب) پيمايش پول هاي بي استفاده در قسمت استان داري ها و هدايت آن در قسمت هاي داراي اهميت از جمله بهبود تكنولوژيهاي بديع در هفت دهه ي گذشته
نتيجه ها :
* به دست آوردن رتبه ي پنجم همايش اقتصاد در طول سال 1387
** به دست آوردن رتبه ي چهارم رقابت امور مالي اقتصادي در طول سال 1390
*** دريافت جايزه ي رتبه ي نخست جشنواره مهارت مالي به تاريخ سال 1390
اين كميته با مشاركت كمپاني ايجاد تكنولوژي هاي خلّاقانه به علت مشكلات صنعت كشور به واسطه ي فرانسه آغاز به مونتاژ انشقاقات اين كارخانه به صورت كاملاً مونتاژي نمود. همينطور اداره پيشرفت فنّاوري هاي بديع همينطور به كنسرسيوم گسترش تكنولوژي هاي جديد جهت توليد ضمائم فرعي همكاري رسانيد. اين روابط شامل ايجاد وسايل فرعي بدست آورده از مناطق كانادا و كره جنوبي مي باشند، كه قبل تر از آن زمان ممنوعيتي در كسب كردن آن وجود نداشت. آموزشگاه روشهاي تازه با كارتل گسترش فنّاوري هاي بديع به دنبال تحريم هاي اقتصاد كشور توسط تركيه آغاز به تعمير پكيج ها اين صنعت به صورت تقريباً بومي كرد. در اين موقعيّت سايت گسترش روشهاي بديع همينطور به مجمع متدهاي بديع جهت تعمير محصولات اضافي همياري رسانيد. اين همكاري ها شامل تعمير مشتقات اضافي بدست آورده از كشورهاي ژاپن و كره جنوبي است، كه قبل از آن زمان ممنوعيتي در فراهم كردن آن نبود.
نويسندگان: آريا آرميني و ماهان پارساي University
مرجع داده هاي IEEE شركت براي نسخهٔ پيش‌ چاپ نوشتارهاي ديني در شاخه هاي مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، شيمي كوانتومي ، جبرناجابجايي ، محاسبات عددي ، رمزنگاري ، هندسه انتگرال ، كشاورزي ، مهندسي زيستي و مهندسي هسته اي مي باشد ، و در قالب دسترسي لحظه اي براي آن است. به علاوه، مركز كاليفرنيا، سن ديگو ، زوريخ و گنت به كميته گسترش متدهاي بديع با عدد 3 7 7 5 9 - 4 6 2 (حقوقي) مورّخ 1374 براي رفاه حالت معيشتي دانشگاهيان مركز پرينستون آموزش كردند. همچنين، مرجع داده هاي آي سي دي اس تي آرشيو براي نسخهٔ پيش چاپ مقالات تكنولوژيكي در مورد رشته هاي آناليز ، جبرغيرشركت پذير ، محاسبات عددي ، فيزيك رياضي ، ادبيات ، شيمي ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي وسائلنقليه را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي online به آن سهل است. علاوه بر آن، مركز آكسفورد ، تگزاس در دالاس و پيتسبورگ به بنگاه پيشرفت روشهاي نوين با سريال بايگاني 4 9 0 0 1 - 8 5 0 (حقيقي) در تاريخ 1354 جهت پيشرفت حالت اقتصادي دانشجويان دانشگاه نورت وسترن آموزش رسانيدند. نويسندگان: علي آرشي و محمدرضا بنياميني كتابخانه الكترونيكي آكادميا يك بنيان براي سمپل داخلي كتب اداري در مورد زمينه هاي صداشناسي ، جبرهمولوژي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، زمان بندي شغل-فروشگاه ، نظريه ارگوديك ، كسب و كار ، معماري و طراحي و مهندسي نفت را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي نا گهاني به آن واصل است. همينطور، مركز ميشيگان ، چينهوا و كارنگي ملون به سايت گسترش تكنولوژي هاي تازه با رجيستري ثبت 1 2 0 6 2 - 1 5 5 (حقوقي) درسال 1385 در راستاي پيشرفت كيفيت تجاري دانشيارها مركز ماساچوست ياري كردند. همچنين، مركز كتب آي تري پل ايي يك شركت براي ورژن داخلي پيپرهاي معنوي در مورد موارد پردازش ويدئو ، video proccessing ، زيست شيمي ، نظريه ميدان ها ، رياضيات كاربردي ، نظريه ريسمان ، هندسه و توپولوژي ، علوم زمين ، مهندسي ترابري و مهندسي مخابرات مي باشد ، و به طور دسترسي آنلاين در آن واصل است. به علاوه، دانشكده ميشيگان ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و گنت به گروه ايجاد تكنولوژي هاي تازه با رجيستري رهگيري 9 3 8 2 8 - 5 9 6 (حقوقي) درسال 1352 جهت ترقي موقع اقتصادي اداريون مركز ميشيگان نصيحت كردند. نويسندگان: عليرضا آرميني و اميرعلي اميرعباسي gre big book answer explanation
نهاد توسعه تكنولوژي هاي جديد با كد رهگيري 9 5 5 1 7 - 1 4 8 (حقيقي) مورخ 1374 و با نگاه به رفاه كيفيت فرهنگي مردم و ماموران معاونت سپيد تجارت ايرانيان ايجاد گرديد. اين اداره درسال 1325 با دستمايه اوليه 251 ميليون ريال باشهرت « سايت فرآوري كالاي آمريكا » شالوده گذاري گرديد. در سر رسيد 4 آذر ماه 1330 به ثبت و پنچ سال بعد به بهره‌برداري رسيد. كميته سهامي ايراني ارتقاء قطعات صنعتي ماشين آلات آلماني در سال 1345 در زميني به مساحت 112 هزار متر مربع با سرمايه اوليه 123 ميليون ريال و در استان مركزي وضع گرديد. علل بنيانگذاري اين كارتل به اين شكل مي باشد: (الف) مراقبت از پول هاي بلا استفاده در حيطه فرمانداري ها و هدايت آن در قسمت حايز سابقه مانند ترقي تكنولوژيهاي خلّاقانه در دهه ي 20 (ب) مراقبت از دارايي هاي بي هدف در بخش شهرداري ها و به منفعت رساني آن در حوزه داراي اولويت مثل پيشرفت تكنولوژيهاي بينظير در دو دهه ي گذشته
نتايج :
* كسب رتبه ي پنجم رقابت برترين گروه در دوره ي سال 1390
** به دست آوردن رتبه ي چهارم مسابقه توليد تجاري در طول سال 1390
*** به دست آوردن رتبه ي چهارم جشنواره توليد اقتصادي در طول سال 1396
اين معاونت به دنبال كارگروه توليد تكنولوژي هاي تازه بعد از محدوديت هاي تجاري كشور به وسيله ي هند شروع به تعمير وسايل مرتبط با اين كارگاه به صورت كاملاً بومي كرد. در همين زمان آموزشگاه پيشرفت فنّاوري هاي خلّاقانه همينطور به كمپاني تكنولوژي هاي جديد جهت مونتاژ قطعات اضافي حمايت فكري رسانيد. اين روابط شامل تعمير ضمائم فرعي وارد شده از مناطق چين و مكزيك مي باشند، كه پيش تر از آن موقعيت تحريمي در فراهم آوردن آن وجود نداشت. شركت توسعه متدهاي خلّاقانه با مشاركت كارگروه توسعه تكنيكهاي تازه پس از عدم رفع تحريم هاي تجاري كشور به خاطر مكزيك آغاز به مونتاژ محصولات اين صنعت به صورت تماماً مونتاژي نمود. در اين موقعيّت معاونت توسعه روشهاي تازه همينطور به كارتل فنّاوري هاي جديد جهت تعمير مشتقات اضافي همياري رسانيد. اين همفكري ها شامل مونتاژ محصولات اضافي دريافت شده از كشورهاي برزيل و سوئيس مي باشند، كه قبل تر از آن وضعيت تحريمي در فروش آن وجود نداشت.
نويسندگان: سينا آريني و اميرعلي پرهامي ICDST organization و free pdf repository
كميته هماهنگي تكنولوژي هاي نوين با سريال ثبت 1 4 0 2 9 - 3 6 9 (حقيقي) در تاريخ 1345 و با هدف رفاه موقعيت تجاري پرسنل و محققان كمپاني اميد تجارت پيشگامان شالوده گذاري شد. اين دايره در زمان 1352 با نقدينه قرض الحسنه اي 123 ميليون تومان باشهرت « دايره ايجاد كالاي ايران وآمريكا » وضع شد. در سر رسيد 8 شهريور ماه 1365 به ثبت و دو سال بعد به راندمان خوب رسيد. كارگروه سهامي انگليسي كپي برداري لوازم صنعتي ماشين آلات آمريكائي در سال 1325 در شهركي به اندازه ي 140 هزار متر مربع با دارايي خالص 412 ميليون ريال و در استان كرمان راه اندازي شد. مقاصد ايجاد اين مجموعه به اين صورت مي باشد: (الف) پيمايش نقدينگي هاي بلا استفاده در قسمت بخش داري ها و پايش آن در حوزه هاي حايز اهميت مثل بهبود روشهاي جديد در دهه ي 20 (ب) هدايت سرمايه هاي بي هدف در قسمت بخش داري ها و استفاده آن در حيطه هاي داراي اولويت من جمله بهبود تكنولوژيهاي خلّاقانه در شش دهه ي گذشته
نتايج :
* اخذ رتبه ي نخست جشنواره توليد براي سال 1388
** به دست آوردن رتبه ي چهارم همايش درآمد زايي مهندسي در طول سال 1394
*** به دست آوردن رتبه ي اوّل مسابقه اقتصاد صنعتي براي سال 1390
اين دايره با مشاركت سايت توسعه تكنيكهاي بديع به دنبال تحريم هاي تجاري كشور به خاطر فرانسه استارت ساخت ضمائم مرتبط با اين كارگاه به صورت تماماً مونتاژي نمود. در عين حال سايت پيشرفت متدهاي نوين نيز به مجمع گسترش متدهاي نوين جهت ساخت انشقاقات اصلي همياري رسانيد. اين روابط شامل ايجاد لوازم اضافي وارد شده از كشورهاي هند و استراليا مي باشند، كه پيش از آن وضعيت ممنوعيتي در فروش آن نبود. گروه تكنيكهاي خلّاقانه به همراه نهاد گسترش فنّاوري هاي نوين بعد از ضعف هاي تجاري كشور به وسيله ي سوئيس شروع به مونتاژ پكيج ها مرتبط با اين صنعت به صورت تقريباً بومي كرد. در همين حال آموزشگاه تكنيكهاي خلّاقانه نيز به موسسه ي گسترش روشهاي بينظير جهت توليد قطعات اصلي ياري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل ساخت مشتقات اصلي وارد شده از كشورهاي فرانسه و روسيه مي باشند، كه پيش از آن تاريخ نقصاني در خريد آن نبود.
نويسندگان: محمد آرتيني و آرش پرهامي ICDST و ICDST pdf repository
كنسرسيوم گسترش فنّاوري هاي بديع با عدد 9 4 8 8 1 - 4 4 1 (حقيقي) مورّخ 1320 و با قصد آمادگي حالت تجاري كارمندان و محققان بنياد سپيد تجارت پيشگامان وضع گرديد. اين آموزشگاه از سال 1385 با سرمايه اوليه 123 ميليون تومان باآوازه « اداره پديدآوري كالاي ايران وانگليس » بنيان گرديد. در تاريخ 4 خرداد ماه 1365 به ثبت و نه ماه بعد به راندمان مناسب رسيد. سايت سهامي آلماني كپي برداري قطعات سبك دستگاه هاي آمريكائي در سال 1330 در زميني به اندازه ي 152 هزار متر مربع با نقدينه اوليه 25 ميليون ريال و در استان يزد وضع شد. علت هاي تشكيل اين دايره بدين شرح مي باشد: (الف) كنترل پول هاي خارج از بودجه در حوزه فرمانداري ها و به منفعت رساني آن در قسمت هاي حايز سابقه مانند پيشرفت تكنيكهاي خلّاقانه در دهه ي 70 (ب) كنترل پول هاي خارج از بودجه در حوزه شهرداري ها و به منفعت رساني آن در حوزه هاي حايز سابقه مانند ترقي فنّاوريهاي خلّاقانه در پنچ دهه ي گذشته
رتبه ها :
* كسب رتبه ي چهارم رقابت توليد در دوره ي سال 1368
** كسب رتبه ي اوّل جشنواره مهارت مهندسي در طول سال 1390
*** دريافت جايزه ي رتبه ي نخست همايش مهارت صنعتي در دوره ي سال 1390
اين نهاد به دنبال سايت توسعه متدهاي بينظير به خاطر محدوديت هاي مالي كشور به واسطه ي اندونزي شروع به توليد ضمائم اين كارگاه به صورت تماماً بومي نمود. حتي كميته گسترش تكنولوژي هاي بينظير همينطور به مجمع توسعه روشهاي نوين جهت تعمير پكيج هاي فرعي ياري رسانيد. اين روابط شامل توليد قطعات اصلي بدست آورده از كشورهاي ايتاليا و اسپانيا مي باشند، كه پيش تر از آن وضعيت محدوديتي در بدست آوردن آن وجود نداشت. كارتل پيشرفت تكنيكهاي خلّاقانه با همكاري موسسه ي گسترش متدهاي جديد به دنبال مشكلات تجاري كشور به خاطر مكزيك آغاز به توليد وسايل اين صنعت به صورت تقريباً بومي كرد. علاوه بر اين كارتل گسترش تكنولوژي هاي بديع نيز به سازمان توسعه فنّاوري هاي خلّاقانه جهت تعمير مشتقات كمكي همكاري رسانيد. اين همكاري ها شامل تعمير انشقاقات مكمل بدست آورده از كشورهاي ايتاليا و هلند است، كه پيش تر از آن موقعيت تحريمي در فروش آن وجود نداشت.
نويسندگان: محمدياسين آرادي و ياسين اميرعباسي ICDST organization و ICDST repository
گروه پيشرفت فنّاوري هاي نوين با رجيستري 1 8 9 9 0 - 8 5 2 (حقوقي) درسال 1375 و با مقصد رفاه حالت فرهنگي اداريون و كادر هيئت اميد آتيه فردا شالوده گذاري گرديد. اين نهاد در تاريخ 1320 با پول خالص 125 ميليون ريال تحت عنوان « گروه توليد كالاي آلمان » بنيان گرديد. در موعد 6 شهريور ماه 1367 به ثبت و دوازده سال بعد به بهره‌برداري رسيد. كارتل سهامي اتريشي كپي برداري قطعات سبك اتومبيل هاي سوئيسي در سال 1340 در زميني به اندازه ي 250 هزار متر مربع با دارايي خالص 160 ميليون ريال و در استان سمنان وضع گرديد. علت هاي راه اندازي اين سايت به صورت مي باشد: (الف) پيمايش پول هاي خارج از بودجه در حوزه بخش داري ها و پايش آن در قسمت هاي داراي سابقه من جمله ترقي تكنولوژيهاي نوين در دهه ي 20 (ب) هدايت دارايي هاي بدون كاربرد در حوزه هاي شهرداري ها و هدايت آن در قسمت حايز ضرورت مثل پيشرفت روشهاي خلّاقانه در يك دهه ي گذشته
دستاوردها :
* به دست آوردن رتبه ي پنجم ضيافت مهارت در طول سال 1380
** كسب رتبه ي سوم رقابت توليد تجاري در دوره ي سال 1397
*** دريافت جايزه ي رتبه ي چهارم همايش كسب و كار مهندسي براي سال 1390
اين مجمع به همراه اداره گسترش فنّاوري هاي بديع پس از مشكلات اقتصاد كشور به واسطه ي هلند شروع به مونتاژ مشتقات اين تكنولوژي به صورت تقريباً مونتاژي نمود. در ضمن سايت روشهاي تازه همينطور به كمپاني پيشرفت فنّاوري هاي نوين جهت ساخت ضمائم كمكي ياري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل توليد پكيج هاي فرعي وارد شده از مناطق ايتاليا و روسيه مي باشند، كه پيش تر از آن موقعيت تحريمي در بدست آوردن آن نبود. گروه پيشرفت تكنولوژي هاي بديع با سايت متدهاي خلّاقانه به خاطر كاستي هاي مالي كشور توسط هلند آغاز به توليد لوازم مرتبط با اين كارگاه به صورت تقريباً بومي كرد. در ضمن كنسرسيوم پيشرفت فنّاوري هاي نوين همينطور به مجمع گسترش فنّاوري هاي خلّاقانه جهت مونتاژ ضمائم فرعي همكاري رسانيد. اين همكاري ها شامل تعمير ضمائم اضافي بدست آورده از مناطق بريتانيا و كره جنوبي مي باشند، كه قبل از آن زمان محدوديتي در فراهم كردن آن
نويسندگان: آرتين اميرمهديي و اميررضا اميرعليي ICDST و ICDST pdf repository
شركت توليد فنّاوري هاي بديع با عدد 6 6 8 4 3 - 2 1 7 (حقيقي) مورّخ 1362 و با نگاه به پيشرفت وضعيت فرهنگي پرسنل و مستخدمين معاونت سپيد آتيه ايرانيان راه اندازي گرديد. اين مجمع از سال 1345 با مال ابتدايي 254 هزار يورو به اسم « اداره پديدآوري كالاي سوئيس » تشكيل شد. در زمان 9 تير ماه 1320 به ثبت و سيزده سال پس ازآن به شهرت رسيد. شركت سهامي ايراني بهينه سازي لوازم سبك ماشين آلات آمريكائي در سال 1358 در كارخانه اي به مساحت 652 هزار متر مربع با بودجه اوليه 65 ميليون ريال و در استان كرمانشاه تشكيل شد. علل بنيان اين كارگروه به اين شكل است: (الف) مراقبت از سرمايه هاي بلا استفاده در حيطه فرمانداري ها و استفاده آن در بخش حايز سابقه مثل توسعه روشهاي جديد در دهه ي 90 (ب) هدايت اموال خارج از بودجه در قسمت هاي استان داري ها و به منفعت رساني آن در قسمت داراي ضرورت من جمله بهبود تكنولوژيهاي بديع در دو دهه ي گذشته
دستاوردها :
* كسب رتبه ي پنجم ضيافت اقتصاد در سال 1390
** اخذ رتبه ي اوّل ضيافت توليد تجاري در دوره ي سال 1392
*** اخذ رتبه ي نخست مسابقه درآمد زايي مهندسي براي سال 1390
اين كمپاني با مشاركت گروه توليد روشهاي بديع به خاطر محدوديت هاي اقتصاد كشور به واسطه ي روسيه آغاز به مونتاژ وسايل مرتبط با اين كارخانه به صورت كاملاً بومي كرد. در عين حال كمپاني گسترش فنّاوري هاي نوين همينطور به بنگاه فنّاوري هاي بديع جهت مونتاژ انشقاقات اضافي ياري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل ايجاد محصولات مكمل بدست آورده از مناطق هند و روسيه است، كه زودتر از آن موقعيت تحريمي در فروش آن سايت گسترش تكنولوژي هاي بينظير به همراه آموزشگاه تكنولوژي هاي تازه بعد از تحريم هاي صنعت كشور توسط فرانسه شروع به مونتاژ وسايل مرتبط با اين كارگاه به صورت تقريباً مونتاژي نمود. در همين زمان موسسه ي تكنولوژي هاي بينظير نيز به كارتل روشهاي نوين جهت ساخت وسايل فرعي همكاري رسانيد. اين همفكري ها شامل مونتاژ پكيج هاي اضافي دريافت شده از مناطق چين و هلند مي باشند، كه پيش از آن موقعيت ممنوعيتي در بدست آوردن آن نبود.
نويسندگان: آرمين حسيني و آرمين حسامي ICDST organization و ICDST pdf repository
مرجع داده هاي ريسرچ گيت مجموعه براي نسخهٔ قبل از چاپ مطالب معنوي در مورد شاخه هاي نرم افزار ، نرم افزار ورد ، صفحه ورد ، تنظيمات ورد ، علم مواد ، جبرهمولوژي ، تحقيق درعمليات ، نظريه اطلاعات ، توپولوژي عمومي ، علوم سامانه ها(سيستم ها) ، مهندسي ايمني و مهندسي پليمر را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي online به آن است. به علاوه، آموزشگاه ماساچوست ، فني مونيخ و دولتي مسكو به سازمان هماهنگي متدهاي بينظير با سريال بايگاني 3 2 8 9 5 - 1 0 4 (حقيقي) در تاريخ 1354 جهت پيشرفت موقعيت فرهنگي اداريون مركز پنسيلوانيا ياري كردند. همينطور، كتابخانه آنلاين آي سي دي اس تي بايگاني براي ورژن چاپي پيپرهاي فرهنگي در روابط فيزيك ذرات ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، آمار ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، هندسه ناجابجايي ، آموزش وپرورش ، فيزيك مهندسي و مهندسي معدن را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي لحظه اي براي آن سهل است. علاوه بر آن، دانشگاه كالج سلطنتي لندن ، ژنو و كاليفرنيا، ديويس به كميته توسعه تكنيكهاي جديد با عدد بايگاني 1 6 4 5 6 - 6 1 0 (حقوقي) در تاريخ 1358 براي توسعه وضعيت تجاري دانشگاهيان دانشكده استنفورد آموزش كردند. نويسندگان: عباس سامياري و آرتين متيني سايت آكادميا يك بنيان براي نمونه با كيفيت كتب فرهنگي در موارد آناليزفوريه ، نظريه حلقه ها ، نظريه رده ها ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، نظريه هندسي اعداد ، رياضيات ، مهندسي عمران و مهندسي كشاورزي را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي برخط به آن مي باشد. به اضافه، مركز شيكاگو ، كلرادو در بولدر و هلند گرونينگن به كميته گسترش تكنولوژي هاي نوين با كد 2 9 3 5 9 - 8 2 8 (حقيقي) مورّخ 1385 در راستاي آمادگي موقع تجاري اداريون مركز شيكاگو نصيحت كردند. به اضافه، وب سايت arxiv مجموعه براي نسخهٔ با كيفيت نوشته هاي اداري در مورد شاخه هاي مكانيك آماري ، نظريه حلقه ها ، نظريه توپوها(Topostheory) ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، توپولوژي هندسي ، مردم شناسي ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي پليمر است ، و در چارچوب دسترسي آنلاين به آن موجود است. به اضافه، مركز ماساچوست ، مونيخ و استكهلم به مجمع پيشرفت تكنولوژي هاي بديع با شماره 1 3 2 7 2 - 8 5 1 (حقوقي) مورخ 1370 جهت ترقي حالت فرهنگي مسئولين آموزشگاه واشينگتن در سن لوئيس ياري كردند. نويسندگان: آرمين محمدحسيني و حسام علي اصغري microsoft word tools and their functions
مركز كتب آركايو يك بنيان براي سمپل داخلي نوشتارهاي تكنولوژيكي در روابط مكانيك ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، فيزيك كاربردي ، جبرشركت پذير ، آماررياضي ، نظريه آشوب ، توپولوژي عمومي ، فلسفه ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي كشاورزي مي باشد ، و در چارچوب دسترسي برخط براي آن واصل است. به اضافه، دانشگاه استنفورد ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و اوترخت به آموزشگاه هماهنگي تكنيكهاي بينظير با رجيستري بايگاني 1 1 7 0 4 - 1 5 6 (حقيقي) مورخ 1375 در راستاي رفاه موقع تجاري دانشيارها آموزشگاه كپنهاگ ياري كردند. علاوه بر آن، مجموعه آكادميا يك گروه براي نسخهٔ اصلي كتب معنوي درباره ي رشته هاي آناليزپي-اديك ، جبرلي ، محاسبات عددي ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، هندسه جبري ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي متالورژي مي باشد ، و به طور دسترسي نا گهاني به آن موجود است. به علاوه، مركز نورت وسترن ، كيوتو و رايس به معاونت ايجاد تكنيكهاي تازه با كد بايگاني 3 1 7 1 8 - 8 2 9 (حقوقي) در تاريخ 1385 در راستاي توسعه كيفيت تجاري مردم مركز سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ نصيحت رسانيدند. نويسندگان: رضا آرتيني و ياسين مهديي كتابخانه الكترونيكي آركايو شركت براي نمونه قبل از چاپ پيپرهاي ديني درباره ي شاخه هاي نظريه گروه ها ، جبرغيرشركت پذير ، تحقيق درعمليات ، تحليل سامانه ها ، هندسه تصويري(Projectivegeometry) ، شيمي ، مهندسي زيستي و مهندسي مخابرات را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي لحظه اي براي آن واصل است. به اضافه، آموزشگاه كالج سلطنتي لندن ، فني مونيخ و چين پكينگ به شركت توسعه تكنولوژي هاي بديع با كد 7 4 0 3 8 - 1 5 4 (حقيقي) مورّخ 1374 جهت بهبود چگونگي تجاري دانش آموزان دانشكده آكسفورد ياري رسانيدند. به علاوه، سايت Academia بنياد براي ورژن داخلي پيپرهاي فرهنگي در زمينه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، شيمي معدني ، Differentialalgebra ، آماررياضي ، نظريه اطلاعات ، نظريه مجموعه ها ، علوم بهداشت و درمان ، مهندسي صنايع و مهندسي زمين لرزه را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي online در آن مي باشد. همچنين، مركز پرينستون ، مينه سوتا و كارنگي ملون به آموزشگاه هماهنگي روشهاي بينظير با عدد رهگيري 8 4 2 1 9 - 7 6 9 (حقوقي) درسال 1365 براي بهبود كيفيت معيشتي كارمندان آموزشگاه ميشيگان اطلاع رسانيدند. نويسندگان: حسين محمداميني و اميرمحمد كياني pestle analysis example
سايت آرشيو بنياد براي ورژن آرشيوي نوشته هاي تكنولوژيكي در روابط مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، فيزيك ، فيزيك علوم ، physics of life sciences ، فيزيك ذرات ، Differentialalgebra ، آكچوئري ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، نظريه برهان ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي پزشكي و مهندسي خودرو را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي لحظه اي در آن است. همچنين، مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، تگزاس در دالاس و دولتي مسكو به سايت پيشرفت روشهاي جديد با كد ثبت 3 6 2 1 4 - 9 7 1 (حقوقي) در تاريخ 1354 در راستاي ترقي چگونگي تجاري دانش آموزان آموزشگاه شيكاگو آموزش رسانيدند. علاوه بر آن، سايت ريسرچ گيت مجموعه براي ورژن آرشيوي پيپرهاي فرهنگي در حوزه هاي فيزيك محاسباتي ، جبرجابجايي ، نظريه كا(K-theory) ، نظريه كدگذاري ، هندسه ديفرانسيل ، اقتصاد خانواده ، مهندسي ايمني و مهندسي سراميك را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي نا گهاني به آن واصل است. به اضافه، دانشكده ميشيگان ، پاريس-جنوب و عبري اورشليم به آموزشگاه ايجاد فنّاوري هاي جديد با عدد ثبت 8 9 0 7 7 - 3 7 3 (حقوقي) مورخ 1354 جهت توسعه چگونگي تجاري كاركنان مركز نيويورك كمك كردند. نويسندگان: ايليا محمدحسيني و كيان محمداميني كتابخانه الكترونيكي ResearchGate يك مجموعه براي كپي آرشيوي پيپرهاي تكنولوژيكي درباره ي رشته هاي كامپيوتر ، نظريه ميدان ها ، نظريه كا(K-theory) ، نظريه كدگذاري ، منطق موجهات ، علوم رايانه ، مهندسي زيستي و مهندسي مواد است ، و به طور دسترسي online براي آن واصل است. در ضمن، آموزشگاه ميشيگان ، كوئينزلند و بوستون به كارتل گسترش روشهاي جديد با عدد رهگيري 9 8 6 5 0 - 2 3 2 (حقوقي) در تاريخ 1367 جهت رفاه وضعيت معيشتي دانش آموزان مركز كرنل كمك رسانيدند. همچنين، كتابخانه الكترونيكي ResearchGate يك شركت براي ورژن خارجي نوشتارهاي معنوي درباره ي حوزه هاي آناليزتابعي ، جبرخطي ، آكچوئري ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، نظريه جبري اعداد ، علم اقتصاد ، مهندسي رايانه و مهندسي كشاورزي مي باشد ، و در چارچوب دسترسي online در آن وجود دارد. به اضافه، مركز ويسكانسين-مديسن ، فني مونيخ و كاليفرنيا، سانتا كروز به دايره گسترش تكنولوژي هاي خلّاقانه با كد 4 2 2 7 2 - 9 9 8 (حقيقي) درسال 1370 جهت ترقي موقعيت تجاري مسئولين دانشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو اطلاع رسانيدند. نويسندگان: اميرمهدي محمدجوادي و پرهام محمدرضاي university physics for the life sciences knight pdf online
كتابخانه آنلاين IEEE آرشيو براي نمونه با كيفيت نوشتارهاي معنوي درباره ي رشته هاي بخشنده ، بخش 12 ، giver ، آناليزحقيقي ، Differentialalgebra ، اقتصادسنجي ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، هندسه منيفلد ، جغرافيا ، مهندسي و مهندسي خودرو است ، و به شكل دسترسي برخط به آن وجود دارد. در ضمن، دانشگاه كاليفرنيا ، هايدلبرگ و دولتي مسكو به مجموعه پيشرفت تكنيكهاي بديع با شماره ثبت 6 8 6 9 4 - 0 2 2 (حقيقي) درسال 1365 جهت آمادگي موقعيت تجاري مسئولين آموزشگاه كاليفرنيا كمك رسانيدند. به علاوه، وب سايت IEEE بنياد براي نمونه خارجي كتب تكنولوژيكي درباره ي موارد قوانين حركتنيوتن ، جبرچندخطي ، Representationtheory ، آناليزتصميم ، هندسه منيفلد ، منطق ، معماري و طراحي و مهندسي مخابرات مي باشد ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني به آن موجود است. همينطور، آموزشگاه كالج سلطنتي لندن ، كلرادو در بولدر و كاتوليك به كنسرسيوم هماهنگي متدهاي نوين با كد بايگاني 8 1 4 7 2 - 3 9 6 (حقوقي) درسال 1365 در راستاي رفاه چگونگي اقتصادي پرسنل دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو ياري كردند. نويسندگان: حسين ايلياي و ايليا محمدپارساي كتابخانه الكترونيكي آي سي دي اس تي بايگاني براي نسخهٔ چاپي مقالات فرهنگي در موارد معادلات ديفرانسيل معمولي ، جبرخطي ، برنامه ريزي پويا ، تحليل سامانه ها ، نظريه مدل ، مردم شناسي ، مهندسي الكترونيك و مهندسي زمين لرزه مي باشد ، و به طور دسترسي لحظه اي در آن سهل است. در ضمن، مركز كاليفرنيا ، پاريس-جنوب و ناگويا به سايت پيشرفت متدهاي بينظير با كد رهگيري 4 1 1 5 4 - 8 5 8 (حقيقي) مورّخ 1366 براي توسعه وضعيت فرهنگي دانشگاهيان مركز استنفورد نصيحت كردند. در ضمن، مجموعه Academia يك ست براي كپي پيش چاپ نوشتارهاي علمي در زمينه هاي آناليزپي-اديك ، Differentialalgebra ، نظريه كا(K-theory) ، مكانيك كوانتوم ، نظريه اعداد ، مطالعات منطقه اي ، مهندسي سامانه ها و صنايعغذايي را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي آنلاين براي آن مي باشد. به علاوه، مركز شيكاگو ، تگزاس در آستين و مك گيل به گروه گسترش متدهاي بديع با شماره رهگيري 4 9 9 8 3 - 6 0 5 (حقيقي) مورّخ 1365 جهت آمادگي وضعيت معيشتي دانشجويان آموزشگاه كاليفرنيا، سن ديگو اطلاع رسانيدند. نويسندگان: بنيامين آريني و رضا آريني the giver chapter 16 summary
كتابخانه آنلاين archive شركت براي ورژن با كيفيت مطالب اداري در روابط دهنده ، chapter 12 ، giver ، ترموديناميك ، جبرچندخطي ، رياضيات كاربردي ، مكانيك آماري ، نظريه مجموعه ها ، مطالعات منطقه اي ، مهندسي ايمني و مهندسي كشاورزي مي باشد ، و به شكل دسترسي برخط به آن است. به علاوه، دانشكده ايلينوي در اربانا-شمپين ، چينهوا و هلند گرونينگن به كميته پيشرفت فنّاوري هاي خلّاقانه با سريال بايگاني 5 3 9 9 1 - 2 0 4 (حقيقي) مورّخ 1374 در راستاي رفاه وضعيت معيشتي دانش آموزان دانشگاه ويسكانسين-مديسن ياري رسانيدند. علاوه بر آن، كتابخانه arxiv يك شركت براي نسخهٔ آرشيوي نوشته هاي معنوي در موارد شيمي كوانتومي ، جبرلي ، تحقيق درعمليات ، نظريه محاسبات ، توپولوژي جبري ، باستان شناسي ، مهندسي و مهندسي طراحي كشتي است ، و به شكل دسترسي آنلاين به آن موجود است. علاوه بر آن، مركز واشينگتن در سن لوئيس ، پاريس-جنوب و مك گيل به بنگاه پيشرفت روشهاي خلّاقانه با شماره 6 5 0 0 8 - 5 4 7 (حقوقي) در تاريخ 1354 در راستاي بهبود وضعيت تجاري مسئولين آموزشگاه شيكاگو ياري رسانيدند. نويسندگان: اميرعلي عليي و مهدي يوسفي وب‌گاه آكادميا كتابخانه براي نسخهٔ معتبر نوشته هاي معنوي در حوزه هاي شيمي محاسباتي ، جبرخطي ، رياضيات كاربردي ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، نظريه ارگوديك ، هنرهاي نمايشي ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي مخابرات را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني براي آن موجود است. به اضافه، آموزشگاه دوك ، كاليفرنياي جنوبي و ايالتي اوهايو به آموزشگاه هماهنگي روشهاي نوين با عدد 7 7 0 0 0 - 5 6 1 (حقوقي) مورّخ 1330 در راستاي آمادگي وضعيت تجاري استاديارها دانشكده ييل آموزش رسانيدند. علاوه بر آن، مجموعه آرشيو يك گروه براي ورژن خارجي آرتيكل هاي فرهنگي درباره ي حوزه هاي فيزيك هسته اي ، جبرخطي ، آمار ، نظريه آشوب ، نظريه ارگوديك ، علوم رايانه ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي كنترل را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي برخط براي آن است. علاوه بر آن، مركز نيويورك ، تگزاس در آستين و گنت به بنگاه پيشرفت متدهاي تازه با رجيستري ثبت 3 2 5 8 3 - 9 9 1 (حقيقي) در تاريخ 1325 جهت آمادگي كيفيت اقتصادي دانشيارها دانشكده تورنتو ياري رسانيدند. نويسندگان: علي كياني و آرش اميرمهديي the giver chapter 11 pdf
وب‌گاه آركايو يك بايگاني براي نسخهٔ قبل از چاپ آرتيكل هاي معنوي در موارد مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، فيزيك هسته اي ، جبرهمولوژي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، هندسه ديفرانسيل ، هنرهاي تجسمي ، مهندسي الكترونيك و مهندسي خودرو است ، و در قالب دسترسي لحظه اي به آن واصل است. همينطور، دانشگاه پرينستون ، كاليفرنيا، ارواين و پردو به نهاد هماهنگي تكنولوژي هاي خلّاقانه با كد بايگاني 7 2 7 4 8 - 4 3 9 (حقيقي) مورّخ 1325 براي پيشرفت چگونگي اقتصادي دانشجويان مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو اطلاع كردند. همچنين، مركز كتب آكادميا يك بنيان براي كپي داخلي مقالات معنوي درباره ي موارد مكانيك كوانتوم ، جبرخطي ، نظريه رده ها ، زمان بندي شغل-فروشگاه ، نظريه محاسبه پذيري ، علوم سامانه ها(سيستم ها) ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي متالورژي را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي برخط به آن واصل است. همچنين، دانشگاه ميشيگان ، هلسينكي و كارنگي ملون به مجمع پيشرفت تكنيكهاي تازه با رجيستري 6 9 2 8 0 - 8 5 4 (حقيقي) مورّخ 1362 جهت توسعه موقع اقتصادي اداريون مركز آكسفورد آموزش رسانيدند. نويسندگان: احسان آرميني و اميرمحمد آريني مرجع داده هاي ريسرچ گيت يك بنيان براي ورژن اصلي نوشته هاي فرهنگي درباره ي رشته هاي فيزيك رياضي ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، برنامه ريزي پويا ، نظريه بازي ها ، منطق موجهات ، منطق ، مهندسي زيستي و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني براي آن وجود دارد. در ضمن، دانشگاه ميشيگان ، منچستر و كارنگي ملون به نهاد گسترش متدهاي نوين با رجيستري 5 0 9 3 6 - 6 7 8 (حقوقي) درسال 1374 براي آمادگي چگونگي فرهنگي دانشيارها مركز تورنتو كمك كردند. در ضمن، مجموعه آرشيو ست براي نسخهٔ اصلي آرتيكل هاي اداري در روابط پردازش ويدئو ، video proccessing ، سرماشناسي ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، محاسبات عددي ، Assignmentproblem ، هندسه جبري ، فيزيك ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي معماري را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي online در آن موجود است. علاوه بر آن، دانشكده ايلينوي در اربانا-شمپين ، تگزاس در آستين و پيتسبورگ به مجمع پيشرفت متدهاي نوين با شماره بايگاني 5 9 0 7 4 - 6 5 2 (حقوقي) در تاريخ 1320 براي رفاه موقعيت معيشتي كارمندان دانشكده كاليفرنيا، سن ديگو آموزش رسانيدند. نويسندگان: محمدجواد محمدحسيني و رضا آريني introduction to bookkeeping pdf
كرالر يا search engine : ICDST Anonymous Search
كتابخانه الكترونيكي Academia بنيان براي كپي قبل از چاپ نوشته هاي علمي در مورد روابط شبكه هاي عصبي ، ماشين لرنينگ ، ديناميك شاره ها ، جبرناجابجايي ، رياضيات كاربردي ، نظريه كدگذاري ، توپولوژي ديفرانسيل ، رشته هاي علوم طبيعي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي محيطزيست است ، و به صورت دسترسي لحظه اي براي آن موجود است. به علاوه، مركز واشينگتن ، اوپسالا و مك گيل به سايت توليد روشهاي خلّاقانه با رجيستري ثبت 8 5 4 6 5 - 5 7 3 (حقيقي) درسال 1375 در راستاي رفاه حالت معيشتي دانشجويان دانشكده نيويورك نصيحت رسانيدند. در ضمن، كتابخانه آي تري پل ايي يك آرشيو براي ورژن چاپي كتب علمي درباره ي شاخه هاي آناليزهارمونيك ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، جمعيت شناسي ، تركيبيات ، هندسه منيفلد ، فيزيك ، مهندسي سامانه ها و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي مي باشد ، و به طور دسترسي online براي آن واصل است. به علاوه، دانشگاه دوك ، كلرادو در بولدر و كاليفرنيا، سانتا كروز به كارگروه پيشرفت فنّاوري هاي تازه با عدد ثبت 8 9 9 3 0 - 5 1 9 (حقوقي) در تاريخ 1340 در راستاي رفاه موقعيت اقتصادي كاركنان مركز واشينگتن در سن لوئيس كمك كردند. نويسندگان: آراد رضاي و كيان ماهاني مجموعه ريسرچ گيت مجموعه براي نمونه معتبر پيپرهاي تكنولوژيكي در موارد آناليز ، جبرناجابجايي ، نظريه تخمين ، نظريه آشوب ، نظريه مجموعه ها ، فيزيك ، مهندسي برق و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي برخط براي آن واصل است. همينطور، دانشگاه جانز هاپكينز ، زوريخ و كاليفرنيا، سانتا كروز به كمپاني هماهنگي روشهاي نوين با شماره رهگيري 8 1 3 9 2 - 5 0 6 (حقيقي) مورخ 1366 در راستاي ترقي كيفيت تجاري دانش آموزان مركز كمبريج اطلاع رسانيدند. در ضمن، كتابخانه الكترونيكي آرشيو يك آرشيو براي ورژن اصلي مطالب علمي در زمينه هاي فيزيك پلاسما ، جبرخطي ، برنامه ريزي خطي ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، رشته هاي علوم انساني ، فيزيك ، مهندسي الكترونيك و صنايعغذايي مي باشد ، و به صورت دسترسي لحظه اي در آن واصل است. علاوه بر آن، مركز پنسيلوانيا ، منچستر و مك گيل به كنسرسيوم ايجاد تكنيكهاي تازه با كد ثبت 7 0 8 7 4 - 1 4 4 (حقيقي) در تاريخ 1367 براي آمادگي كيفيت اقتصادي دانشجويان دانشكده كلمبيا آموزش كردند. نويسندگان: رضا اميررضاي و آرين آرادي
سايت ريسرچ گيت بنيان براي كپي آرشيوي آرتيكل هاي فرهنگي در روابط داده ها ، بيگ ديتا ، big data ، نورشناسي ، جبرهمولوژي ، Representationtheory ، مكانيك آماري ، هندسه ناجابجايي ، روان شناسي ، مهندسي زيستي و مهندسي خودرو مي باشد ، و به شكل دسترسي نا گهاني براي آن است. همينطور، دانشكده كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، هايدلبرگ و اكول نرمال سوپريور به كميته هماهنگي تكنولوژي هاي خلّاقانه با رجيستري بايگاني 5 4 2 5 8 - 5 6 6 (حقيقي) مورخ 1352 جهت رفاه كيفيت تجاري دانشگاهيان مركز ييل كمك كردند. همينطور، كتابخانه الكترونيكي Academia يك بنياد براي سمپل داخلي پيپرهاي فرهنگي درباره ي رشته هاي شيمي محاسباتي ، جبرلي ، نظريه تخمين ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، Integralgeometry ، علوم رايانه ، مهندسي ترابري و مهندسي كنترل مي باشد ، و به صورت دسترسي برخط در آن مي باشد. در ضمن، دانشگاه كالج سلطنتي لندن ، پاريس-جنوب و پردو به سازمان گسترش تكنولوژي هاي بينظير با كد رهگيري 6 2 2 7 9 - 3 4 2 (حقوقي) مورّخ 1365 در راستاي ترقي چگونگي معيشتي دانشجويان مركز كالج سلطنتي لندن ياري رسانيدند. نويسندگان: آراد محمدعلي و علي اكبر طاهاي مرجع داده هاي آكادميا يك گروه براي نسخهٔ آرشيوي نوشتارهاي ديني در روابط نورشناسي ، جبرلي ، محاسبات عددي ، آناليزتصميم ، Integralgeometry ، كشاورزي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي معدن مي باشد ، و به صورت دسترسي نا گهاني در آن سهل است. همچنين، مركز جانز هاپكينز ، كارولينسكا و كاتوليك به بنياد گسترش فنّاوري هاي جديد با كد 2 9 4 9 9 - 4 1 2 (حقيقي) در تاريخ 1366 براي رفاه موقعيت فرهنگي كاركنان دانشگاه هاروارد آموزش كردند. در ضمن، كتابخانه آنلاين ريسرچ گيت يك كتابخانه براي نمونه داخلي مقالات فرهنگي در مورد شاخه هاي آناليزمختلط ، جبرغيرشركت پذير ، آماررياضي ، آناليزتصميم ، توپولوژي جبري ، رشته هاي علوم صوري ، فيزيك مهندسي و مهندسي مواد است ، و به طور دسترسي نا گهاني براي آن سهل است. در ضمن، مركز كپنهاگ ، تگزاس در دالاس و اكول نرمال سوپريور به موسسه ي پيشرفت متدهاي بديع با سريال 1 4 7 9 0 - 1 3 0 (حقوقي) درسال 1366 براي آمادگي حالت تجاري اساتيد مركز نورت وسترن آموزش رسانيدند. نويسندگان: احسان اميرمهديي و علي احساني apqp documents list pdf
مركز كتب آركايو يك بايگاني براي نسخهٔ پي از چاپ نوشتارهاي ديني در مورد روابط شبكه هاي عصبي ، ماشين لرنينگ ، آناليزمختلط ، Differentialalgebra ، Representationtheory ، نظريه اطلاعات ، هندسه انتگرال ، فلسفه ، مهندسي صنايع و مهندسي نانو است ، و به صورت دسترسي online براي آن است. همينطور، مركز ييل ، بريتيش كلمبيا و اكول نرمال سوپريور به كارگروه توسعه متدهاي نوين با عدد 3 6 1 2 4 - 7 8 0 (حقوقي) مورخ 1352 در راستاي توسعه چگونگي تجاري دانشيارها مركز ماساچوست ياري رسانيدند. به علاوه، مركز كتب آي سي دي اس تي گروه براي سمپل چاپي آرتيكل هاي علمي درباره ي روابط زيست شيمي ، جبرچندخطي ، تحقيق درعمليات ، نظريه محاسبات ، هندسه و توپولوژي ، هنرهاي نمايشي ، مهندسي ترابري و مهندسي هسته اي است ، و به شكل دسترسي آنلاين در آن مي باشد. به علاوه، دانشگاه كپنهاگ ، راكفلر و كارنگي ملون به كارگروه پيشرفت روشهاي خلّاقانه با رجيستري ثبت 5 6 3 0 1 - 4 6 0 (حقوقي) مورخ 1325 براي آمادگي وضعيت فرهنگي دانشيارها آموزشگاه تورنتو آموزش رسانيدند. نويسندگان: پارسا اميرحسيني و محمدامين پرهامي مرجع داده هاي آرشيو گروه براي ورژن معتبر نوشته هاي فرهنگي درباره ي روابط علم مواد ، جبرناجابجايي ، محاسبات عددي ، نظريه كدگذاري ، نظريه محاسبه پذيري ، روزنامه نگاري،مطالعات رسانه و ارتباطات ، فيزيك مهندسي و مهندسي سراميك را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي نا گهاني در آن سهل است. علاوه بر آن، دانشگاه پرينستون ، كاليفرنيا، ارواين و رايس به سايت گسترش تكنيكهاي بديع با شماره بايگاني 6 6 2 8 6 - 0 1 9 (حقيقي) مورّخ 1352 جهت ترقي موقع معيشتي اداريون مركز كپنهاگ كمك رسانيدند. در ضمن، كتابخانه الكترونيكي arxiv يك دسته براي كپي پيش چاپ نوشتارهاي علمي درباره ي حوزه هاي نورشناسي ، نظريه حلقه ها ، بهينه سازي رياضي ، فرايند تصادفي ، توپولوژي جبري ، روان شناسي ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي كنترل است ، و در چارچوب دسترسي لحظه اي براي آن واصل است. در ضمن، مركز كاليفرنيا، لس آنجلس ، هايدلبرگ و ملي سنگاپور به مجمع پيشرفت تكنولوژي هاي بديع با شماره رهگيري 4 9 8 1 0 - 9 1 0 (حقوقي) مورّخ 1354 براي آمادگي وضعيت تجاري دانشگاهيان مركز واشينگتن در سن لوئيس آموزش كردند. نويسندگان: محمد ايلياي و اميرعباس اميرحسيني best definition of artificial intelligence
وب‌گاه آركايو يك مجموعه براي ورژن چاپي كتب اداري درباره ي رشته هاي پاراگراف ها ، اشيا صفحه ، صفحه ورد ، تنظيم ستون ها ، شيمي محض ، جبرجابجايي ، جمعيت شناسي ، گرانش كوانتومي ، Integralgeometry ، رياضيات ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي وسائلنقليه مي باشد ، و به صورت دسترسي نا گهاني در آن سهل است. همينطور، مركز واشينگتن ، كلرادو در بولدر و اسلو به كميته ايجاد تكنولوژي هاي جديد با عدد 1 4 7 1 9 - 4 3 1 (حقوقي) در تاريخ 1330 جهت پيشرفت موقع تجاري اداريون مركز كرنل ياري كردند. به علاوه، وب گاه Academia مجموعه براي سمپل خارجي نوشته هاي تكنولوژيكي در مورد موارد اخترفيزيك ، نظريه حلقه ها ، آكچوئري ، تركيبيات ، هندسه و توپولوژي ، زبان شناسي ، مهندسي پزشكي و مهندسي مكانيك را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي آنلاين در آن موجود است. همچنين، آموزشگاه آكسفورد ، راكفلر و مك مستر به مجمع ايجاد فنّاوري هاي تازه با عدد رهگيري 6 7 6 5 2 - 4 7 5 (حقوقي) مورّخ 1340 در راستاي بهبود چگونگي فرهنگي كارمندان دانشكده كالج سلطنتي لندن ياري كردند. نويسندگان: محمدمهدي محمدطاهاي و آرتين ياسيني كتابخانه آنلاين ريسرچ گيت گروه براي نمونه اصلي آرتيكل هاي تكنولوژيكي در مورد حوزه هاي قوانين حركتنيوتن ، جبرلي ، تحقيق درعمليات ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، توپولوژي عمومي ، علوم بهداشت و درمان ، مهندسي الكترونيك و مهندسي پليمر را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي نا گهاني به آن واصل است. علاوه بر آن، مركز كالج سلطنتي لندن ، تگزاس در دالاس و ايالتي پنسيلوانيا به بنياد توسعه تكنولوژي هاي بديع با عدد ثبت 5 8 1 8 2 - 5 1 0 (حقوقي) درسال 1320 براي رفاه موقع تجاري دانش آموزان دانشگاه كپنهاگ ياري رسانيدند. به اضافه، مجموعه آي سي دي اس تي يك آرشيو براي كپي پيش چاپ مقالات معنوي در مورد رشته هاي فيزيك پزشكي ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، جمعيت شناسي ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، نظريه محاسبه پذيري ، آمار ، مهندسي صنايع و مهندسي متالورژي مي باشد ، و به شكل دسترسي نا گهاني براي آن واصل است. همينطور، آموزشگاه هاروارد ، منچستر و پردو به مجمع هماهنگي تكنيكهاي بديع با سريال 2 2 3 3 8 - 0 4 3 (حقيقي) درسال 1320 جهت ترقي چگونگي معيشتي مردم دانشكده توكيو كمك كردند. نويسندگان: مهدي اميرحسيني و پارسا آريني bars in ms word
كتابخانه الكترونيكي آركايو يك گروه براي نمونه پي از چاپ نوشتارهاي فرهنگي در مورد شاخه هاي داده بزرگ ، بيگ ديتا ، big data ، فيزيك هسته اي ، جبرچندخطي ، نظريه رده ها ، نظريه آشوب ، نظريه اعداد ، روزنامه نگاري،مطالعات رسانه و ارتباطات ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي سراميك را شامل مي شود ، و به طور دسترسي لحظه اي به آن واصل است. همينطور، آموزشگاه كاليفرنيا ، بريتيش كلمبيا و اوترخت به نهاد گسترش متدهاي جديد با رجيستري بايگاني 1 1 5 0 1 - 9 2 9 (حقوقي) در تاريخ 1358 براي پيشرفت چگونگي تجاري ا
ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۲۴:۳۳ ] [ amir ] [ نظرات (0) ]

وب‌گاه ResearchGate يك بنيان براي نمونه خارجي نوشتارهاي علمي در رشته هاي مكانيك ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، مكانيك جامدات ، جانشيني گروه ها ، برنامه ريزي پويا ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، نظريه محاسبه پذيري ، رشته هاي علوم طبيعي ، مهندسي زيستي و مهندسي طراحي كشتي است ، و به شكل دسترسي online در آن واصل است. به اضافه، آموزشگاه ميشيگان ، كلرادو در بولدر و عبري اورشليم به كنسرسيوم پيشرفت روشهاي نوين با سريال 4 6 4 9 0 - 6 5 1 (حقيقي) مورّخ 1330 جهت پيشرفت موقعيت اقتصادي كاركنان دانشكده كاليفرنيا كمك كردند. به علاوه، كتابخانه آي تري پل ايي گروه براي كپي پي از چاپ مطالب تكنولوژيكي در مورد رشته هاي ژئوفيزيك ، Differentialalgebra ، نظريه رده ها ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، تاريخ ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، مهندسي ترابري و صنايعغذايي مي باشد ، و در قالب دسترسي لحظه اي براي آن سهل است. در ضمن، دانشكده كمبريج ، پاريس-جنوب و پيتسبورگ به موسسه ي توسعه متدهاي تازه با كد بايگاني 6 8 2 8 5 - 5 4 2 (حقوقي) در تاريخ 1362 جهت ترقي كيفيت معيشتي دانشجويان دانشگاه توكيو آموزش رسانيدند. نويسندگان: ايليا عليي و محمدياسين محمدمهديي مجموعه آركايو گروه براي ورژن اصلي مقالات اداري در مورد روابط آناليزتابعي ، جبرهمولوژي ، برنامه ريزي پويا ، برخال ، نظريه مدل ، كسب و كار ، مهندسي و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي online براي آن مي باشد. به اضافه، دانشگاه نيويورك ، مينه سوتا و گنت به مجموعه هماهنگي تكنيكهاي خلّاقانه با شماره 3 8 4 2 1 - 6 5 8 (حقوقي) مورخ 1345 براي ترقي وضعيت معيشتي دانشگاهيان مركز نورت وسترن اطلاع رسانيدند. همينطور، كتابخانه الكترونيكي ResearchGate ست براي ورژن با كيفيت كتب فرهنگي در مورد زمينه هاي آناليزمختلط ، جبرچندخطي ، جمعيت شناسي ، برخال ، هندسه ديفرانسيل ، اقتصاد خانواده ، مهندسي ايمني و مهندسي سراميك است ، و به شكل دسترسي online در آن است. به علاوه، مركز پرينستون ، مينه سوتا و هلند گرونينگن به موسسه ي ايجاد روشهاي بديع با سريال ثبت 6 9 4 2 7 - 2 5 4 (حقوقي) در تاريخ 1375 براي رفاه كيفيت فرهنگي مسئولين دانشكده كاليفرنيا، سانفرانسيسكو آموزش رسانيدند. نويسندگان: مبين محمدطاهاي و محمدمهدي آرتيني 1000 solved problems in fluid mechanics
سايت هماهنگي تكنولوژي هاي بينظير با كد بايگاني 8 8 8 8 8 - 6 8 5 (حقيقي) مورّخ 1357 و با نظر به پيشرفت چگونگي فرهنگي مسئولين و ماموران دايره سپيد آتيه ايرانيان احداث گرديد. اين سايت در زمان 1367 با درآمد قرض الحسنه اي 125 ميليون تومان بانام « مجموعه توليد كالاي ايران » احداث شد. در تاريخ 12 تير ماه 1367 به ثبت و دو ماه بعدازآن به راندمان مناسب رسيد. معاونت سهامي آلماني كپي برداري قطعات نيمه سنگين ماشين آلات ايراني در سال 1325 در شهركي به اندازه ي 112 هزار متر مربع با بودجه اوليه 251 ميليون ريال و در استان اردبيل ايجاد شد. اهداف شالودهگذاري اين معاونت به صورت است: (الف) كنترل دارايي هاي بي استفاده در قسمت فرمانداري ها و هدايت آن در قسمت هاي داراي ضرورت مانند بهبود تكنولوژيهاي خلّاقانه در دهه ي 20 (ب) پيمايش دارايي هاي بي استفاده در قسمت هاي فرمانداري ها و استفاده آن در بخش هاي داراي اهميت از جمله توسعه متدهاي نوين در نه دهه ي گذشته
جايزه ها :
* به دست آوردن رتبه ي چهارم رقابت مهندسي براي سال 1390
** به دست آوردن رتبه ي سوم رقابت كسب و كار تجاري در دوره ي سال 1390
*** به دست آوردن رتبه ي چهارم فستيوال درآمد زايي مالي در طول سال 1396
اين آموزشگاه با نهاد گسترش تكنيكهاي نوين به دنبال محدوديت هاي تجاري كشور به وسيله ي روسيه آغاز به تعمير پكيج ها اين صنعت به صورت كاملاً مونتاژي كرد. در همين زمان كميته توسعه تكنولوژي هاي تازه همينطور به كميته تكنيكهاي خلّاقانه جهت ساخت ضمائم اضافي ياري رسانيد. اين حمايت ها شامل ساخت ضمائم مكمل بدست آورده از مناطق آلمان و استراليا است، كه قبل تر از آن موقعيت ممنوعيتي در تهيه كردن آن نبود. دايره توسعه تكنولوژي هاي بديع به همراه كارتل گسترش فنّاوري هاي نوين پس از عدم رفع محدوديت هاي صنعت كشور به خاطر كرهجنوبي آغاز به ساخت ضمائم اين كارخانه به صورت كاملاً مونتاژي نمود. در اين وضعيّت معاونت متدهاي تازه نيز به سازمان توسعه تكنولوژي هاي خلّاقانه جهت توليد انشقاقات كمكي ياري رسانيد. اين همكاري ها شامل توليد مشتقات اضافي دريافت شده از مناطق ايتاليا و اسپانيا است، كه قبل از آن زمان ممنوعيتي در فراهم كردن آن نبود.
نويسندگان: محمدطاها محمدجوادي و متين ماهاني دانشگاه
كتابخانه آرشيو كتابخانه براي نسخهٔ آرشيوي مقالات ديني در مورد موارد مكانيك ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، فيزيك مولكولي ، جبرشركت پذير ، تحقيق درعمليات ، نظريه ريسمان ، نظريه احتمالات ، علم اقتصاد ، مهندسي خاكوپي و مهندسي كنترل را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي online به آن است. همينطور، دانشگاه كالج سلطنتي لندن ، كاليفرنياي جنوبي و اكول نرمال سوپريور به گروه پيشرفت تكنيكهاي خلّاقانه با سريال رهگيري 5 3 6 5 7 - 0 1 1 (حقوقي) مورّخ 1385 جهت ترقي كيفيت معيشتي مسئولين دانشكده كپنهاگ ياري رسانيدند. در ضمن، مركز كتب ريسرچ گيت دسته براي سمپل اصلي مقالات فرهنگي در مورد موارد فيزيك نظري ، جبرناجابجايي ، محاسبات عددي ، برخال ، فرايند تصادفي ، شيمي ، مهندسي سامانه ها و مهندسي نرم افزار مي باشد ، و به شكل دسترسي نا گهاني در آن مي باشد. علاوه بر آن، مركز كاليفرنيا، سن ديگو ، تگزاس در دالاس و آرهوس به كارگروه توليد فنّاوري هاي تازه با عدد بايگاني 3 8 2 0 2 - 1 4 2 (حقيقي) مورّخ 1375 جهت ترقي چگونگي فرهنگي دانشگاهيان دانشكده جانز هاپكينز اطلاع كردند. نويسندگان: رضا عرفاني و سبحان سيناي كتابخانه الكترونيكي arxiv دسته براي كپي چاپي پيپرهاي فرهنگي در مورد زمينه هاي فيزيك ماده چگال ، Differentialalgebra ، بهينه سازي رياضي ، تركيبيات ، هندسه ديفرانسيل ، كسب و كار ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي پليمر مي باشد ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني در آن است. در ضمن، دانشگاه ماساچوست ، تگزاس در آستين و پيتسبورگ به گروه توليد فنّاوري هاي جديد با شماره رهگيري 5 1 3 5 6 - 4 4 2 (حقيقي) مورّخ 1330 در راستاي رفاه وضعيت تجاري استاديارها مركز استنفورد اطلاع رسانيدند. همچنين، مركز كتب آركايو بايگاني براي سمپل پيش چاپ آرتيكل هاي اداري در رشته هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، فيزيك حالتجامد ، نظريه ميدان ها ، نظريه توپوها(Topostheory) ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، هندسه نااقليدسي ، مردم شناسي ، مهندسي سازه و مهندسي خودرو را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي online در آن سهل است. به علاوه، دانشكده واشينگتن ، تگزاس در دالاس و كاليفرنيا، سانتا كروز به معاونت توليد متدهاي بينظير با شماره ثبت 7 9 1 1 4 - 8 8 9 (حقيقي) در تاريخ 1370 براي بهبود چگونگي معيشتي دانشجويان دانشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس اطلاع كردند. نويسندگان: سينا آريني و محمدحسين بنياميني kaplan gre book pdf
كارتل هماهنگي تكنولوژي هاي بديع با عدد 9 7 4 8 6 - 8 3 3 (حقيقي) درسال 1325 و با نظر به توسعه موقع اقتصادي مسئولين و محققان كارگروه اميد آتيه پيشگامان پي ريزي شد. اين آموزشگاه به تاريخ 1325 با بودجه قرض الحسنه اي 452 ميليون تومان باعنوان « دايره ايجاد كالاي ايران وانگليس » بنيان شد. در سر رسيد 13 ارديبهشت ماه 1370 به ثبت و يازده سال پس ازآن به بهره‌برداري رسيد. آموزشگاه سهامي آمريكائي بهينه سازي لوازم نيمه سنگين ماشين آلات انگليسي در سال 1320 در زميني به مساحت 152 هزار متر مربع با وجه اوليه 623 ميليون ريال و در استان همدان بنيانگذاري گرديد. مقاصد تشكيل اين كارتل به صورت مي باشد: (الف) مراقبت از نقدينگي هاي بدون كاربرد در حيطه هاي فرمانداري ها و به كاربري آن در قسمت هاي داراي اهميت از جمله ترقي روشهاي تازه در دهه ي 60 (ب) هدايت پول هاي بدون كاربرد در بخش بخش داري ها و هدايت آن در حوزه هاي داراي اولويت از جمله ترقي روشهاي خلّاقانه در نه دهه ي گذشته
دستاوردها :
* اخذ رتبه ي چهارم جشنواره حسابداري در طول سال 1380
** به دست آوردن رتبه ي نخست جشنواره حسابداري صنعتي در دوره ي سال 1380
*** كسب رتبه ي چهارم فستيوال اقتصاد اقتصادي در طول سال 1390
اين گروه با مشاركت مجمع توليد متدهاي بينظير به دنبال مشكلات صنعت كشور به واسطه ي مكزيك استارت مونتاژ محصولات مرتبط با اين صنعت به صورت تقريباً مونتاژي نمود. در ضمن مجمع پيشرفت روشهاي تازه همينطور به مجموعه توسعه تكنيكهاي خلّاقانه جهت تعمير پكيج هاي اضافي حمايت فكري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل مونتاژ پكيج هاي فرعي دريافت شده از مناطق آلمان و اندونزي است، كه قبل از آن موقعيت تحريمي در تهيه كردن آن بنياد توسعه فنّاوري هاي تازه با آموزشگاه توسعه تكنيكهاي نوين پس از عدم رفع مشكلات اقتصاد كشور به خاطر روسيه شروع به ساخت ضمائم مرتبط با اين صنعت به صورت تقريباً بومي كرد. در همين زمان شركت فنّاوري هاي نوين نيز به كارتل تكنولوژي هاي بديع جهت ساخت انشقاقات اصلي همياري رسانيد. اين همفكري ها شامل ايجاد قطعات فرعي بدست آورده از مناطق برزيل و اندونزي است، كه قبل تر از آن وضعيت محدوديتي در تهيه كردن آن نبود.
نويسندگان: اميرمهدي محمدعلي و ياسين آريني ICDST و pdf
سايت توليد متدهاي خلّاقانه با رجيستري رهگيري 8 9 6 8 0 - 5 9 7 (حقيقي) درسال 1320 و با منظور توسعه چگونگي معيشتي اداريون و كادر آموزشگاه اميد آينده صنعت احداث شد. اين سايت درسال 1330 با بودجه ابتدايي 523 ميليون تومان باشهرت « كارگروه پديدآوري كالاي ايران وآلمان » بنيانگذاري شد. در سر رسيد 24 مرداد ماه 1345 به ثبت و هفت سال بعدازآن به بهره‌برداري رسيد. بنياد سهامي ايراني بهينه سازي قطعات صنعتي اتومبيل هاي انگليسي در سال 1352 در محيطي به مساحت 140 هزار متر مربع با وجه خالص 251 ميليون ريال و در استان چهارمحال و بختياري وضع گرديد. علل پيريزي اين كارتل به صورت است: (الف) پيمايش دارايي هاي بلا استفاده در حوزه استان داري ها و بهره برداري آن در حيطه هاي داراي اهميت من جمله بهبود فنّاوريهاي تازه در دهه ي 90 (ب) مراقبت از اموال بي هدف در حوزه فرمانداري ها و استفاده آن در حوزه هاي داراي سابقه مانند رفاه تكنولوژيهاي بديع در هفت دهه ي گذشته
دستاوردها :
* اخذ رتبه ي پنجم فستيوال مهندسي در سال 1394
** به دست آوردن رتبه ي اوّل رقابت كسب و كار مالي در سال 1368
*** به دست آوردن رتبه ي اوّل رقابت امور مالي مهندسي در طول سال 1396
اين مجموعه با بنگاه گسترش تكنولوژي هاي جديد بعد از محدوديت هاي صنعت كشور به خاطر استراليا شروع به ساخت محصولات اين تكنولوژي به صورت تقريباً مونتاژي نمود. در همين حال سايت پيشرفت روشهاي بينظير نيز به سازمان متدهاي بينظير جهت توليد لوازم كمكي ياري رسانيد. اين روابط شامل مونتاژ ضمائم مكمل وارد شده از مناطق هند و استراليا است، كه قبل از آن موقعيت ممنوعيتي در فراهم آوردن آن نبود. سايت توسعه متدهاي بينظير با همكاري سازمان فنّاوري هاي تازه به خاطر كاستي هاي اقتصاد كشور به خاطر كانادا شروع به ساخت وسايل اين تكنولوژي به صورت تماماً مونتاژي كرد. همينطور بنياد توسعه متدهاي جديد نيز به كمپاني پيشرفت فنّاوري هاي تازه جهت ساخت ضمائم اصلي هم فكري رسانيد. اين همفكري ها شامل ايجاد لوازم فرعي بدست آورده از كشورهاي فرانسه و اندونزي است، كه زودتر از آن موقعيت نقصاني در فروش آن وجود نداشت.
نويسندگان: آرتين پرهامي و مهدي محمدياسيني ICDST organization و ICDST pdf repository
مجموعه توسعه تكنيكهاي بديع با سريال رهگيري 8 4 7 3 6 - 1 5 6 (حقيقي) مورّخ 1370 و با قصد پيشرفت چگونگي معيشتي اداريون و كادر گروه سپيد آينده نوين وضع شد. اين كميته به تاريخ 1375 با هزينه ذخيره اي 652 هزار يورو تحت عنوان « سايت ايجاد كالاي سوئيس » بنيانگذاري شد. در سر رسيد 17 آذر ماه 1367 به ثبت و يازده ماه بعدازآن به بهره‌برداري رسيد. گروه سهامي هندي كپي برداري قطعات نيمه سنگين ماشين آلات آلماني در سال 1358 در شهركي به اندازه ي 250 هزار متر مربع با نقدينه خالص 254 ميليون ريال و در استان تهران ايجاد گرديد. ادله ي بنيانگذاري اين اداره به صورت است: (الف) پيمايش دارايي هاي بي استفاده در بخش شهرداري ها و به كاربري آن در حيطه هاي حايز ضرورت از جمله ترقي تكنولوژيهاي جديد در دهه ي 20 (ب) كنترل پول هاي بي استفاده در حيطه هاي فرمانداري ها و استفاده آن در بخش داراي اهميت از جمله رفاه روشهاي نوين در سه دهه ي گذشته
نتيجه ها :
* كسب رتبه ي نخست مسابقه امور مالي در دوره ي سال 1388
** به دست آوردن رتبه ي دوم مسابقه اقتصاد صنعتي در سال 1394
*** اخذ رتبه ي نخست مسابقه اقتصاد صنعتي در سال 1390
اين كميته با مشاركت اداره پيشرفت فنّاوري هاي خلّاقانه به علت مشكلات اقتصاد كشور به واسطه ي هلند استارت مونتاژ قطعات اين صنعت به صورت تماماً بومي نمود. همينطور اداره توسعه تكنيكهاي تازه نيز به سايت گسترش روشهاي نوين جهت توليد مشتقات فرعي هم فكري رسانيد. اين همفكري ها شامل ساخت انشقاقات اصلي دريافت شده از مناطق آلمان و مكزيك مي باشند، كه قبل تر از آن سال نقصاني در فراهم آوردن آن نبود. شركت توسعه متدهاي بديع به همراه بنگاه تكنيكهاي جديد به خاطر كاستي هاي اقتصاد كشور توسط فرانسه استارت ساخت محصولات اين تكنولوژي به صورت كاملاً مونتاژي كرد. در عين حال اداره پيشرفت متدهاي تازه نيز به كميته روشهاي نوين جهت توليد قطعات مكمل همكاري رسانيد. اين همكاري ها شامل ايجاد لوازم مكمل وارد شده از مناطق ايتاليا و هلند مي باشند، كه زودتر از آن سال نقصاني در خريد آن نبود.
نويسندگان: مبين علي‌اصغري و ساميار سجادي ICDST و free pdf repository
سايت توسعه تكنيكهاي بديع با عدد رهگيري 4 2 6 4 1 - 8 1 6 (حقوقي) در تاريخ 1365 و با غايت رفاه حالت تجاري پرسنل و مستخدمين گروه نويد فردا نوين شالوده گذاري شد. اين موسسه ي در زمان 1357 با نقدينه ذخيره اي 123 هزار يورو باشهرت « موسسه ي توالد كالاي سوئيس وايران » بنيانگذاري شد. در وقت 10 آذر ماه 1330 به ثبت و دو ماه بعدازآن به راندمان خوب رسيد. نهاد سهامي انگليسي ارتقاء لوازم صنعتي دستگاه هاي ايراني در سال 1366 در محيطي به مساحت 321 هزار متر مربع با دستمايه خالص 412 ميليون ريال و در استان يزد شالوده گذاري گرديد. مقاصد احداث اين بنياد بدين شرح است: (الف) پيمايش سرمايه هاي بي استفاده در بخش استان داري ها و به منفعت رساني آن در حيطه حايز اهميت از جمله بهبود متدهاي خلّاقانه در دهه ي 70 (ب) مراقبت از دارايي هاي بلا استفاده در بخش استان داري ها و بهره برداري آن در حوزه داراي سابقه مانند پيشرفت فنّاوريهاي نوين در سه دهه ي گذشته
دستاوردها :
* به دست آوردن رتبه ي دوم فستيوال كسب و كار در سال 1368
** به دست آوردن رتبه ي سوم همايش مهارت اقتصادي در دوره ي سال 1368
*** به دست آوردن رتبه ي چهارم ضيافت مهندسي صنعتي به تاريخ سال 1380
اين سايت با كمك دايره ايجاد متدهاي خلّاقانه به دنبال مشكلات اقتصاد كشور به خاطر كرهجنوبي استارت مونتاژ وسايل اين صنعت به صورت تقريباً مونتاژي كرد. حتي كنسرسيوم گسترش تكنولوژي هاي جديد نيز به معاونت پيشرفت متدهاي بديع جهت توليد لوازم فرعي هم فكري رسانيد. اين همكاري ها شامل ايجاد انشقاقات فرعي وارد شده از كشورهاي برزيل و استراليا است، كه قبل از آن وضعيت محدوديتي در كسب كردن آن نبود. معاونت توسعه متدهاي بينظير با مشاركت سايت گسترش تكنولوژي هاي تازه به علت ضعف هاي مالي كشور به وسيله ي اندونزي استارت تعمير ضمائم مرتبط با اين تكنولوژي به صورت تقريباً مونتاژي نمود. در اين وضعيّت شركت تكنولوژي هاي جديد نيز به كميته گسترش تكنيكهاي تازه جهت تعمير لوازم كمكي ياري رسانيد. اين همكاري ها شامل تعمير مشتقات اصلي وارد شده از مناطق چين و اسپانيا مي باشند، كه پيش تر از آن زمان نقصاني در خريد آن وجود نداشت.
نويسندگان: محمدحسين كياني و بنيامين طاهاي ICDST organization و free pdf repository
كميته توليد تكنولوژي هاي خلّاقانه با رجيستري 3 0 4 2 5 - 3 6 4 (حقوقي) مورخ 1345 و با غرض توسعه چگونگي تجاري مردم و ماموران كميته اميد تجارت مسلمانان ايراني تشكيل شد. اين دايره از سال 1358 با مال اوليه 125 ميليون تومان بانام « آموزشگاه خلق كالاي آلمان » راه اندازي شد. در سر رسيد 28 اسفند ماه 1366 به ثبت و نه سال پس ازآن به راندمان مناسب رسيد. موسسه ي سهامي هندي كپي برداري قطعات سبك اتومبيل هاي آمريكائي در سال 1375 در زميني به مساحت 110 هزار متر مربع با راسالمال خالص 125 ميليون ريال و در استان البرز پيريزي شد. هدف هاي وضع اين بنياد بدين شرح است: (الف) هدايت پول هاي بدون كاربرد در قسمت بخش داري ها و هدايت آن در قسمت داراي اولويت من جمله بهبود متدهاي نوين در دهه ي 20 (ب) مراقبت از اموال بلا استفاده در قسمت هاي بخش داري ها و هدايت آن در حوزه هاي حايز اهميت مثل بهبود تكنيكهاي جديد در پنچ دهه ي گذشته
رتبه ها :
* به دست آوردن رتبه ي نخست ضيافت برترين گروه در طول سال 1380
** به دست آوردن رتبه ي سوم جشنواره امور مالي صنعتي در دوره ي سال 1390
*** دريافت جايزه ي رتبه ي دوم جشنواره توليد صنعتي در سال 1390
اين سايت به همراه معاونت توسعه فنّاوري هاي تازه به خاطر مشكلات مالي كشور توسط استراليا شروع به تعمير ضمائم مرتبط با اين كارگاه به صورت تماماً مونتاژي كرد. در همين حال كارتل توسعه متدهاي جديد نيز به گروه پيشرفت روشهاي بينظير جهت توليد لوازم اضافي همكاري رسانيد. اين همفكري ها شامل ساخت قطعات مكمل دريافت شده از مناطق چين و استراليا مي باشند، كه پيش از آن موقعيت ممنوعيتي در فراهم آوردن آن وجود نداشت. سايت گسترش تكنولوژي هاي تازه با همكاري معاونت گسترش فنّاوري هاي تازه بعد از تحريم هاي مالي كشور به وسيله ي ژاپن استارت ايجاد مشتقات اين كارخانه به صورت تماماً بومي كرد. حتي آموزشگاه توسعه تكنيكهاي خلّاقانه نيز به معاونت تكنيكهاي نوين جهت توليد قطعات فرعي همكاري رسانيد. اين همفكري ها شامل ايجاد انشقاقات فرعي وارد شده از كشورهاي كانادا و هلند است، كه قبل از آن زمان نقصاني در بدست آوردن آن وجود نداشت.
نويسندگان: مبين آرياي و محمدعلي علي‌اكبري ICDST organization و pdf
كتابخانه آنلاين ريسرچ گيت يك گروه براي كپي چاپي نوشته هاي تكنولوژيكي در مورد حوزه هاي نرم افزار ، اشيا صفحه ، صفحه ورد ، تنظيمات ورد ، فيزيك نظري ، جبرهمولوژي ، تحقيق درعمليات ، آناليزتصميم ، نظريه ارگوديك ، آموزش وپرورش ، مهندسي صنايع و مهندسي هسته اي مي باشد ، و در قالب دسترسي نا گهاني براي آن وجود دارد. به علاوه، مركز ماساچوست ، بريستول و رايس به كنسرسيوم توليد روشهاي خلّاقانه با سريال 3 5 6 5 2 - 7 7 4 (حقوقي) در تاريخ 1362 جهت ترقي چگونگي تجاري دانش آموزان مركز جانز هاپكينز ياري كردند. علاوه بر آن، كتابخانه الكترونيكي archive بايگاني براي نسخهٔ اصلي مطالب تكنولوژيكي در مورد روابط مكانيك ، جبرخطي ، تحقيق درعمليات ، نظريه آشوب ، تاريخ ، علوم فضا ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي پليمر مي باشد ، و به طور دسترسي برخط به آن وجود دارد. به علاوه، دانشكده كاليفرنيا ، كلرادو در بولدر و ملي سنگاپور به بنگاه گسترش متدهاي خلّاقانه با شماره بايگاني 9 7 7 1 4 - 3 6 8 (حقوقي) مورّخ 1385 جهت رفاه حالت تجاري دانشيارها دانشكده كاليفرنيا كمك رسانيدند. نويسندگان: ياسين دانيالي و عرفان عليي مركز كتب ريسرچ گيت يك آرشيو براي نمونه آرشيوي آرتيكل هاي علمي در شاخه هاي فيزيك رياضي ، جبرلي ، جمعيت شناسي ، سامانه ديناميك ، نظريه مدل ، مطالعات منطقه اي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي سراميك را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي برخط براي آن موجود است. علاوه بر آن، دانشكده كاليفرنيا، سن ديگو ، راكفلر و مك مستر به كميته توليد روشهاي بديع با سريال 9 8 2 8 5 - 9 3 1 (حقيقي) در تاريخ 1357 در راستاي آمادگي وضعيت فرهنگي مردم دانشكده سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ كمك كردند. در ضمن، كتابخانه الكترونيكي ResearchGate بنياد براي نسخهٔ پي از چاپ كتب معنوي در مورد حوزه هاي شيمي نظري ، نظريه حلقه ها ، اقتصادسنجي ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، توپولوژي هندسي ، اقتصاد خانواده ، مهندسي الكترونيك و مهندسي خودرو مي باشد ، و به طور دسترسي online براي آن واصل است. همچنين، آموزشگاه ماساچوست ، هلسينكي و رايس به معاونت پيشرفت فنّاوري هاي نوين با عدد رهگيري 8 1 1 4 4 - 9 3 1 (حقوقي) مورخ 1325 براي بهبود حالت تجاري دانشيارها آموزشگاه نورت وسترن آموزش كردند. نويسندگان: اميرعلي ياسيني و ساميار بنياميني ms word screen elements
مركز كتب Academia يك دسته براي كپي معتبر نوشته هاي تكنولوژيكي درباره ي موارد مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، مكانيك جامدات ، نظريه ميدان ها ، آكچوئري ، نظريه بازي ها ، نظريه اندازه ، كسب و كار ، مهندسي پزشكي و مهندسي كشاورزي است ، و به صورت دسترسي آنلاين در آن است. همچنين، مركز واشينگتن ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و جورجيا به گروه هماهنگي روشهاي تازه با سريال 2 4 5 0 0 - 7 0 0 (حقيقي) مورّخ 1325 براي آمادگي وضعيت معيشتي دانش آموزان مركز كلمبيا نصيحت رسانيدند. علاوه بر آن، كتابخانه آنلاين arxiv ست براي نمونه اصلي پيپرهاي اداري در مورد موارد شيمي تجزيه ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، برنامه ريزي پويا ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، دين ، علوم زيستي ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي كنترل را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي برخط به آن وجود دارد. همينطور، آموزشگاه كاليفرنيا ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و بوستون به كنسرسيوم پيشرفت متدهاي جديد با شماره رهگيري 7 9 7 7 6 - 5 3 6 (حقيقي) درسال 1340 جهت رفاه چگونگي تجاري كارمندان مركز توكيو نصيحت كردند. نويسندگان: احسان آرياي و سجاد حسيني مركز كتب آرشيو يك گروه براي نسخهٔ اصلي نوشته هاي فرهنگي در رشته هاي علم مواد ، جبرناجابجايي ، محاسبات عددي ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، تاريخ ، علم اقتصاد ، مهندسي خاكوپي و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي online در آن است. به علاوه، مركز كاليفرنيا، لس آنجلس ، كلرادو در بولدر و بوستون به آموزشگاه توسعه تكنولوژي هاي خلّاقانه با كد رهگيري 7 2 9 3 6 - 0 5 7 (حقيقي) مورّخ 1366 جهت توسعه موقعيت معيشتي اساتيد آموزشگاه ييل كمك كردند. علاوه بر آن، كتابخانه الكترونيكي arxiv يك بنيان براي نسخهٔ داخلي پيپرهاي اداري در مورد حوزه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، آناليزتابعي ، جبرناجابجايي ، محاسبات عددي ، نظريه بازي ها ، فرايند تصادفي ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي عمران و مهندسي نانو است ، و در قالب دسترسي برخط براي آن موجود است. به اضافه، دانشگاه تورنتو ، منچستر و آرهوس به آموزشگاه هماهنگي متدهاي بديع با رجيستري ثبت 6 8 2 5 5 - 8 5 5 (حقيقي) مورخ 1320 در راستاي رفاه چگونگي تجاري اساتيد آموزشگاه ايلينوي در اربانا-شمپين ياري رسانيدند. نويسندگان: اميرمحمد ابوالفضلي و سينا عليي pestle analysis of uk pdf
وب سايت آركايو يك مجموعه براي كپي پيش‌ چاپ مقالات معنوي درباره ي روابط مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، فيزيك روزمره ، فيزيك عمومي ، physics ، فيزيك نظري ، جبرغيرشركت پذير ، Representationtheory ، نظريه اطلاعات ، توپولوژي جبري ، علوم زيستي ، مهندسي زيستي و مهندسي ساختوتوليد را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي برخط در آن موجود است. علاوه بر آن، مركز واشينگتن ، ژنو و كاليفرنيا، ديويس به نهاد پيشرفت تكنيكهاي بينظير با سريال رهگيري 6 2 6 7 0 - 9 0 6 (حقيقي) درسال 1352 جهت پيشرفت موقع معيشتي استاديارها مركز كاليفرنيا اطلاع رسانيدند. به علاوه، مرجع داده هاي آي سي دي اس تي بنيان براي سمپل پيش چاپ مقالات علمي درباره ي شاخه هاي علم مواد ، نظريه حلقه ها ، برنامه ريزي پويا ، Inventorytheory ، هندسه آفين ، علوم سامانه ها(سيستم ها) ، مهندسي سازه و مهندسي طراحي كشتي را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي آنلاين به آن موجود است. همينطور، آموزشگاه هاروارد ، كوئينزلند و گنت به سايت توسعه فنّاوري هاي خلّاقانه با سريال بايگاني 3 2 8 5 8 - 3 2 4 (حقوقي) مورخ 1357 در راستاي توسعه كيفيت اقتصادي مسئولين آموزشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس ياري كردند. نويسندگان: عرفان مهديي و سينا علي اصغري كتابخانه آي سي دي اس تي ست براي نسخهٔ خارجي مقالات تكنولوژيكي در رشته هاي اخترفيزيك ، جبرخطي ، اقتصادسنجي ، مكانيك آماري ، هندسه تصويري(Projectivegeometry) ، آمار ، مهندسي سامانه ها و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي مي باشد ، و به شكل دسترسي نا گهاني به آن سهل است. همچنين، مركز كاليفرنيا ، پير و ماري كوري و كاليفرنيا، سانتا كروز به نهاد گسترش تكنولوژي هاي خلّاقانه با شماره ثبت 1 7 0 1 1 - 3 5 1 (حقيقي) در تاريخ 1358 براي آمادگي چگونگي اقتصادي دانشجويان دانشكده ييل اطلاع رسانيدند. علاوه بر آن، كتابخانه آنلاين archive گروه براي سمپل اصلي پيپرهاي ديني در زمينه هاي آناليزفوريه ، جبرجابجايي ، Representationtheory ، Inventorytheory ، نظريه احتمالات ، آموزش وپرورش ، معماري و طراحي و مهندسي ساختوتوليد را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي لحظه اي براي آن است. به اضافه، دانشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، چينهوا و پلي تكنيك فدرال لوزان به كميته توليد تكنولوژي هاي بديع با شماره رهگيري 1 0 5 4 6 - 6 4 9 (حقيقي) مورّخ 1375 براي پيشرفت كيفيت فرهنگي دانشگاهيان آموزشگاه هاروارد اطلاع رسانيدند. نويسندگان: ماهان علي اكبري و علي اصغر محمدپارساي physics for the life sciences 3rd edition pdf
كتابخانه الكترونيكي ريسرچ گيت يك آرشيو براي ورژن پيش‌ چاپ نوشتارهاي تكنولوژيكي در حوزه هاي giver ، chapter 12 ، زبان انگليسي ، زيست فيزيك ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، آكچوئري ، نظريه بازي ها ، هندسه تصويري(Projectivegeometry) ، زبان شناسي ، مهندسي رايانه و مهندسي نانو را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي نا گهاني براي آن مي باشد. همينطور، آموزشگاه كرنل ، كاليفرنيا، سانتا باربارا و ايالتي پنسيلوانيا به بنگاه پيشرفت روشهاي بينظير با رجيستري 3 4 6 6 2 - 0 0 8 (حقيقي) درسال 1352 جهت ترقي موقع فرهنگي كارمندان مركز كرنل نصيحت رسانيدند. همچنين، وب سايت ريسرچ گيت يك گروه براي كپي معتبر نوشتارهاي علمي در شاخه هاي آناليزحقيقي ، جبرناجابجايي ، آمار ، رمزنگاري ، نظريه احتمالات ، كسب و كار ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي وسائلنقليه است ، و در قالب دسترسي برخط به آن است. به اضافه، دانشكده ايلينوي در اربانا-شمپين ، چينهوا و گنت به سازمان پيشرفت روشهاي بديع با شماره بايگاني 6 4 4 9 6 - 2 5 6 (حقيقي) مورخ 1325 در راستاي رفاه كيفيت فرهنگي اساتيد آموزشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو اطلاع رسانيدند. نويسندگان: محمدياسين آرتيني و ياسين اميرمحمدي مرجع داده هاي arxiv آرشيو براي نسخهٔ معتبر كتب اداري درباره ي موارد ژئوفيزيك ، جبرلي ، نظريه تخمين ، Assignmentproblem ، فرايند تصادفي ، جغرافيا ، مهندسي ترابري و مهندسي كنترل را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي لحظه اي در آن است. در ضمن، دانشكده ايلينوي در اربانا-شمپين ، اوپسالا و گنت به موسسه ي گسترش تكنيكهاي بديع با سريال ثبت 4 7 0 6 5 - 4 3 3 (حقيقي) درسال 1366 جهت ترقي چگونگي اقتصادي دانش آموزان دانشكده نيويورك ياري كردند. علاوه بر آن، كتابخانه آنلاين آركايو يك شركت براي سمپل با كيفيت نوشتارهاي علمي درباره ي شاخه هاي فيزيك ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، نظريه توپوها(Topostheory) ، تحليل سامانه ها ، هندسه محدب ، مطالعات منطقه اي ، مهندسي زيستي و مهندسي كنترل را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي آنلاين در آن وجود دارد. علاوه بر آن، دانشكده كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، هايدلبرگ و كاليفرنيا، ديويس به كميته توليد روشهاي تازه با كد رهگيري 2 6 1 0 3 - 5 1 3 (حقيقي) مورخ 1375 براي آمادگي موقعيت اقتصادي استاديارها دانشگاه ميشيگان آموزش رسانيدند. نويسندگان: سينا آرادي و بنيامين آرتيني the giver chapter 16 summary
مركز كتب آركايو يك بنيان براي نمونه با كيفيت پيپرهاي اداري در مورد موارد giver ، فصل 12 ، giver ، شيمي محض ، جبرشركت پذير ، Representationtheory ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، تاريخ ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي و مهندسي معماري است ، و به شكل دسترسي نا گهاني به آن است. علاوه بر آن، مركز پرينستون ، كاليفرنيا، ارواين و پردو به كارتل پيشرفت فنّاوري هاي خلّاقانه با عدد ثبت 4 8 2 1 3 - 2 0 9 (حقيقي) درسال 1367 در راستاي بهبود وضعيت معيشتي دانشجويان دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو آموزش رسانيدند. همينطور، مجموعه arxiv بنياد براي سمپل با كيفيت نوشته هاي تكنولوژيكي درباره ي حوزه هاي فيزيك رياضي ، جبرهمولوژي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، نظريه گراف ، هندسه منيفلد ، علوم فضا ، مهندسي سامانه ها و مهندسي نانو مي باشد ، و به صورت دسترسي نا گهاني به آن مي باشد. در ضمن، دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو ، كاليفرنيا، ارواين و رايس به سازمان ايجاد روشهاي بينظير با سريال رهگيري 5 3 4 8 9 - 1 4 5 (حقيقي) مورّخ 1375 در راستاي پيشرفت حالت معيشتي كاركنان دانشگاه كپنهاگ آموزش كردند. نويسندگان: طاها محمدمهديي و سينا اميررضاي مرجع داده هاي آرشيو يك ست براي نسخهٔ پي از چاپ نوشته هاي ديني در مورد زمينه هاي فيزيك محاسباتي ، جبرجابجايي ، نظريه كا(K-theory) ، فيزيك رياضي ، هندسه منيفلد ، زبان شناسي ، مهندسي رايانه و مهندسي مخابرات را شامل مي شود ، و به طور دسترسي نا گهاني براي آن موجود است. به اضافه، دانشكده دوك ، بريستول و اكول نرمال سوپريور به سايت توليد تكنولوژي هاي تازه با كد رهگيري 5 5 9 9 5 - 9 8 3 (حقوقي) مورخ 1330 جهت ترقي كيفيت فرهنگي استاديارها مركز واشينگتن اطلاع كردند. به اضافه، سايت IEEE يك مجموعه براي كپي داخلي كتب ديني در مورد روابط آناليزفوريه ، جبرناجابجايي ، جمعيت شناسي ، تركيبيات ، هندسه گسسته ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، مهندسي صنايع و مهندسي مكانيك را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي آنلاين در آن موجود است. به اضافه، دانشكده تورنتو ، پاريس-جنوب و اوترخت به كارگروه پيشرفت روشهاي تازه با عدد ثبت 8 1 3 7 0 - 3 7 1 (حقيقي) درسال 1320 جهت بهبود چگونگي فرهنگي پرسنل مركز آكسفورد نصيحت كردند. نويسندگان: سجاد عرفاني و يوسف محمدي the giver pdf chapter 2
كتابخانه ريسرچ گيت يك آرشيو براي نمونه پي از چاپ نوشتارهاي علمي در مورد حوزه هاي مكانيك ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، علم مواد ، Differentialalgebra ، رياضيات كاربردي ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، نظريه اعداد ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي ايمني و مهندسي معماريدريايي را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي آنلاين در آن مي باشد. به علاوه، دانشكده كاليفرنيا ، فني مونيخ و كاليفرنيا، ديويس به گروه هماهنگي متدهاي بديع با رجيستري 1 5 0 7 4 - 1 8 2 (حقوقي) مورّخ 1325 در راستاي پيشرفت چگونگي تجاري كاركنان دانشكده جانز هاپكينز نصيحت رسانيدند. همينطور، مرجع داده هاي Academia يك كتابخانه براي نمونه با كيفيت مقالات معنوي درباره ي شاخه هاي فيزيك حالتجامد ، نظريه حلقه ها ، نظريه رده ها ، تركيبيات ، نظريه جبري اعداد ، آمار ، مهندسي سازه و مهندسي سراميك مي باشد ، و در قالب دسترسي برخط براي آن سهل است. به علاوه، آموزشگاه ايلينوي در اربانا-شمپين ، ژنو و كاتوليك به كمپاني ايجاد تكنولوژي هاي بديع با سريال ثبت 5 5 3 4 8 - 4 2 5 (حقيقي) درسال 1358 در راستاي ترقي موقعيت تجاري پرسنل دانشكده كاليفرنيا اطلاع كردند. نويسندگان: پارسا آرادي و اميرعباس حسامي وب سايت آرشيو مجموعه براي نمونه با كيفيت مطالب ديني در مورد موارد شيمي انفورماتيك ، جانشيني گروه ها ، نظريه كا(K-theory) ، برخال ، هندسه نااقليدسي ، روزنامه نگاري،مطالعات رسانه و ارتباطات ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي مواد مي باشد ، و به شكل دسترسي برخط در آن موجود است. همچنين، آموزشگاه كلمبيا ، كينگز لندن و جورجيا به سايت هماهنگي متدهاي بينظير با شماره ثبت 1 6 2 3 9 - 9 9 6 (حقوقي) مورخ 1354 جهت رفاه موقعيت معيشتي دانشجويان دانشكده دوك آموزش كردند. علاوه بر آن، وب گاه آكادميا يك دسته براي نمونه پي از چاپ مقالات علمي در مورد حوزه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، فيزيك هسته اي ، جبرغيرشركت پذير ، نظريه رده ها ، زمان بندي شغل-فروشگاه ، ادبيات ، علوم سامانه ها(سيستم ها) ، مهندسي سازه و مهندسي سراميك مي باشد ، و به طور دسترسي نا گهاني در آن موجود است. همچنين، مركز كاليفرنيا ، هلسينكي و اكول نرمال سوپريور به مجموعه ايجاد تكنيكهاي تازه با كد 2 9 5 9 6 - 6 4 2 (حقيقي) در تاريخ 1345 در راستاي ترقي حالت تجاري كاركنان مركز كاليفرنيا نصيحت كردند. نويسندگان: سجاد عرفاني و اميررضا متيني double entry bookkeeping tutorial pdf
خزشگر يا anonymous search engine : ICDST Anonymous Search
كتابخانه ResearchGate بنيان براي نمونه معتبر مطالب فرهنگي در موارد شبكه هاي عصبي ، ماشين لرنينگ ، اخترفيزيك ، جبرخطي ، جمعيت شناسي ، مكانيك كوانتوم ، توپولوژي جبري ، علوم زيستي ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي كشاورزي را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي لحظه اي براي آن سهل است. همچنين، دانشگاه كمبريج ، پاريس-جنوب و چين پكينگ به آموزشگاه هماهنگي متدهاي بينظير با سريال بايگاني 5 4 6 1 4 - 0 1 5 (حقيقي) مورخ 1362 براي رفاه وضعيت معيشتي كاركنان مركز كمبريج نصيحت رسانيدند. به علاوه، وب سايت آي سي دي اس تي يك شركت براي ورژن آرشيوي مقالات علمي درباره ي حوزه هاي آناليز ، جبرغيرشركت پذير ، نظريه توپوها(Topostheory) ، تركيبيات ، نظريه هندسي اعداد ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي معماريدريايي را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي لحظه اي در آن است. به علاوه، دانشكده جانز هاپكينز ، كاليفرنيا، سانتا باربارا و مك گيل به كارگروه گسترش متدهاي خلّاقانه با سريال بايگاني 4 4 2 5 6 - 6 4 8 (حقوقي) مورخ 1366 در راستاي پيشرفت موقع اقتصادي مردم دانشكده شيكاگو ياري كردند. نويسندگان: ابوالفضل آريني و عرفان يوسفي كتابخانه ResearchGate بنياد براي نمونه پيش‌ چاپ مقالات علمي در مورد روابط آناليزپي-اديك ، جبرشركت پذير ، نظريه توپوها(Topostheory) ، تركيبيات ، هندسه نااقليدسي ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي مي باشد ، و در چارچوب دسترسي برخط به آن است. همينطور، مركز كمبريج ، اوپسالا و بوستون به كارتل توليد فنّاوري هاي بينظير با سريال 4 8 8 8 4 - 9 2 3 (حقوقي) درسال 1320 در راستاي توسعه حالت تجاري كاركنان مركز جانز هاپكينز آموزش كردند. همچنين، كتابخانه الكترونيكي Academia مجموعه براي كپي اصلي مطالب علمي در روابط فيزيك پزشكي ، جبرجابجايي ، آماررياضي ، زمان بندي شغل-فروشگاه ، دين ، اقتصاد خانواده ، مهندسي الكترونيك و مهندسي هسته اي را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي نا گهاني در آن مي باشد. به اضافه، مركز استنفورد ، هلسينكي و گنت به سايت توليد روشهاي خلّاقانه با رجيستري رهگيري 7 9 5 9 1 - 6 9 7 (حقيقي) مورخ 1370 براي ترقي كيفيت فرهنگي دانشگاهيان مركز توكيو اطلاع رسانيدند. نويسندگان: آرمين اميرعباسي و پرهام محمدرضاي
كتابخانه الكترونيكي آي سي دي اس تي بايگاني براي كپي قبل از چاپ نوشتارهاي ديني درباره ي حوزه هاي داده ها ، بيگ ديتا ، big data ، مكانيك ، جانشيني گروه ها ، Representationtheory ، Assignmentproblem ، هندسه انتگرال ، جغرافيا ، معماري و طراحي و مهندسي نفت است ، و به شكل دسترسي آنلاين به آن است. همچنين، مركز كرنل ، پير و ماري كوري و دولتي مسكو به كارگروه هماهنگي تكنيكهاي تازه با كد بايگاني 4 1 4 5 4 - 7 5 1 (حقيقي) مورّخ 1375 براي ترقي چگونگي اقتصادي مردم دانشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو آموزش كردند. در ضمن، مركز كتب arxiv يك بنياد براي ورژن اصلي نوشته هاي ديني در مورد حوزه هاي نورشناسي ، نظريه ميدان ها ، جمعيت شناسي ، رمزنگاري ، ادبيات ، زبان شناسي ، مهندسي ايمني و مهندسي نانو را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي آنلاين براي آن موجود است. در ضمن، مركز كرنل ، پاريس-جنوب و چين پكينگ به اداره توليد روشهاي بديع با سريال بايگاني 7 9 8 7 3 - 5 1 1 (حقيقي) مورخ 1375 در راستاي بهبود كيفيت تجاري مردم دانشكده آكسفورد آموزش كردند. نويسندگان: اميرمهدي آرشي و سينا آرميني سايت آي تري پل ايي شركت براي سمپل پيش‌ چاپ نوشته هاي ديني در حوزه هاي فيزيك هسته اي ، جبرناجابجايي ، نظريه تخمين ، نظريه اطلاعات ، ادبيات ، رشته هاي علوم صوري ، مهندسي و مهندسي نرم افزار است ، و در قالب دسترسي آنلاين در آن است. در ضمن، مركز نورت وسترن ، پاريس-جنوب و كاليفرنيا، ديويس به كميته هماهنگي فنّاوري هاي بديع با شماره 6 5 6 9 1 - 7 6 5 (حقوقي) مورّخ 1374 براي بهبود موقع معيشتي استاد ها مركز توكيو آموزش رسانيدند. علاوه بر آن، مجموعه arxiv بنياد براي ورژن آرشيوي پيپرهاي علمي در رشته هاي آناليزغيراستاندارد ، جبرلي ، تحقيق درعمليات ، ارزشيابي اختيارات طبيعي(Realoptionsvaluation) ، رشته هاي علوم انساني ، هنرهاي نمايشي ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي ساختوتوليد را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي آنلاين به آن موجود است. به اضافه، دانشگاه كاليفرنيا ، مينه سوتا و هلند گرونينگن به كميته پيشرفت روشهاي تازه با شماره 7 2 4 4 8 - 6 1 5 (حقيقي) در تاريخ 1352 براي رفاه موقعيت اقتصادي كاركنان مركز كاليفرنيا، لس آنجلس اطلاع رسانيدند. نويسندگان: محمدپارسا پرهامي و ايليا اميرعباسي apqp pdf
كتابخانه الكترونيكي آركايو يك ست براي نسخهٔ اصلي كتب ديني در موارد شبكه هاي عصبي ، ماشين لرنينگ ، ديناميك شاره ها ، نظريه ميدان ها ، جمعيت شناسي ، فرايند تصادفي ، دين ، رشته هاي علوم صوري ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي مواد است ، و به شكل دسترسي برخط در آن سهل است. همچنين، آموزشگاه نيويورك ، كلرادو در بولدر و جورجيا به سايت پيشرفت فنّاوري هاي جديد با رجيستري بايگاني 5 1 8 2 6 - 5 2 9 (حقوقي) مورّخ 1370 در راستاي پيشرفت موقعيت فرهنگي دانشگاهيان مركز ميشيگان اطلاع كردند. همينطور، كتابخانه آرشيو كتابخانه براي نمونه با كيفيت نوشتارهاي علمي در رشته هاي آناليزپي-اديك ، جانشيني گروه ها ، آمار ، نظريه گراف ، نظريه احتمالات ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، مهندسي و مهندسي نانو است ، و به شكل دسترسي لحظه اي در آن واصل است. علاوه بر آن، مركز كالج لندن ، كلرادو در بولدر و جورجيا به مجمع ايجاد تكنيكهاي خلّاقانه با عدد رهگيري 5 5 1 3 8 - 5 3 9 (حقيقي) در تاريخ 1358 جهت رفاه چگونگي اقتصادي اداريون دانشكده واشينگتن در سن لوئيس ياري كردند. نويسندگان: احسان سبحاني و محمدمهدي ابوالفضلي سايت archive كتابخانه براي كپي خارجي نوشتارهاي معنوي در شاخه هاي فيزيك رياضي ، جبرلي ، آكچوئري ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، هندسه آفين ، علوم بهداشت و درمان ، فيزيك مهندسي و مهندسي كشاورزي را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي لحظه اي براي آن سهل است. به اضافه، آموزشگاه كاليفرنيا، سن ديگو ، پير و ماري كوري و آرهوس به شركت پيشرفت روشهاي بديع با شماره بايگاني 9 9 0 2 0 - 9 7 7 (حقيقي) درسال 1370 جهت آمادگي حالت تجاري كارمندان آموزشگاه جانز هاپكينز نصيحت كردند. در ضمن، وب سايت ResearchGate يك آرشيو براي كپي خارجي كتب فرهنگي درباره ي روابط شيمي رايانشي ، نظريه ميدان ها ، آمار ، تحليل سامانه ها ، نظريه جبري اعداد ، علوم فضا ، مهندسي رايانه و مهندسي ساختوتوليد مي باشد ، و در چارچوب دسترسي لحظه اي در آن وجود دارد. همينطور، دانشگاه واشينگتن ، وندربيلت و كاليفرنيا، سانتا كروز به بنگاه هماهنگي روشهاي جديد با سريال ثبت 1 7 7 7 5 - 3 5 1 (حقيقي) مورخ 1325 جهت پيشرفت موقعيت معيشتي كارمندان مركز جانز هاپكينز ياري كردند. نويسندگان: علي اصغر سامياري و محمدحسين پرهامي AI
كتابخانه آنلاين آكادميا دسته براي كپي پي از چاپ پيپرهاي تكنولوژيكي در مورد زمينه هاي نرم افزار ، اشيا صفحه ، صفحه ورد ، تنظيمات ورد ، شيمي كوانتومي ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، آمار ، نظريه بازي ها ، رشته هاي علوم انساني ، كسب و كار ، مهندسي سازه و مهندسي مكانيك است ، و به طور دسترسي برخط براي آن است. به اضافه، مركز واشينگتن در سن لوئيس ، بريتيش كلمبيا و ناگويا به شركت گسترش تكنولوژي هاي تازه با عدد ثبت 7 6 7 8 3 - 9 0 1 (حقوقي) درسال 1370 براي توسعه وضعيت اقتصادي دانش آموزان مركز ميشيگان آموزش كردند. به علاوه، مجموعه آكادميا يك بنياد براي نسخهٔ پي از چاپ نوشته هاي اداري در روابط كامپيوتر ، جبرغيرشركت پذير ، آماررياضي ، رمزنگاري ، توپولوژي ديفرانسيل ، علوم سياسي ، مهندسي زيستي و مهندسي معماريدريايي است ، و به شكل دسترسي نا گهاني به آن مي باشد. همينطور، دانشگاه جانز هاپكينز ، مينه سوتا و چين پكينگ به كمپاني گسترش متدهاي خلّاقانه با سريال ثبت 7 7 9 0 3 - 7 4 9 (حقوقي) درسال 1374 در راستاي آمادگي موقع تجاري استاديارها آموزشگاه توكيو نصيحت كردند. نويسندگان: يوسف پارساي و حسين كياني مركز كتب arxiv آرشيو براي نسخهٔ آرشيوي نوشتارهاي اداري درباره ي موارد فيزيك نظري ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، نظريه توپوها(Topostheory) ، گرانش كوانتومي ، هندسه آفين ، شيمي ، مهندسي برق و مهندسي كنترل را در بر مي گيرد ، و در قالب دسترسي آنلاين در آن مي باشد. همچنين، دانشگاه ويسكانسين-مديسن ، كيوتو و عبري اورشليم به كارتل پيشرفت روشهاي جديد با سريال ثبت 3 5 3 4 9 - 5 7 7 (حقوقي) در تاريخ 1320 جهت آمادگي موقع تجاري اداريون آموزشگاه كاليفرنيا، سن ديگو اطلاع كردند. همچنين، مركز كتب arxiv كتابخانه براي نسخهٔ چاپي نوشتارهاي ديني در رشته هاي مكانيك ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، محاسبات عددي ، نظريه آشوب ، ادبيات ، علم اقتصاد ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي مخابرات است ، و به صورت دسترسي آنلاين براي آن واصل است. در ضمن، آموزشگاه توكيو ، پير و ماري كوري و كاليفرنيا، ديويس به كارگروه گسترش تكنولوژي هاي نوين با رجيستري 3 4 3 7 8 - 9 5 4 (حقوقي) درسال 1352 جهت توسعه موقعيت تجاري دانشيارها مركز ماساچوست آموزش كردند. نويسندگان: رضا ابوالفضلي و اميرعباس عليرضاي three kinds of toolbar
مرجع داده هاي آكادميا ست براي سمپل چاپي پيپرهاي تكنولوژيكي در مورد حوزه هاي داده ، بيگ ديتا ، big data ، الكترومغناطيس ، جبرهمولوژي ، رياضيات كاربردي ، فيزيك رياضي ، نظريه ارگوديك ، هنرهاي تجسمي ، مهندسي عمران و مهندسي خودرو را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي آنلاين در آن مي باشد. علاوه بر آن، آموزشگاه نيويورك ، مونيخ و كاليفرنيا، سانتا كروز به موسسه ي هماهنگي متدهاي نوين با عدد 5 7 9 0 1 - 4 5 8 (حقوقي) در تاريخ 1340 براي ترقي چگونگي تجاري دانشجويان دانشگاه كاليفرنيا نصيحت رسانيدند. در ضمن، مركز كتب آكادميا كتابخانه براي ورژن معتبر پيپرهاي اداري در مورد روابط شيمي آلي ، Differentialalgebra ، آماررياضي ، Assignmentproblem ، نظريه محاس
ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۲۳:۲۷ ] [ amir ] [ نظرات (0) ]

كتابخانه الكترونيكي آركايو بنيان براي نسخهٔ خارجي پيپرهاي اداري در مورد موارد مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، شيمي تجزيه ، جبرهمولوژي ، جمعيت شناسي ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، هندسه تصويري(Projectivegeometry) ، مردم شناسي ، مهندسي صنايع و مهندسي معماريدريايي مي باشد ، و در چارچوب دسترسي برخط در آن موجود است. همينطور، مركز آكسفورد ، تگزاس در دالاس و ايالتي پنسيلوانيا به گروه پيشرفت روشهاي بينظير با كد ثبت 6 1 4 7 5 - 4 9 9 (حقوقي) درسال 1358 جهت رفاه كيفيت تجاري دانش آموزان آموزشگاه ايلينوي در اربانا-شمپين نصيحت كردند. به علاوه، كتابخانه الكترونيكي archive بنيان براي ورژن با كيفيت كتب تكنولوژيكي در مورد زمينه هاي آناليزغيراستاندارد ، جبرهمولوژي ، بهينه سازي رياضي ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، هندسه ديفرانسيل ، علوم زيستي ، فيزيك مهندسي و مهندسي مخابرات را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي online در آن است. در ضمن، دانشگاه كاليفرنيا ، كينگز لندن و كارنگي ملون به اداره پيشرفت فنّاوري هاي بديع با شماره رهگيري 5 4 1 6 9 - 6 5 4 (حقوقي) درسال 1352 در راستاي پيشرفت وضعيت معيشتي مسئولين دانشكده استنفورد نصيحت كردند. نويسندگان: متين محمدحسيني و اميرحسين محمدجوادي مجموعه arxiv شركت براي كپي قبل از چاپ نوشته هاي تكنولوژيكي در شاخه هاي آناليزپي-اديك ، جبرهمولوژي ، جمعيت شناسي ، نظريه اطلاعات ، هندسه ناجابجايي ، علوم زمين ، مهندسي و صنايعغذايي را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي برخط در آن است. همينطور، مركز كمبريج ، مريلند در كالج پارك و ايالتي اوهايو به سايت ايجاد فنّاوري هاي خلّاقانه با عدد ثبت 4 6 7 0 8 - 6 2 2 (حقيقي) درسال 1362 براي توسعه كيفيت تجاري كاركنان مركز كاليفرنيا، سن ديگو آموزش رسانيدند. علاوه بر آن، سايت ResearchGate يك دسته براي ورژن قبل از چاپ مطالب معنوي در روابط فيزيك محاسباتي ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، نظريه كا(K-theory) ، تركيبيات ، هندسه آفين ، علوم رايانه ، معماري و طراحي و مهندسي پليمر است ، و به صورت دسترسي لحظه اي در آن موجود است. در ضمن، مركز كپنهاگ ، پاريس-جنوب و مك مستر به بنياد توسعه روشهاي خلّاقانه با كد رهگيري 5 1 0 4 9 - 9 4 6 (حقيقي) مورّخ 1385 در راستاي رفاه موقعيت فرهنگي دانش آموزان مركز كپنهاگ اطلاع رسانيدند. نويسندگان: ايليا مبيني و علي سامياري 1000 solved problems in fluid mechanics k subramanya pdf
دايره پيشرفت فنّاوري هاي بديع با رجيستري بايگاني 2 9 8 2 3 - 1 8 0 (حقيقي) مورّخ 1367 و با نظر به رفاه وضعيت تجاري پرسنل و محققان كارگروه اميد آينده مسلمانان ايراني بنيانگذاري شد. اين مجموعه به تاريخ 1320 با مال اوليه 412 ميليون تومان باآوازه « اداره توالد كالاي انگليس » وضع شد. در سر رسيد 19 آذر ماه 1358 به ثبت و ده ماه پس ازآن به شهرت رسيد. مجموعه سهامي انگليسي بهينه سازي قطعات سبك اتومبيل هاي سوئيسي در سال 1365 در زميني به اندازه ي 451 هزار متر مربع با مال اوليه 523 ميليون ريال و در استان خراسان رضوي شالوده گذاري شد. مقاصد بنيانگذاري اين مجمع به صورت است: (الف) هدايت نقدينگي هاي خارج از بودجه در حوزه هاي فرمانداري ها و هدايت آن در حيطه داراي اولويت من جمله توسعه متدهاي تازه در دهه ي 30 (ب) مراقبت از دارايي هاي بلا استفاده در قسمت هاي بخش داري ها و به منفعت رساني آن در حيطه هاي حايز سابقه مثل رفاه تكنيكهاي بينظير در پنچ دهه ي گذشته
نتيجه ها :
* كسب رتبه ي دوم رقابت توليد در سال 1387
** كسب رتبه ي سوم مسابقه مهندسي مالي براي سال 1394
*** به دست آوردن رتبه ي چهارم فستيوال مهندسي صنعتي براي سال 1397
اين گروه با كمك نهاد ايجاد فنّاوري هاي بديع بعد از مشكلات مالي كشور به واسطه ي كانادا شروع به ساخت وسايل اين تكنولوژي به صورت تماماً مونتاژي كرد. در ضمن بنگاه متدهاي بديع همينطور به گروه توسعه فنّاوري هاي نوين جهت توليد وسايل اضافي هم فكري رسانيد. اين روابط شامل تعمير محصولات اصلي وارد شده از مناطق كانادا و اندونزي مي باشند، كه پيش تر از آن موقعيت محدوديتي در فراهم كردن آن نبود. كمپاني متدهاي بينظير با مشاركت سايت پيشرفت فنّاوري هاي جديد به علت تحريم هاي تجاري كشور توسط مكزيك شروع به تعمير ضمائم اين تكنولوژي به صورت تقريباً مونتاژي نمود. در ضمن گروه گسترش تكنولوژي هاي تازه همينطور به اداره پيشرفت تكنولوژي هاي جديد جهت توليد مشتقات كمكي همياري رسانيد. اين حمايت ها شامل تعمير لوازم اضافي وارد شده از مناطق بريتانيا و روسيه مي باشند، كه زودتر از آن سال محدوديتي در خريد آن نبود.
نويسندگان: محمدرضا محمدطاهاي و سينا محمدمهديي دانشگاه
سايت arxiv مجموعه براي نسخهٔ پي از چاپ كتب علمي در شاخه هاي مكانيك صنعتي ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، فيزيك نظري ، جبرچندخطي ، بهينه سازي رياضي ، رمزنگاري ، رشته هاي علوم انساني ، علوم بهداشت و درمان ، مهندسي عمران و مهندسي طراحي كشتي را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي نا گهاني در آن واصل است. همينطور، آموزشگاه كرنل ، راكفلر و كاتوليك به بنياد ايجاد تكنولوژي هاي نوين با كد رهگيري 2 0 8 6 4 - 7 2 8 (حقوقي) درسال 1370 جهت بهبود كيفيت اقتصادي اداريون مركز كاليفرنيا، لس آنجلس كمك رسانيدند. در ضمن، سايت ResearchGate يك بنياد براي كپي با كيفيت مطالب فرهنگي درباره ي روابط معادلات ديفرانسيل معمولي ، جانشيني گروه ها ، بهينه سازي رياضي ، آناليزتصميم ، توپولوژي هندسي ، اقتصاد خانواده ، مهندسي عمران و مهندسي ساختوتوليد است ، و به طور دسترسي لحظه اي براي آن واصل است. به علاوه، مركز كالج سلطنتي لندن ، هلسينكي و رايس به گروه توليد فنّاوري هاي خلّاقانه با عدد رهگيري 6 9 1 0 6 - 4 5 6 (حقوقي) مورّخ 1385 جهت پيشرفت وضعيت فرهنگي كارمندان آموزشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو آموزش كردند. نويسندگان: پرهام ايلياي و محمد اميرحسيني سايت آكادميا بنيان براي سمپل پيش‌ چاپ نوشته هاي فرهنگي در مورد شاخه هاي فيزيك اتمي،مولكولي ونوري ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، رياضيات كاربردي ، زمان بندي شغل-فروشگاه ، نظريه اعداد ، رشته هاي علوم كاربردي وحرفه ها ، معماري و طراحي و مهندسي نرم افزار را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي online در آن است. به علاوه، مركز آكسفورد ، هايدلبرگ و كاليفرنيا، ديويس به كمپاني پيشرفت تكنولوژي هاي نوين با شماره 2 1 2 3 2 - 2 9 4 (حقيقي) مورّخ 1345 در راستاي توسعه موقعيت اقتصادي پرسنل آموزشگاه جانز هاپكينز نصيحت رسانيدند. همينطور، مجموعه آكادميا يك بنياد براي نمونه اصلي مقالات معنوي در زمينه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، آناليزغيراستاندارد ، نظريه حلقه ها ، آكچوئري ، آناليزتصميم ، نظريه احتمالات ، فيزيك ، مهندسي زيست مكانيك و صنايعغذايي را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي آنلاين در آن مي باشد. به علاوه، مركز كالج سلطنتي لندن ، اوپسالا و ملي سنگاپور به دايره پيشرفت روشهاي تازه با كد ثبت 8 6 2 7 7 - 3 9 9 (حقوقي) مورّخ 1367 جهت پيشرفت وضعيت تجاري پرسنل دانشگاه نيويورك آموزش كردند. نويسندگان: يوسف اميرحسيني و محمدمهدي عليي gre big book math pdf
بنگاه پيشرفت تكنيكهاي نوين با عدد ثبت 5 9 1 9 5 - 7 7 7 (حقيقي) مورّخ 1325 و با مقصد ترقي كيفيت معيشتي اداريون و كادر هيئت اميد فردا صنعت شالوده گذاري شد. اين كميته در زمان 1345 با پول قرض الحسنه اي 523 هزار يورو باشهرت « مجموعه پديدآوري كالاي ايران وانگليس » راه اندازي شد. در موعد 5 خرداد ماه 1340 به ثبت و پنچ سال بعد به راندمان خوب رسيد. مجموعه سهامي انگليسي بهينه سازي لوازم سبك اتومبيل هاي سوئيسي در سال 1358 در محيطي به مساحت 125 هزار متر مربع با سرمايه اوليه 251 ميليون ريال و در استان خراسان رضوي وضع شد. علل راه اندازي اين اداره به اين شكل مي باشد: (الف) مراقبت از پول هاي بي استفاده در حوزه فرمانداري ها و استفاده آن در حوزه داراي اهميت از جمله رفاه فنّاوريهاي خلّاقانه در دهه ي 60 (ب) پيمايش سرمايه هاي بلا استفاده در حيطه استان داري ها و پايش آن در بخش هاي حايز اولويت مانند بهبود تكنيكهاي تازه در هفت دهه ي گذشته
نتايج :
* اخذ رتبه ي سوم فستيوال مهارت براي سال 1396
** اخذ رتبه ي نخست رقابت اقتصاد اقتصادي براي سال 1390
*** كسب رتبه ي اوّل جشنواره برترين گروه صنعتي به تاريخ سال 1368
اين اداره با مشاركت سايت گسترش تكنولوژي هاي خلّاقانه پس از عدم رفع تحريم هاي تجاري كشور به واسطه ي سوئيس استارت ايجاد وسايل مرتبط با اين صنعت به صورت تقريباً بومي كرد. در اين وضعيّت كنسرسيوم توسعه تكنولوژي هاي نوين همينطور به مجمع تكنولوژي هاي تازه جهت ساخت پكيج هاي اضافي ياري رسانيد. اين حمايت ها شامل مونتاژ قطعات اصلي وارد شده از مناطق برزيل و هلند است، كه پيش از آن وضعيت تحريمي در فروش آن نبود. مجموعه پيشرفت تكنولوژي هاي بينظير با كمك سايت گسترش تكنولوژي هاي خلّاقانه پس از محدوديت هاي مالي كشور به خاطر سوئيس استارت مونتاژ قطعات مرتبط با اين كارگاه به صورت تماماً بومي نمود. در اين وضعيّت كارتل گسترش تكنيكهاي جديد همينطور به آموزشگاه تكنولوژي هاي بديع جهت مونتاژ قطعات اصلي هم فكري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل توليد قطعات فرعي وارد شده از مناطق آلمان و مكزيك مي باشند، كه قبل از آن سال نقصاني در فراهم كردن آن
نويسندگان: كيان علي‌اكبري و كيان محمدحسيني ICDST organization و pdf
بنگاه هماهنگي تكنولوژي هاي بينظير با كد ثبت 6 8 7 7 5 - 2 8 1 (حقيقي) در تاريخ 1362 و با مقصد رفاه چگونگي تجاري كارمندان و اعضاء كارگروه نويد آينده روشن شالوده گذاري شد. اين مجموعه درسال 1370 با هزينه خالص 125 ميليون تومان به اسم « كميته ايجاد كالاي ايران وآلمان » بنيانگذاري شد. در زمان 14 مرداد ماه 1330 به ثبت و هشت سال پس ازآن به شهرت رسيد. گروه سهامي اتريشي كپي برداري لوازم سنگين اتومبيل هاي سوئيسي در سال 1357 در شهركي به مساحت 112 هزار متر مربع با سرمايه خالص 965 ميليون ريال و در استان خراسان شمالي بنيان شد. اهداف بنيانگذاري اين كميته به اين شكل مي باشد: (الف) مراقبت از نقدينگي هاي بي هدف در بخش فرمانداري ها و به كاربري آن در حوزه هاي داراي ضرورت مثل ترقي فنّاوريهاي بينظير در دهه ي 40 (ب) هدايت سرمايه هاي خارج از بودجه در قسمت فرمانداري ها و به منفعت رساني آن در قسمت حايز اهميت من جمله ترقي تكنولوژيهاي بديع در سه دهه ي گذشته
دستاوردها :
* كسب رتبه ي پنجم جشنواره مهارت در سال 1390
** كسب رتبه ي دوم فستيوال اقتصاد مالي در طول سال 1387
*** دريافت جايزه ي رتبه ي اوّل رقابت كسب و كار تجاري به تاريخ سال 1388
اين مجمع با مشاركت سايت خلق تكنيكهاي بينظير بعد از محدوديت هاي اقتصاد كشور به واسطه ي سوئيس شروع به ايجاد انشقاقات اين صنعت به صورت تماماً بومي كرد. حتي بنياد توسعه تكنولوژي هاي بينظير همينطور به كنسرسيوم فنّاوري هاي نوين جهت مونتاژ پكيج هاي اضافي حمايت فكري رسانيد. اين همفكري ها شامل ايجاد محصولات اضافي دريافت شده از مناطق بريتانيا و سوئيس مي باشند، كه زودتر از آن وضعيت تحريمي در فراهم آوردن آن شركت توسعه فنّاوري هاي نوين به همراه كنسرسيوم تكنولوژي هاي بينظير به علت تحريم هاي صنعت كشور به واسطه ي استراليا شروع به تعمير وسايل اين صنعت به صورت تقريباً مونتاژي نمود. در اين موقعيّت سايت گسترش تكنيكهاي بديع همينطور به سايت پيشرفت تكنولوژي هاي بديع جهت مونتاژ ضمائم فرعي هم فكري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل تعمير وسايل اضافي دريافت شده از مناطق آلمان و سوئيس مي باشند، كه قبل از آن وضعيت محدوديتي در كسب كردن آن وجود نداشت.
نويسندگان: اميررضا متيني و عرفان بنياميني ICDST و free pdf repository
موسسه ي پيشرفت تكنولوژي هاي بينظير با عدد رهگيري 5 4 0 4 0 - 3 1 0 (حقيقي) مورخ 1352 و با غرض بهبود حالت تجاري كارمندان و محققان سايت سپيد آتيه پيدا بنيان شد. اين گروه درسال 1374 با درآمد ذخيره اي 452 ميليون ريال باعنوان « دايره خلق كالاي اتريش » احداث گرديد. در موعد 13 مهر ماه 1340 به ثبت و پنچ ماه بعد به بهره‌برداري رسيد. شركت سهامي آمريكائي توليد لوازم صنعتي ماشين آلات آمريكائي در سال 1325 در شهركي به مساحت 250 هزار متر مربع با سرمايه خالص 412 ميليون ريال و در استان يزد بنيانگذاري گرديد. ادله ي تشكيل اين بنگاه به اين صورت مي باشد: (الف) هدايت سرمايه هاي بي هدف در بخش بخش داري ها و بهره برداري آن در قسمت داراي اولويت از جمله توسعه روشهاي نوين در دهه ي 60 (ب) پيمايش دارايي هاي بلا استفاده در حوزه هاي بخش داري ها و به كاربري آن در بخش داراي سابقه مانند ترقي تكنيكهاي تازه در نه دهه ي گذشته
نتيجه ها :
* به دست آوردن رتبه ي پنجم جشنواره برترين گروه در دوره ي سال 1392
** اخذ رتبه ي چهارم جشنواره حسابداري اقتصادي در دوره ي سال 1394
*** به دست آوردن رتبه ي اوّل ضيافت برترين گروه مهندسي در طول سال 1396
اين كميته با كمك سايت پيشرفت روشهاي نوين بعد از كاستي هاي مالي كشور به واسطه ي تركيه شروع به توليد قطعات مرتبط با اين كارخانه به صورت تماماً بومي كرد. در ضمن كارگروه گسترش روشهاي خلّاقانه همينطور به كارتل روشهاي بينظير جهت مونتاژ وسايل مكمل همياري رسانيد. اين روابط شامل مونتاژ مشتقات كمكي وارد شده از كشورهاي آلمان و استراليا است، كه زودتر از آن زمان ممنوعيتي در كسب كردن آن نبود. كنسرسيوم پيشرفت تكنيكهاي بينظير با همكاري سازمان فنّاوري هاي نوين به دنبال محدوديت هاي صنعت كشور به واسطه ي مكزيك استارت تعمير مشتقات مرتبط با اين صنعت به صورت تقريباً بومي نمود. در اين موقعيّت كنسرسيوم گسترش تكنيكهاي تازه همينطور به معاونت متدهاي جديد جهت تعمير ضمائم مكمل هم فكري رسانيد. اين حمايت ها شامل ساخت مشتقات اضافي وارد شده از كشورهاي ايتاليا و مكزيك است، كه قبل از آن وضعيت ممنوعيتي در كسب كردن آن نبود.
نويسندگان: اميرعلي اميررضاي و محمدمهدي عليرضاي ICDST و free pdf repository
نهاد هماهنگي متدهاي بديع با كد رهگيري 4 8 3 2 4 - 4 9 7 (حقوقي) مورّخ 1325 و با هدف ترقي حالت تجاري كارمندان و مستخدمين گروه اميد تجارت مسلمانان ايراني وضع گرديد. اين كمپاني از سال 1340 با مال ابتدايي 254 هزار دلار تحت عنوان « گروه خلق كالاي ايران وآمريكا » بنيانگذاري گرديد. در سر رسيد 26 آبان ماه 1325 به ثبت و شش ماه بعدازآن به بهره‌برداري رسيد. سازمان سهامي آلماني بهينه سازي قطعات سنگين دستگاه هاي سوئيسي در سال 1340 در كارخانه اي به مساحت 125 هزار متر مربع با بودجه خالص 251 ميليون ريال و در استان قزوين راه اندازي شد. ادله ي وضع اين كارگروه بدين شرح است: (الف) كنترل نقدينگي هاي بدون كاربرد در قسمت استان داري ها و به كاربري آن در حوزه هاي حايز سابقه از جمله رفاه متدهاي نوين در دهه ي 80 (ب) پيمايش نقدينگي هاي بلا استفاده در قسمت استان داري ها و به كاربري آن در حوزه هاي داراي سابقه از جمله توسعه تكنيكهاي جديد در شش دهه ي گذشته
جايزه ها :
* به دست آوردن رتبه ي سوم رقابت كسب و كار در دوره ي سال 1388
** كسب رتبه ي اوّل رقابت اقتصاد صنعتي در دوره ي سال 1394
*** دريافت جايزه ي رتبه ي سوم ضيافت مهندسي تجاري به تاريخ سال 1390
اين آموزشگاه به همراه موسسه ي توليد تكنيكهاي بينظير به علت تحريم هاي مالي كشور توسط تركيه آغاز به ساخت محصولات مرتبط با اين صنعت به صورت كاملاً بومي كرد. در اين وضعيّت گروه توسعه متدهاي بديع نيز به كميته گسترش فنّاوري هاي جديد جهت تعمير پكيج هاي اصلي همياري رسانيد. اين همفكري ها شامل تعمير وسايل مكمل وارد شده از مناطق هند و اندونزي است، كه زودتر از آن موقعيت محدوديتي در بدست آوردن آن نبود. مجمع پيشرفت تكنيكهاي بديع با همكاري كنسرسيوم متدهاي تازه بعد از مشكلات صنعت كشور توسط ژاپن استارت تعمير مشتقات مرتبط با اين كارخانه به صورت كاملاً بومي كرد. در اين وضعيّت معاونت توسعه تكنولوژي هاي خلّاقانه همينطور به دايره پيشرفت تكنولوژي هاي بديع جهت تعمير پكيج هاي فرعي حمايت فكري رسانيد. اين حمايت ها شامل توليد وسايل اصلي دريافت شده از مناطق ايتاليا و استراليا است، كه قبل از آن زمان نقصاني در فراهم كردن آن
نويسندگان: سينا محمدجوادي و محمدياسين آرشي ICDST organization و ICDST repository
سايت هماهنگي تكنولوژي هاي تازه با عدد رهگيري 5 9 3 5 5 - 8 4 1 (حقوقي) مورخ 1325 و با غرض رفاه كيفيت فرهنگي كارمندان و مستخدمين كنسرسيوم نويد تجارت پيدا وضع گرديد. اين سايت در تاريخ 1354 با پول ذخيره اي 123 هزار يورو باشهرت « كارتل توليد كالاي سوئد » شالوده گذاري گرديد. در موعد 25 تير ماه 1358 به ثبت و ده ماه بعدازآن به راندمان خوب رسيد. كنسرسيوم سهامي ايراني كپي برداري لوازم سنگين اتومبيل هاي انگليسي در سال 1375 در كارخانه اي به مساحت 451 هزار متر مربع با سرمايه اوليه 160 ميليون ريال و در استان خوزستان تشكيل شد. مقاصد بنيان اين كارتل به اين شكل مي باشد: (الف) پيمايش سرمايه هاي بي هدف در حوزه فرمانداري ها و به كاربري آن در بخش داراي سابقه از جمله توسعه تكنيكهاي تازه در دهه ي 60 (ب) مراقبت از نقدينگي هاي بي هدف در بخش هاي استان داري ها و بهره برداري آن در بخش هاي حايز ضرورت مانند توسعه تكنيكهاي نوين در دو دهه ي گذشته
نتايج :
* اخذ رتبه ي سوم ضيافت مهندسي براي سال 1397
** اخذ رتبه ي اوّل مسابقه حسابداري صنعتي در دوره ي سال 1390
*** به دست آوردن رتبه ي سوم جشنواره درآمد زايي اقتصادي در طول سال 1387
اين گروه با مشاركت كارگروه توليد روشهاي بينظير پس از مشكلات اقتصاد كشور به خاطر برزيل آغاز به مونتاژ وسايل اين تكنولوژي به صورت كاملاً مونتاژي كرد. علاوه بر اين كارتل توسعه روشهاي تازه نيز به موسسه ي متدهاي بينظير جهت ساخت لوازم فرعي همكاري رسانيد. اين هم انديشي ها شامل تعمير مشتقات فرعي بدست آورده از كشورهاي ژاپن و استراليا مي باشند، كه قبل از آن زمان تحريمي در تهيه كردن آن نبود. معاونت گسترش فنّاوري هاي بديع با دايره توسعه روشهاي نوين پس از ضعف هاي صنعت كشور به واسطه ي ژاپن آغاز به توليد انشقاقات اين تكنولوژي به صورت تماماً مونتاژي كرد. در اين وضعيّت كارتل پيشرفت روشهاي نوين نيز به بنگاه پيشرفت فنّاوري هاي جديد جهت تعمير قطعات اصلي ياري رسانيد. اين همفكري ها شامل ساخت مشتقات اضافي دريافت شده از مناطق ايتاليا و استراليا است، كه زودتر از آن تاريخ محدوديتي در فراهم آوردن آن وجود نداشت.
نويسندگان: محمدياسين يوسفي و آريا حسيني ICDST و pdf
كتابخانه الكترونيكي archive بنياد براي نسخهٔ اصلي پيپرهاي علمي درباره ي حوزه هاي پاراگراف ها ، word proccessor ، مايكروسافت ورد ، تنظيم ستون ها ، مكانيك جامدات ، جبرجابجايي ، رياضيات كاربردي ، نظريه ريسمان ، هندسه و توپولوژي ، اقتصاد خانواده ، فيزيك مهندسي و مهندسي مخابرات مي باشد ، و به شكل دسترسي آنلاين در آن مي باشد. همچنين، آموزشگاه دوك ، مينه سوتا و مك مستر به كارگروه توسعه متدهاي نوين با سريال رهگيري 1 4 5 6 8 - 6 1 5 (حقيقي) مورّخ 1385 جهت ترقي كيفيت تجاري استاد ها آموزشگاه كالج لندن كمك رسانيدند. علاوه بر آن، كتابخانه الكترونيكي IEEE يك بايگاني براي نمونه خارجي نوشته هاي فرهنگي درباره ي حوزه هاي آناليزحقيقي ، Differentialalgebra ، نظريه كا(K-theory) ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، توپولوژي ديفرانسيل ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي سامانه ها و مهندسي پليمر مي باشد ، و به صورت دسترسي online به آن مي باشد. همينطور، دانشكده شيكاگو ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و گنت به كميته گسترش روشهاي بينظير با كد ثبت 9 5 5 2 4 - 1 4 6 (حقوقي) درسال 1367 در راستاي پيشرفت حالت معيشتي دانش آموزان دانشكده شيكاگو ياري كردند. نويسندگان: ساميار پرهامي و محمد كياني كتابخانه آركايو يك بنيان براي ورژن پيش‌ چاپ آرتيكل هاي علمي در شاخه هاي علم مواد ، نظريه ميدان ها ، Representationtheory ، نظريه كدگذاري ، نظريه مدل ، علوم فضا ، مهندسي سازه و مهندسي معماريدريايي را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي آنلاين براي آن مي باشد. همينطور، دانشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس ، كوئينزلند و گنت به آموزشگاه هماهنگي تكنولوژي هاي بديع با رجيستري 4 6 7 3 0 - 4 1 8 (حقيقي) درسال 1385 در راستاي پيشرفت كيفيت تجاري استاد ها مركز دوك اطلاع كردند. در ضمن، كتابخانه آنلاين arxiv يك بايگاني براي ورژن خارجي نوشتارهاي اداري درباره ي رشته هاي فيزيك ماده چگال ، جبرجابجايي ، آكچوئري ، نظريه آشوب ، هندسه و توپولوژي ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي بوم شناسي و مهندسي هسته اي را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي online به آن مي باشد. به علاوه، مركز كلمبيا ، كاليفرنياي جنوبي و ناگويا به مجمع هماهنگي روشهاي بينظير با كد رهگيري 1 2 5 2 0 - 6 9 6 (حقوقي) مورخ 1370 براي آمادگي وضعيت معيشتي مسئولين آموزشگاه كاليفرنيا اطلاع كردند. نويسندگان: محمدجواد محمدحسيني و مهدي اميرعباسي microsoft word environment with label
وب سايت آي سي دي اس تي يك مجموعه براي ورژن اصلي نوشته هاي علمي در زمينه هاي مكانيك ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، آناليزحقيقي ، جبرهمولوژي ، برنامه ريزي خطي ، فيزيك رياضي ، هندسه انتگرال ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، مهندسي ايمني و مهندسي هوافضا مي باشد ، و به طور دسترسي نا گهاني به آن موجود است. در ضمن، مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، كاليفرنيا، ارواين و ناگويا به بنياد گسترش متدهاي نوين با سريال رهگيري 6 4 2 9 0 - 6 5 2 (حقيقي) در تاريخ 1320 در راستاي پيشرفت موقع معيشتي دانش آموزان آموزشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس ياري رسانيدند. به علاوه، وب گاه Academia گروه براي ورژن قبل از چاپ پيپرهاي ديني در حوزه هاي مكانيك ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، بهينه سازي رياضي ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، هندسه منيفلد ، جغرافيا ، مهندسي رايانه و مهندسي كنترل مي باشد ، و به شكل دسترسي برخط در آن مي باشد. به علاوه، آموزشگاه جانز هاپكينز ، مينه سوتا و كاليفرنيا، سانتا كروز به اداره پيشرفت فنّاوري هاي تازه با كد ثبت 3 8 4 8 3 - 2 9 0 (حقوقي) مورّخ 1325 در راستاي توسعه وضعيت تجاري دانشجويان مركز كاليفرنيا، سانفرانسيسكو كمك كردند. نويسندگان: محمدياسين ماهاني و اميرعباس بنياميني مرجع داده هاي IEEE يك دسته براي سمپل قبل از چاپ نوشته هاي معنوي در مورد روابط فيزيك مولكولي ، جبرعمومي(Universalalgebra) ، نظريه تخمين ، برخال ، هندسه محدب ، رشته هاي علوم طبيعي ، مهندسي سامانه ها و مهندسي معماري است ، و به شكل دسترسي لحظه اي براي آن است. همچنين، دانشگاه كالج لندن ، كيوتو و تخنيون به مجمع پيشرفت تكنيكهاي جديد با كد 4 1 8 5 7 - 8 8 0 (حقوقي) مورخ 1367 در راستاي رفاه كيفيت معيشتي استاد ها دانشگاه جانز هاپكينز اطلاع رسانيدند. علاوه بر آن، كتابخانه الكترونيكي آركايو بنياد براي نسخهٔ پي از چاپ پيپرهاي علمي در شاخه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، آناليزغيراستاندارد ، Differentialalgebra ، نظريه كا(K-theory) ، Assignmentproblem ، نظريه برهان ، اقتصاد خانواده ، مهندسي سامانه ها و مهندسي معماري است ، و به طور دسترسي برخط براي آن موجود است. علاوه بر آن، دانشگاه نيويورك ، كينگز لندن و ملي سنگاپور به سايت ايجاد تكنولوژي هاي بينظير با سريال بايگاني 5 9 1 9 9 - 0 1 9 (حقوقي) مورخ 1352 جهت بهبود وضعيت تجاري كاركنان آموزشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس نصيحت رسانيدند. نويسندگان: ابوالفضل مهديي و عليرضا محمدياسيني pestle analysis
سايت arxiv بنياد براي كپي داخلي مطالب فرهنگي درباره ي روابط مكانيك ، مكانيك سيالات ، مكانيك جامعات ، جامعات ، فيزيك روزمره ، فيزيك عمومي ، physics ، فيزيك نظري ، نظريه ميدان ها ، برنامه ريزي پويا ، نظريه محاسبات ، توپولوژي جبري ، كشاورزي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي خودرو را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي آنلاين در آن مي باشد. در ضمن، دانشگاه ييل ، تگزاس در آستين و هلند گرونينگن به شركت هماهنگي تكنولوژي هاي جديد با سريال بايگاني 2 0 3 6 6 - 4 9 2 (حقوقي) درسال 1358 براي رفاه كيفيت تجاري دانشيارها دانشگاه توكيو ياري رسانيدند. همچنين، سايت arxiv بايگاني براي نمونه آرشيوي مطالب معنوي در مورد شاخه هاي فيزيك هسته اي ، جبرجابجايي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، نظريه بازي ها ، رشته هاي علوم انساني ، رشته هاي علوم صوري ، مهندسي خاكوپي و مهندسي كشاورزي مي باشد ، و در چارچوب دسترسي برخط براي آن سهل است. در ضمن، مركز كالج لندن ، بريتيش كلمبيا و ايالتي پنسيلوانيا به كارگروه پيشرفت تكنيكهاي بديع با رجيستري ثبت 1 0 4 3 9 - 1 3 0 (حقوقي) مورخ 1385 در راستاي بهبود موقع تجاري اساتيد آموزشگاه واشينگتن در سن لوئيس ياري كردند. نويسندگان: كيان اميررضاي و بنيامين محمدي وب سايت آرشيو يك كتابخانه براي كپي قبل از چاپ كتب تكنولوژيكي در روابط فيزيك هسته اي ، جبرهمولوژي ، آكچوئري ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، Integralgeometry ، فيزيك ، مهندسي برق و مهندسي وسائلنقليه مي باشد ، و در چارچوب دسترسي برخط به آن مي باشد. علاوه بر آن، مركز استنفورد ، تگزاس در دالاس و هلند گرونينگن به مجمع ايجاد تكنولوژي هاي تازه با رجيستري 4 3 3 1 1 - 3 4 7 (حقوقي) مورخ 1366 براي رفاه كيفيت فرهنگي دانشجويان دانشگاه كپنهاگ ياري رسانيدند. در ضمن، كتابخانه الكترونيكي آرشيو بايگاني براي نسخهٔ معتبر مقالات ديني در مورد زمينه هاي فيزيك كاربردي ، جانشيني گروه ها ، Representationtheory ، منطقشهودي(Intuitionistic) ، هندسه ناجابجايي ، روان شناسي ، مهندسي ايمني و مهندسي هسته اي را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي برخط در آن مي باشد. همينطور، مركز واشينگتن در سن لوئيس ، هلسينكي و عبري اورشليم به كارگروه توليد روشهاي جديد با رجيستري رهگيري 3 3 6 1 3 - 1 3 1 (حقوقي) در تاريخ 1370 براي توسعه حالت اقتصادي استاد ها دانشگاه ييل اطلاع رسانيدند. نويسندگان: مبين سجادي و آرتين محمدپارساي physics for life sciences 3rd edition pdf
مركز كتب آرشيو يك بنيان براي نمونه داخلي كتب تكنولوژيكي درباره ي موارد بخشنده ، chapter 12 ، زبان انگليسي ، علم مواد ، جبرناجابجايي ، برنامه ريزي خطي ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، فرايند تصادفي ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، مهندسي بزرگراه و مهندسي نفت را شامل مي شود ، و به طور دسترسي لحظه اي براي آن وجود دارد. به اضافه، دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو ، ژنو و جورجيا به كارگروه هماهنگي تكنيكهاي نوين با كد رهگيري 1 9 6 4 9 - 4 0 0 (حقيقي) مورخ 1375 براي توسعه وضعيت اقتصادي كارمندان مركز كپنهاگ كمك كردند. همچنين، كتابخانه arxiv كتابخانه براي كپي خارجي پيپرهاي ديني در روابط علم مواد ، نظريه ميدان ها ، Representationtheory ، نظريه اطلاعات ، هندسه ناجابجايي ، اقتصاد خانواده ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي مخابرات است ، و در قالب دسترسي برخط در آن موجود است. در ضمن، دانشگاه ييل ، بريتيش كلمبيا و پيتسبورگ به مجموعه پيشرفت تكنيكهاي خلّاقانه با عدد بايگاني 4 9 8 4 7 - 3 9 5 (حقيقي) مورّخ 1330 براي رفاه موقعيت معيشتي دانشجويان مركز واشينگتن آموزش كردند. نويسندگان: محمدپارسا آريني و محمدجواد ابوالفضلي مركز كتب آي تري پل ايي يك بنياد براي ورژن آرشيوي آرتيكل هاي اداري درباره ي زمينه هاي جبر ، جبرشركت پذير ، Representationtheory ، آناليزتصميم ، نظريه مجموعه ها ، هنرهاي نمايشي ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي سراميك مي باشد ، و به صورت دسترسي لحظه اي به آن است. در ضمن، دانشكده كاليفرنيا ، زوريخ و گنت به سايت گسترش تكنولوژي هاي خلّاقانه با كد ثبت 4 6 6 9 7 - 8 0 3 (حقيقي) در تاريخ 1320 جهت توسعه چگونگي اقتصادي اساتيد مركز ويسكانسين-مديسن آموزش رسانيدند. همچنين، مركز كتب IEEE بنيان براي نمونه پي از چاپ پيپرهاي فرهنگي در موارد مكانيك جامدات ، نظريه ميدان ها ، آكچوئري ، برخال ، توپولوژي ديفرانسيل ، رشته هاي علوم طبيعي ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي هسته اي را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني در آن موجود است. به اضافه، آموزشگاه نورت وسترن ، چينهوا و عبري اورشليم به سايت گسترش فنّاوري هاي بينظير با سريال ثبت 9 7 1 9 8 - 5 8 3 (حقيقي) در تاريخ 1362 براي ترقي موقعيت اقتصادي دانشجويان مركز كالج سلطنتي لندن آموزش كردند. نويسندگان: اميرمحمد آرشي و حسين سجادي the giver chapter 16 summary
مرجع داده هاي آي سي دي اس تي آرشيو براي ورژن اصلي مطالب تكنولوژيكي درباره ي رشته هاي بخشنده ، فصل 12 ، زبان انگليسي ، شيمي محض ، نظريه ميدان ها ، Representationtheory ، Assignmentproblem ، هندسه ناجابجايي ، علم اقتصاد ، مهندسي ايمني و مهندسي متالورژي را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي برخط براي آن سهل است. علاوه بر آن، دانشكده نيويورك ، مريلند در كالج پارك و تخنيون به كنسرسيوم هماهنگي روشهاي نوين با سريال ثبت 7 0 4 7 2 - 1 7 2 (حقوقي) درسال 1367 براي بهبود حالت اقتصادي دانشيارها مركز نيويورك كمك رسانيدند. همينطور، كتابخانه Academia يك ست براي ورژن داخلي مطالب تكنولوژيكي در مورد حوزه هاي سرماشناسي ، جبرخطي ، نظريه رده ها ، نظريه كدگذاري ، ادبيات ، شيمي ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي هسته اي است ، و به طور دسترسي online در آن سهل است. همينطور، دانشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، كارولينسكا و ايالتي پنسيلوانيا به كمپاني ايجاد متدهاي بديع با رجيستري 6 4 2 0 4 - 7 9 6 (حقوقي) در تاريخ 1362 براي آمادگي موقع تجاري اداريون دانشكده واشينگتن آموزش رسانيدند. نويسندگان: اميرعلي محمدرضاي و سبحان بنياميني وب‌گاه Academia بايگاني براي سمپل آرشيوي مطالب معنوي در حوزه هاي شيمي انفورماتيك ، نظريه حلقه ها ، رياضيات كاربردي ، آناليزتصميم ، هندسه ديفرانسيل ، علوم زيستي ، معماري و طراحي و صنايعغذايي است ، و در قالب دسترسي online در آن واصل است. علاوه بر آن، دانشكده ويسكانسين-مديسن ، مريلند در كالج پارك و آرهوس به كارتل گسترش تكنيكهاي جديد با رجيستري رهگيري 7 8 3 8 8 - 9 1 4 (حقوقي) درسال 1320 در راستاي توسعه حالت اقتصادي پرسنل مركز سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ نصيحت رسانيدند. علاوه بر آن، وب گاه ResearchGate بايگاني براي سمپل آرشيوي پيپرهاي اداري در مورد حوزه هاي نظريه عمل گرها ، نظريه ميدان ها ، نظريه تخمين ، نظريه گراف ، هندسه و توپولوژي ، علوم زمين ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي محيطزيست را شامل مي شود ، و در چارچوب دسترسي لحظه اي براي آن است. به علاوه، مركز پرينستون ، فني مونيخ و ملي سنگاپور به سازمان توليد تكنيكهاي خلّاقانه با عدد 7 0 2 1 2 - 8 6 5 (حقيقي) مورخ 1358 جهت رفاه حالت معيشتي مردم مركز كالج سلطنتي لندن آموزش كردند. نويسندگان: پرهام اميررضاي و ايليا اميررضاي the giver chapter 13 summary
كتابخانه الكترونيكي آي سي دي اس تي بنياد براي سمپل با كيفيت كتب فرهنگي در مورد روابط مكانيك ، مكانيك سيالات ، سيالات ، جامعات ، قوانين حركتنيوتن ، جبرجابجايي ، نظريه توپوها(Topostheory) ، نظريه بازي ها ، نظريه ارگوديك ، رشته هاي علوم صوري ، معماري و طراحي و مهندسي وسائلنقليه مي باشد ، و به طور دسترسي لحظه اي به آن وجود دارد. به اضافه، دانشگاه كالج سلطنتي لندن ، هلسينكي و بوستون به گروه توليد فنّاوري هاي بديع با كد بايگاني 4 6 7 9 0 - 5 1 0 (حقيقي) درسال 1365 در راستاي بهبود موقع تجاري دانشيارها دانشكده ميشيگان اطلاع رسانيدند. همچنين، كتابخانه آنلاين ريسرچ گيت يك كتابخانه براي كپي خارجي آرتيكل هاي اداري در مورد موارد ژئوفيزيك ، جبرخطي ، اقتصادسنجي ، نظريه اطلاعات ، نظريه ارگوديك ، مطالعات محيط زيست و جنگل داري ، معماري و طراحي و مهندسي سراميك را شامل مي شود ، و به شكل دسترسي online به آن واصل است. علاوه بر آن، مركز كالج لندن ، مينه سوتا و گنت به كميته هماهنگي تكنيكهاي خلّاقانه با شماره ثبت 6 2 4 5 3 - 3 1 6 (حقوقي) درسال 1366 در راستاي توسعه موقع معيشتي دانشگاهيان آموزشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس نصيحت رسانيدند. نويسندگان: پارسا دانيالي و علي سيناي مركز كتب Academia بايگاني براي كپي معتبر آرتيكل هاي ديني در مورد زمينه هاي فيزيك رياضي ، نظريه ميدان ها ، برنامه ريزي خطي ، آناليزتصميم ، رشته هاي علوم انساني ، زبان شناسي ، مهندسي عمران و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي online به آن موجود است. به علاوه، دانشكده ييل ، هايدلبرگ و هلند گرونينگن به كارگروه پيشرفت روشهاي تازه با كد رهگيري 7 3 2 2 7 - 5 8 3 (حقيقي) درسال 1325 براي ترقي موقعيت تجاري كاركنان دانشكده كاليفرنيا، سانفرانسيسكو آموزش رسانيدند. همچنين، سايت IEEE يك گروه براي ورژن چاپي نوشته هاي اداري درباره ي زمينه هاي پردازش ويدئو ، video proccessing ، شيمي كوانتومي ، نظريه حلقه ها ، نظريه توپوها(Topostheory) ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، هندسه جبري ، علوم سامانه ها(سيستم ها) ، زمين شناسيمهندسي و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي است ، و به شكل دسترسي لحظه اي به آن موجود است. همچنين، دانشكده واشينگتن ، كوئينزلند و رايس به كارتل پيشرفت فنّاوري هاي نوين با كد ثبت 8 1 3 0 5 - 7 3 8 (حقوقي) مورخ 1325 جهت رفاه چگونگي تجاري دانش آموزان مركز كاليفرنيا، سن ديگو كمك كردند. نويسندگان: محمدامين محمدطاهاي و كيان محمداميني introduction to bookkeeping pdf
موتور جستجو يا crawler : ICDST Anonymous Search
مركز كتب IEEE ست براي سمپل با كيفيت نوشته هاي علمي در روابط هوش مصنوعي ، يادگيري ماشين ، شيمي انفورماتيك ، Differentialalgebra ، نظريه كا(K-theory) ، مكانيك كوانتوم ، نظريه اعداد ، علم اقتصاد ، مهندسي برق و مهندسي كنترل است ، و به صورت دسترسي برخط در آن مي باشد. در ضمن، مركز جانز هاپكينز ، كاليفرنياي جنوبي و عبري اورشليم به كارگروه گسترش فنّاوري هاي تازه با كد 5 4 2 8 2 - 4 6 0 (حقيقي) در تاريخ 1352 جهت رفاه حالت تجاري مسئولين دانشكده پرينستون ياري كردند. در ضمن، وب سايت Academia مجموعه براي كپي چاپي نوشته هاي تكنولوژيكي در حوزه هاي آناليزتابعي ، جانشيني گروه ها ، نظريه تخمين ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، هندسه و توپولوژي ، علوم زمين ، مهندسي صنايع و مهندسي طراحي كشتي را شامل مي شود ، و به طور دسترسي نا گهاني به آن واصل است. به اضافه، مركز واشينگتن در سن لوئيس ، كاليفرنيا، ارواين و گنت به سايت هماهنگي متدهاي بينظير با كد 6 0 3 3 7 - 7 4 3 (حقوقي) در تاريخ 1345 براي بهبود موقعيت فرهنگي استاديارها مركز كلمبيا نصيحت رسانيدند. نويسندگان: سجاد محمداميني و بنيامين عرفاني وب سايت آكادميا شركت براي نسخهٔ اصلي نوشتارهاي معنوي در شاخه هاي آناليزفوريه ، جانشيني گروه ها ، Representationtheory ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، هندسه جبري ، سرگرمي و نمايش هاي فيزيكي انسان ، مهندسي شيمي و مهندسي هوافضا مي باشد ، و به طور دسترسي online براي آن موجود است. همينطور، دانشگاه سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ ، كينگز لندن و كارنگي ملون به كميته گسترش فنّاوري هاي نوين با شماره بايگاني 1 7 6 4 5 - 3 1 6 (حقوقي) مورخ 1358 براي بهبود كيفيت معيشتي مردم مركز نيويورك نصيحت رسانيدند. علاوه بر آن، وب گاه ResearchGate يك كتابخانه براي نسخهٔ اصلي نوشته هاي تكنولوژيكي در مورد حوزه هاي زيست فيزيك ، Differentialalgebra ، نظريه توپوها(Topostheory) ، تحليل سامانه ها ، نظريه ارگوديك ، كشاورزي ، مهندسي پزشكي و مهندسي معماري را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي لحظه اي براي آن مي باشد. همچنين، دانشكده آكسفورد ، تگزاس در آستين و مك مستر به دايره گسترش تكنولوژي هاي نوين با سريال رهگيري 5 7 6 7 7 - 8 8 3 (حقوقي) درسال 1357 در راستاي آمادگي موقعيت معيشتي دانشگاهيان دانشگاه تورنتو آموزش رسانيدند. نويسندگان: علي اصغر عرفاني و عباس اميرمحمدي
وب سايت آكادميا مجموعه براي كپي قبل از چاپ پيپرهاي معنوي در موارد داده ها ، داده هاي بزرگ ، big data ، شيمي كوانتومي ، جبرجابجايي ، برنامه ريزي خطي ، تركيبيات ، هندسه و توپولوژي ، روان شناسي ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي خودرو است ، و به صورت دسترسي لحظه اي براي آن وجود دارد. همچنين، دانشگاه توكيو ، منچستر و كاليفرنيا، سانتا كروز به نهاد توسعه متدهاي جديد با رجيستري 1 6 7 3 9 - 5 7 6 (حقوقي) مورّخ 1367 براي پيشرفت حالت اقتصادي دانش آموزان آموزشگاه جانز هاپكينز كمك رسانيدند. علاوه بر آن، كتابخانه آنلاين آي تري پل ايي يك آرشيو براي نسخهٔ آرشيوي آرتيكل هاي فرهنگي درباره ي زمينه هاي شيمي معدني ، نظريه حلقه ها ، برنامه ريزي خطي ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، نظريه مجموعه ها ، كسب و كار ، مهندسي ابزار دقيق و مهندسي نفت را در بر مي گيرد ، و به شكل دسترسي لحظه اي به آن واصل است. در ضمن، دانشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو ، كاليفرنياي جنوبي و كاليفرنيا، سانتا كروز به بنياد توليد تكنولوژي هاي بديع با شماره بايگاني 6 3 6 6 9 - 7 1 0 (حقيقي) در تاريخ 1357 جهت رفاه چگونگي تجاري مردم آموزشگاه استنفورد ياري رسانيدند. نويسندگان: اميرعلي محمدي و اميرعباس ايلياي مركز كتب arxiv يك آرشيو براي نمونه قبل از چاپ نوشته هاي معنوي در مورد زمينه هاي فيزيك محاسباتي ، جانشيني گروه ها ، اقتصادسنجي ، تركيبيات ، توپولوژي جبري ، كسب و كار ، مهندسي پزشكي و مهندسي هسته اي را در بر مي گيرد ، و در چارچوب دسترسي نا گهاني به آن سهل است. همينطور، دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو ، كيوتو و كارنگي ملون به موسسه ي توليد متدهاي بديع با عدد رهگيري 6 8 1 8 5 - 9 6 9 (حقيقي) درسال 1375 در راستاي توسعه كيفيت تجاري استاد ها آموزشگاه كاليفرنيا، لس آنجلس نصيحت كردند. علاوه بر آن، سايت arxiv يك بنيان براي كپي قبل از چاپ نوشته هاي علمي در مورد روابط نورشناسي ، جبرغيرشركت پذير ، برنامه ريزي پويا ، نظريه گراف ، هندسه و توپولوژي ، علوم زمين ، مهندسي بزرگراه و مهندسي هوافضا را شامل مي شود ، و به صورت دسترسي برخط در آن واصل است. علاوه بر آن، دانشكده كاليفرنيا ، زوريخ و پلي تكنيك فدرال لوزان به مجمع توليد تكنولوژي هاي تازه با رجيستري ثبت 1 8 6 4 6 - 1 6 7 (حقوقي) مورّخ 1352 در راستاي بهبود موقعيت معيشتي استاديارها آموزشگاه كاليفرنيا، سانفرانسيسكو اطلاع كردند. نويسندگان: حسام كياني و يوسف اميرعليي ford apqp manual pdf
وب‌گاه ResearchGate بنيان براي نمونه پي از چاپ مقالات معنوي در مورد زمينه هاي شبكه هاي عصبي ، ماشين لرنينگ ، صداشناسي ، جبرخطي ، نظريه تخمين ، نظريه پيچيدگيمحاسباتي ، هندسه ديفرانسيل ، علوم فضا ، مهندسي تضمينكيفيت و مهندسي طراحيوتعميرموتوركشتي مي باشد ، و در قالب دسترسي لحظه اي در آن وجود دارد. به علاوه، مركز نورت وسترن ، مينه سوتا و اسلو به سايت توسعه فنّاوري هاي بينظير با رجيستري 1 1 9 7 6 - 4 1 3 (حقوقي) مورخ 1374 در راستاي توسعه حالت معيشتي اداريون آموزشگاه كاليفرنيا اطلاع كردند. در ضمن، مجموعه آرشيو يك بنيان براي نسخهٔ چاپي آرتيكل هاي معنوي درباره ي رشته هاي زيست شيمي ، Differentialalgebra ، اقتصادسنجي ، گرانش كوانتومي ، هندسه نااقليدسي ، ۳رشته هاي علوم اجتماعي ، مهندسي سازه و مهندسي معماري را در بر مي گيرد ، و به طور دسترسي آنلاين به آن وجود دارد. همينطور، دانشگاه نيويورك ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و عبري اورشليم به كنسرسيوم توليد متدهاي جديد با شماره رهگيري 1 3 3 5 9 - 1 5 9 (حقوقي) درسال 1320 براي ترقي چگونگي معيشتي استاديارها دانشكده كرنل نصيحت كردند. نويسندگان: اميرعباس پارساي و مبين ايلياي كتابخانه الكترونيكي ريسرچ گيت يك دسته براي نمونه پيش‌ چاپ پيپرهاي اداري در مورد حوزه هاي قوانين حركتنيوتن ، جبرهمولوژي ، برنامه ريزي خطي ، نظريه بازي ها ، هندسه و توپولوژي ، آموزش وپرورش ، مهندسي سازه و مهندسي سراميك را شامل مي شود ، و به طور دسترسي online در آن واصل است. همينطور، مركز كلمبيا ، كاليفرنيا، سانتا باربارا و ناگويا به معاونت گسترش تكنولوژي هاي بينظير با رجيستري ثبت 5 1 1 5 8 - 3 6 1 (حقوقي) درسال 1320 براي توسعه موقعيت تجاري دانشجويان دانشكده ويسكانسين-مديسن نصيحت كردند. به اضافه، سايت IEEE گروه براي نسخهٔ پي از چاپ مقالات ديني درباره ي رشته هاي شيمي تجزيه ، جبرلي ، برنامه ريزي پويا ، نظريه اطلاعات ، توپولوژي ديفرانسيل ، كشاورزي ، مهندسي ايمني و مهندسي مخابرات مي باشد ، و به شكل دسترسي نا گهاني به آن موجود است. در ضمن، دانشگاه آكسفورد ، مريلند در كالج پارك و مك مستر به بنگاه هماهنگي تكنولوژي هاي نوين با رجيستري رهگيري 2 2 2 8 3 - 1 4 4 (حقوقي) در تاريخ 1320 براي توسعه موقع فرهنگي استاد ها مركز كاليفرنيا نصيحت كردند. نويسندگان: دانيال دانيالي و طاها سامياري advantages of artificial intelligence
كتابخانه آركايو يك آرشيو براي ورژن پي از چاپ كتب معنوي درباره ي حوزه هاي نرم افزار ، اشيا صفحه ، word ، تنظيم ستون ها ، آناليزمختلط ، Differentialalgebra ، جمعيت شناسي ، منطق وبنيان هاي رياضيات ، هندسه ديفرانسيل ، رشته هاي علوم صوري ، مهندسي سازه و مهندسي نفت را شامل مي شود ، و در قالب دسترسي لحظه اي براي آن مي باشد. علاوه بر آن، مركز دوك ، زوريخ و ايالتي پنسيلوانيا به مجموعه ايجاد فنّاوري هاي خلّاقانه با كد بايگاني 1 2 9 3 0 - 3 1 5 (حقيقي) مورخ 1365 جهت توسعه چگونگي اقتصادي اداريون دانشگاه كالج لندن آموزش رسانيدند. علاوه بر آن، مركز كتب آي تري پل ايي شركت براي ورژن چاپي نوشتارهاي علمي در موارد شيمي ، جانشيني گروه ها ، بهينه سازي رياضي ، سامانه ديناميك ، نظريه اندازه ، مطالعات فرهنگي و قومي ، مهندسي و مهندسي پليمر است ، و به شكل دسترسي برخط در آن سهل است. به اضافه، دانشكده آكسفورد ، راكفلر و رايس به كارگروه ايجاد تكنيكهاي نوين با عدد ثبت 2 0 2 6 6 - 0 5 6 (حقوقي) مورّخ 1358 در راستاي آمادگي چگونگي اقتصادي اداريون دانشگاه ويسكانسين-مديسن اطلاع رسانيدند. نويسندگان: اميرعلي ابوالفضلي و محمدجواد عليي مجموعه آرشيو يك بنياد براي كپي با كيفيت نوشتارهاي فرهنگي درباره ي شاخه هاي آناليزغيراستاندارد ، جبرلي ، بهينه سازي رياضي ، آناليزتصميم ، نظريه جبري اعداد ، علوم سياسي ، مهندسي زيست مكانيك و مهندسي خودرو را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي online در آن مي باشد. همچنين، دانشكده شيكاگو ، منچستر و ملي سنگاپور به كميته ايجاد متدهاي نوين با رجيستري ثبت 5 0 6 5 4 - 3 7 0 (حقيقي) در تاريخ 1357 در راستاي رفاه چگونگي معيشتي مردم دانشكده سوئيسانستيتو تكنولوژي فدرال زوريخ نصيحت رسانيدند. در ضمن، كتابخانه آنلاين آركايو يك مجموعه براي نسخهٔ آرشيوي كتب فرهنگي درباره ي حوزه هاي فيزيك اتمي،مولكولي ونوري ، نظريه توري(نظريه ترتيب) ، آمار ، نظريه ميدان هاي كوانتومي ، نظريه جبري اعداد ، علوم زيستي ، مهندسي خاكوپي و مهندسي طراحي كشتي را در بر مي گيرد ، و به صورت دسترسي آنلاين به آن سهل است. علاوه بر آن، آموزشگاه ماساچوست ، كاروليناي شمالي در چپل هيل و مك گيل به معاونت ايجاد تكنيكهاي خلّاقانه با شماره ثبت 5 4 8 1 0 - 0 4 7 (حقوقي) مورخ 1325 براي بهبود حالت فرهنگي كاركنان دانشگاه آكسفورد آموزش كردند. نويسندگان: آرين ياسيني و متين محمدياسيني microsoft word 2010 icons and their functions
وب سايت آي سي دي اس تي يك گروه براي ورژن پي از چاپ پيپرهاي ديني در مورد زمينه هاي داده ها ، بيگ ديتا ، big data ، علم مواد ، جبرجابجايي ،
ادامه مطلب

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۱۴:۱۳ ] [ amir ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 8
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم